Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Osnovne veličine i jedinice medjunarodnog sistema jedinica -SI sistem-

Similar presentations


Presentation on theme: "Osnovne veličine i jedinice medjunarodnog sistema jedinica -SI sistem-"— Presentation transcript:

1 Osnovne veličine i jedinice medjunarodnog sistema jedinica -SI sistem-
Uvod u laboratorijski rad Osnovne veličine i jedinice medjunarodnog sistema jedinica -SI sistem- Prof. Dr. Dragica Minić

2 Međunarodni sistem jedinica - SI sistem -
Međunarodni sistem jedinica SI (Le systeme International d’Unites) je usvojila Opšta konferencija za tegove i mere (CGPM) na svom 11. skupu godine SI je heterogen sistem mernih jedinica zasnovan na sedam osnovnih jedinica: metar, kilogram, sekunda, amper, kelvin, mol i kandela

3 Fizička veličina SI sistem Naziv Oznaka Dužina l metar m Masa kilogram
Osnovne fizičke veličine Fizička veličina SI sistem Naziv Oznaka Dužina l metar m Masa kilogram kg Vreme t sekunda s Jačina električne struje I amper A Termodinamička temperatura T kelvin K Količina supstance n mol Svetlosna jačina Iv kandela Cd

4 Međunarodni biro za tegove i mere (International Bureau of Weights and Measures BIPM) u Sevres, Francuska BIPM je formiran radi čuvanja prototipa metra i kilograma i njihovog upoređivanja sa fundamentalnim standardima ne-metričkog sistema drugih zemalja.

5 gde je T temperatura u oC
1875. Međunarodna grupa metrologa odabrala je leguru 10% platine i 10% irudijuma kao materjal za konstrukciju međunarodnih prototipa metra i kilograma kao i njihovih nacionalnih verzija. 1874. Godina napravljena je legura koja je odbačena zbog nezadovoljavajuće čistoće. Ipak od nje je napravljeno nekoliko metarskih šipki kao npr. metar No 12, čija je dužina data kao: 1m + 3,3 + 8,634 T  + 0,001 T2 , gde je T temperatura u oC

6 1889. Održana je Prva generalna konfercija za tegove i mere na kojoj su usvojeni prototipovi metra I kilograma Međunarodni prototip kilograma Međunarodni prtotip metra

7 Metar Metar je jedinica dužine. Metrički sistem
Metrički sistem baziran je prirodnom konceptu da je metar desetomilioniti deo meridijalnog kvadranta zemlje od severnog pola do ekvatora koji prolazi kroz Pariz: sistem je odbačen zbog nemogućnosti precizne konstrukcije standarda.

8 Pariski etalon metra iz 1796.

9 Graduisana ravna šipka, jednaka dužini arhiviranog metra na 0oC u BIPM (Sevres, Francuska) odabrana je kao nova osnova mernog sistema. Napravljeno je 30 metarskih prototipa od legure 90% platine i 10% iridijuma koji se korsite kao nacionalni primarni standarda. Nacionalni prototip metra No 27 (SAD, 1893.) čija je dužina data kao: 1m-1,6m+8,657Tm+0,001T2m gde je T temperatura u oC

10 1960. Metar je dužina jednaka ,73 talasnih dužina zračenja u vakuumu koje odgovara prelazu između nivoa 2p10 i 5d6 atoma kriptona Metar je dužina puta koji svetlost pređe u vakuumu za vreme jednog og dela sekunde.

11 Kilogram je jedinica mase
Kilogram je jedinica mase. Kilogram je masa međunarodne pramere (etalona) kilograma.

12 Originalno kilogram je bio definisan kao masa čiste vode na temperaturi od 3,98 oC kada voda ima najveću gustinu na standardnom atmosferskom pritisku. 1889. Kilogram je masa međunarodnog prototipa kilograma (BIPM) koji je napravljen od legure 90% platine i 10% iridijuma gustine kg m-3 u obliku cilindra čija su visina i prečnik nominalno 39 mm, tako da mu je masa tačno 1 kilogram.

13 Skica zvona za čuvanje kilograma
In 1901, the International Committee of Weights and Measures (CIPM) defined the kilogram thus: "The kilogram is the unit of mass; it is equal to the mass of the international prototype of the kilogram." Initially the CIPM definition made no provision for cleaning procedure, but in 1989 the definition of the kilogram was interpreted to mean that a kilogram is equal to the international prototype of the kilogram "just after cleaning and washing using the BIPM method." The kilogram is the last unit of the Systeme International d'Unites (SI) that is still defined by an artifact. National Prototype Kilogram No. 20 is traceable to the International Prototype Kilogram through the International Bureau of Weights and Measures' working standards.

14 BIPM (Francuska) je proizveo 43 prototipa ovog kilograma koji se nalaze u nacionalnim institucijama, kao što je naš Savezni zavod za mere i dragocene metale, koji služe kao standarde jedinice mase. Engleska Kanada SAD

15 Sekunda je jedinica vremena
Sekunda je jedinica vremena. Sekunda je trajanje perioda zračenja koje odgovara prelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133.

16 Amper je jedinica jačine struje.
Amper je jačina stalne električne struje koja u vakuumu, u dva prava paralelna provodnika, neograničene dužine, zanemarljivo malog poprečnog preseka, na rastojanju jedan metar, proizvodi međudejstvo jačine njutna po metru njihove dužine.

17 Kelvin je jedinica termodinamičke temperature
Kelvin je jedinica termodinamičke temperature. Kelvin je termodinamička temperatura koja je jednaka 1/273,16 termodinamičke temperature trojne tačke vode

18 Mol je jedinica količine supstance.
Mol je količina supstance koja sadrži toliko elemantarnih jedinki koliko ima atoma u 0,012 kilograma ugljenika 12C

19 Kandela je jedinica jačine svetlosti.
Kandela je svetlosna jačina u određenom smeru izvora koji odašilje monohormatsko zračenje frekvencije Hz i kome je energetska jačina u tom smeru 1/683 vata po steradijanu

20 Relativna atomska masa elementa, Ar, je srednja masa atoma elementa koji ima prirodni izotopski sastav, u odnosu na 1/12 mase atoma Ustvari relativna atomska masa pokazuje koliko je puta masa jednog atoma nekog elementa veća od 1/12 mase atoma Masa atoma ma bilo kog elementa jednaka je proizvodu njegove relativne atomske mase Ar i unificirane jedinice atomske mase u = 1, kg:

21 Relativna molekulska masa, Mr, daje odnos srednje mase molekula koja uključuje atome elementa sa njihovim izotopskim sastavom i 1/12 mase atoma Ustvari relativna molekulska masa pokazuje koliko je puta masa jednog molekula veća od 1/12 mase atoma Masa molekula mm bilo koje supstance jednaka je proizvodu njegove relativne molekulske mase Mr i unificirane jedinice atomske mase u = 1, kg: Molarna masa, M, predstavlja relativnu molarnu masu izraženu u kilogramima.

22 Prefiksi jedinica SI sitema
Deo Prefiks Simbol 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 deci centi mili mikro nano piko femto ato d c m n p f a Umnožak Prefiks Simbol 10 102 103 106 109 1212 1015 1018 deka hekto kilo mega giga tera peta eksa da h k M G T P E

23 Relativna molekulska masa
Fizičkohemijske veličine i jedinice SI sistema mera Fizičko hemijska veličina Jedinica SI sistema Naziv Oznaka Dimenzije Avogadrov broj NA 1/mol mol-1 Molarna masa M kg/mol kg mol-1 Gustina kg/m3 kg m-3 Relativna molekulska masa Mr -

24 nastavak Fizičko hemijska veličina Jedinica SI sistema Naziv Oznaka Dimenzije Atomska jedinica mase u kg Parcijalni pritisak p Pa m-1 kg s-2 Indeks prelamanja n - Viskoznost Pa s kg m-1s-1

25 Toplotni kapacitet pri stalnom pritisku Cp J/K m2kgs-2K-1
nastavak Fizičko hemijska veličina Jedinica SI sistema Naziv Oznaka Dimenzije Toplotni kapacitet pri stalnom pritisku Cp J/K m2kgs-2K-1 Toplotni kapacitet pri stalnoj zapremini CV Specifični toplotni kapacitet c J/kgK m2s-2K-1 Gibsova slobodna enrgija G J m2kgs-2

26 Preporučene vrednosti fundamentalnih konstanti
Konstanta Oznaka Vrednost Molarna gasna konstanta R 8,314 J mol-1 K-1 Avogadrov broj NA 6, mol-1 Faradejeva konstanta F 96485,3 C mol-1 Brzina svetlosti u vakuumu c 2, m s-1 Magnetna propustljivust vakuuma o 4 10-7 N C-2 s2 Električna propustljivost vakuuma o 8, F m-1

27 Konstanta Oznaka Vrednost nastavak Plankova konstanta h 6,62 10-34 J s
Elementarno naelektrisanje e 1, C Masa elektrona me 9, kg Masa protona mp 1, kg Masa neutrona mn Bolcmanova konstanta k 1, J K-1

28 Konstanta Oznaka Vrednost nastavak Molarna zapremina R
8,314 J mol-1 K-1 Molarna zapremina gasa pri normalnim uslovima Vm 22414,1 cm-3 mol-1 Normalno ubrzanje zemljine teže gn 9,806 m s-2 Gravitaciona konstanta 6, m3 kg-1 s-2 Borov magneton  9, J T-1

29 Molarna zapremina gasa pri normalnim uslovima Vm 22414,1 cm-3 mol-1
nastavak Konstanta Oznaka Vrednost Molarna zapremina gasa pri normalnim uslovima Vm 22414,1 cm-3 mol-1 22,414 dm-3 mol-1 0,022 m-3 mol-1 Normalno ubrzanje zemljine teže gn 9,806 ms-2 Gravitaciona konstanta 6, m3 kg-1 s-2 Borov magneton  9, JT-1

30 Odnos sa jedinicom SI sistema
Jedinice izvan SI čija dalja upotreba nije dozvoljena i njihova veza sa jedinmicama SI sistema Fizička veličina Jedinica Oznaka Odnos sa jedinicom SI sistema Dužina Angstrem Mikron Å 1Å = 0,1 nm = m 1 = 1m = 10-6 m Površina Barn b 1b = 100 fm2 = m2 Ubrzanje Gal 1 Gal = 1 cm/c2 = 10-2m/s2 Sila Din Kilopond Pond Dyn kp P 1Dyn = 10  N = 10-5 N 1 kp = 9,806 N 1 P = 0,001 kp = 9,806 mN

31 Odnos sa jedinicom SI sistema
nastavak Fizička veličina Jedinica Oznaka Odnos sa jedinicom SI sistema Pritisak Tehnička atmosfera Normalna atmosfera Milimitar Hg stuba Milimitar H2 O stuba at Atm Torr Mm H2O 1at =98066,5 Pa 1 atm = Pa 1 Torr = 133,32 Pa 1 mm H2O = 9,806 Pa Dinamička viskoznost Poaz Centipoaz P cP 1P = 0,1 Pa s 1 cP = 1 mPa Kinematička viskoznost Stoks Centistoks St cSt 1 St = 10-4 m2/s 1 cSt = 10-6 m2/s Snaga Konjska snaga KS 1KS = ,806 W=735,5 W

32 Odnos sa jedinicom SI sistema
nastavak Fizička veličina Jedinica Oznaka Odnos sa jedinicom SI sistema Energija, rad i količina toplote Erg Kilopondmetar Kalorija Talasni broj Elektronvolt Teh. litar atmosfera Fiz. Litar atmosfera Watčas erg Kpm Cal cm-1 eV Lat Latm Wh 1erg = 0,1 J = 10-7 J 1Kpm = 9,806 J 1 Cal = 4,18 J 1 cm-1 = 1, J 1 eV = 1, J 1 Lat = 98,06 J 1 Latm = 101,3 J 1 Wh = 3600 J

33 Odnos sa jedinicom SI sistema
nastavak Fizička veličina Jedinica Oznaka Odnos sa jedinicom SI sistema Površina Barn b 1b=10-28m2 Ubrzanje Gal 1Gal=1 cm/c2=10-2m/s2 Sila Din Pond Kilopond dyn p Kp 1dyn=10-5N P=9,806 mN kP=9,806 N

34 Odnos sa jedinicom SI sistema
nastavak Fizička veličina Jedinica Oznaka Odnos sa jedinicom SI sistema Radioaktivnost Kiri Ci 1 Ci = 3, Bq Apsorbovana doza Rad rd 1rd = 0,01 J/kg Ekvivalentna doza rem 1 rem = 0,01 J/kg Ekspoziciona doza Rentgen R 1 R = 2, C/kg


Download ppt "Osnovne veličine i jedinice medjunarodnog sistema jedinica -SI sistem-"

Similar presentations


Ads by Google