Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Нове тенденције у књижевности за децу и наставни програми српског језика Мр Зорана Опачић.

Similar presentations


Presentation on theme: "Нове тенденције у књижевности за децу и наставни програми српског језика Мр Зорана Опачић."— Presentation transcript:

1 Нове тенденције у књижевности за децу и наставни програми српског језика Мр Зорана Опачић

2 Функција књижевних текстова предвиђених наставним планом и програмом Тематска, структурна, стилска прилагођеност дечјем узрасту Књижевноестетска вредност: дете школског узраста треба да уведе у свет књижевности, у њему пробуди интересовање и жељу за читањем. Погодност за усвајање предвиђених књижевнотеоријских појмова и језичких категорија. Одабир књижевних и некњижевних текстова који ће чинити наставни план и програм треба да обухвати текстове: Усмене и уметничке књижевности Националне и светске књижевности Традиционалне и савремене књижевности Све књижевне родове Научнопопуларне и друге тзв. нелитерарне текстове

3 Заступљеност Највише је текстова српске књижевности (усмене и уметничке)- око 75 % Текстови светске књиж. присутни су у програмима од 6-13 % Највећи део текстова светске књижевности припада делима насталим закључно са 19. веком: реч је о углавном о басно- и бајкописцима, од Езопа до Андерсена, Браће Грим, О. Вајлда... За разлику од тога, највећи део текстова из уметничке српске књижевности настао је у 20. веку, чак у 2. половини 20. века, али је занемарљив постотак објављен у последњих двадесет година Изузетак су текстови Гроздане Олујић, Владимира Андрића, Ршумовића и Данојлића, Д. Ерића (Напомена: последња три песника стварају и у ранијем периоду) Напомена: текстови савремених, пре свега домаћих аутора (Весне Алексић, Весне Ћоровић-Бутрић, В. Стојиљковића Драгомира Ђорђевића и др.) укључени су у уџбенике (мисли се на читанке Завода за уџбенике) као допуна уз основни избор.

4 Заступљеност текстова у 1. разреду

5 Заступљеност текстова у 2. разреду

6 Заступљеност текстова у 3. разреду

7 Заступљеност текстова у 4. разреду

8 Резултати Недовољно текстова који доносе сензибилитет књижевности 20. века који одговара сензибилитету савременог детета –- могућа нижа мотивисаност детета као читаоца. Дете кроз школски систем не може да сазна шта се данас, чак и пре више деценија, одвијало у светској књижевности. Препреке Велики део значајних дела савремене светске књижевности за децу и младе још увек није преведен. Наша земља још увек није укључена у интернационалне асоцијације и удружења која се баве књижевношћу за децу и младе. Неинформисаност састављача програма, предавача и учитеља.

9 Могући путеви иновирања наставних садржаја (извори информација) Праћење књижевних награда и признања за дела књижевности за децу Придруживање међународним центрима и асоцијацијама за проучавање и развој књижевности за децу Учешће на међународним скуповима посвећеним књ. за децу Међународни дан књижевности за децу Обука будућих учитеља Обука наставног кадра

10 Књижевне награде Важније националне књижевне награде Змајеве дечје игре Политикин забавник Невен

11

12

13 Књижевне награде Важније интернационалне књижевне награде Andersen AwardPhoenix AwardMithopoethic Award

14 Добитници Андерсенове награде за књижевност за децу Winners 1956-2004Hans Christian Andersen Award for Writing 1956–2004 1956 Eleanor Farjeon (UK) 1958 Astrid Lindgren (Sweden) 1960 Erich Kästner (Germany) 1962 Meindert DeJong (USA) 1964 René Guillot (France) 1966 Tove Jansson (Finland) 1968 James Krüss (Germany) José Maria Sanchez- Silva (Spain) 1970 Gianni Rodari (Italy) 1972 Scott O'Dell (USA) 1974 Maria Gripe (Sweden) 1976 Cecil Bødker (Denmark) 1978 Paula Fox (USA) 1980 Bohumil Riha (Czechoslovakia) 1982 Lygia Bojunga Nunes (Brazil) 1984 Christine Nöstlinger (Austria) 1986 Patricia Wrightson (Australia) 1988 Annie M. G. Schmidt (Netherlands) 1990 Tormod Haugen (Norway) 1992 Virginia Hamilton (USA) 1994 Michio Mado (Japan) 1996 Uri Orlev (Israel) 1998 Katherine Paterson (USA) 2000 Ana Maria Machado (Brazil) 2002 Aidan Chambers (UK) 2004 Martin Waddell (Ireland) Hans Christian Andersen Award for Illustration 1966–2004 1966 Alois Carigiet (Switzerland) 1968 Jirí Trnka (Czechoslovakia) 1970 Maurice Sendak (USA) 1972 Ib Spang Olsen (Denmark) 1974 Farshid Mesghali (Iran) 1976 Tatjana Mawrina (USSR) 1978 Svend Otto S. (Denmark) 1980 Suekichi Akaba (Japan) 1982 Zbigniew Rychlicki (Poland) 1984 Mitsumasa Anno (Japan) 1986 Robert Ingpen (Australia) 1988 Dusan Kállay (Czechoslovakia) 1990 Lisbeth Zwerger (Austria) 1992 Kveta Pacovská (Czech Republic) 1994 Jörg Müller (Switzerland) 1996 Klaus Ensikat (Germany) 1998 Tomi Ungerer (France) 2000 Anthony Browne (UK) 2002 Quentin Blake (UK) 2004 Max Velthuijs (The Netherlands) Међународни дан књижевности за децу International Children`s Book Day – 2. април

15 Mеђународна удружења и асоцијације књижевности за децу IBBY

16 Обука будућих учитеља Савремена књижевност као део наставног програма Књижевности за децу на Учитељском факултету у Београду Аутори српске књижевности: Р. Петров Ного, Д. Ђорђевић; В. Андрић, Г. Стојковић, Г. Тимотијевић; И. Бојовић... Аутори светске књижевности: М. Енде, В. Голдинг, Џ. Р. Р. Толкин, К. Функе... Списак дела савремених аутора се стално иновира

17 Тенденције у савременој књижевности за децу (општи поглед) Слика света у супротности са пожељним педагошким моделима (или поука у хумористичко-иронијском кључу) Уважавање и разумевање личности и потреба детета - измена слике детета у књижевном тексту Тематизовање непожељних, табу тема и мотива - тамна, агресивна страна дечје природе, сексуалност... Експериментисање језиком, лексиком и формом песме и приче Десентиментализовање текста: доминација ироније и пародије као силских начела у обликовању текста Интертекстуалност Поигравање са жанровским матрицама Слабљење и укидање границе књижевног света и реалности

18 Савремена српска књижевност - осврт Однос према националној историји: Светлана Велмар -Јанковић, Драган Лакићевић, Тиодор Росић... Однос према усменој књижевности - плодотворно коришћење мотивског наслеђа, паганске симболике: Гроздана Олујић, С. Велмар – Јанковић, М. Матицки, Т. Росић... Интертекстуалност: Гордана Тимотијевић

19 Један вид савремене светске књижевности - фантастична проза Значајни аутори: Михаел Енде Michael Ende (1929 – 1995) Џим дугме и Лукас машиновођа 1963 Момо 1973 Бескрајна прича 1979 Огледало у огледалу 1986 Ноћ жеља 1982

20 Значајни аутори: Роалд Дал Roald Dahl (1916-1990) Гремлини Чарли и фабрика чоколаде Магични прст Приче о неочекиваном Приче о духовима..

21 Значајни аутори: Џон Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) Хобит Сигмарилион Господар прстенова..

22 Значајни аутори: Корнелија Функе Cornelia Funke (1958- ) Господар лопова 2002 Срце од мастила 2003 На змајевим леђима 2004. Inkspell 2005.

23 Бескрајна прича и Срце од мастила - освајање нових простора у књижевости за децу Проблематизовање феномена књижевног доживљаја Порозна граница између уметничког дела и читаоца Отвореност савременог књижевног текста Читалачки ланац – александријски синдром

24 Важност укључивања савремене књижевности у наставне планове и програме Уношење савременог духа књижевности блиског дечјем сензибилитету. Обртање смера: приступ књижевности од савремених текстова ка традиционалним. Мотивисање деце као читалаца: деца воле и желе да читају, о чему сведоче распродати тиражи књига Џоане Роулинг, Корнелије Функе и др. писаца. Узраст од 10/11 година, по неким мишљењима, последњи је узраст у којем дете задржава трајни афинитет према књижевности, тј. постаје читач/нечитач.

25 Како учитељ може да се информише (могући кораци) Посета интернет сајтовима: http://www.littvet.su.se/mnikolaj/ http://www.barfie.net/ http://www.ibby.org/ http://www.barfie.net/ http://styluspub.com/books/book4685.html http://www.questia.com/ http://www.ucalgary.ca/~dkbrown/ http://www.childrenslit.com/ http://www.scils.rutgers.edu/~kvander/ChildrenLit/ http://www.carolhurst.com/titles/allreviewed.html http://www.ncrcl.ac.uk/ http://www.irscl.org.za/ http://literature.britishcouncil.org/ http://creataivewriting.britishcouncil.org/ http://pgstudy.britishcouncil.org/http://www.barfie.net/ http://www.ibby.org/ http://www.barfie.net/ http://styluspub.com/books/book4685.html http://www.questia.com/ http://www.ucalgary.ca/~dkbrown/ http://www.childrenslit.com/ http://www.scils.rutgers.edu/~kvander/ChildrenLit/ http://www.carolhurst.com/titles/allreviewed.html http://www.ncrcl.ac.uk/ http://www.irscl.org.za/ http://literature.britishcouncil.org/ http://creataivewriting.britishcouncil.org/ http://pgstudy.britishcouncil.org/, /www.zmajevedecjeigre.org.yu/ Претплата на часопис Детињство Праћење домаћих и иностраних бестселер листа, књижевних награда, јубилеја, скупова...

26 Питања… Email: zorana.opacic@uf.bg.ac.yu


Download ppt "Нове тенденције у књижевности за децу и наставни програми српског језика Мр Зорана Опачић."

Similar presentations


Ads by Google