Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Slide 1Fig. 9.1, p.253. Slide 2Fig. 9.2, p.255 Slide 3Fig. 9.3, p.256.

Similar presentations


Presentation on theme: "Slide 1Fig. 9.1, p.253. Slide 2Fig. 9.2, p.255 Slide 3Fig. 9.3, p.256."— Presentation transcript:

1 Slide 1Fig. 9.1, p.253

2 Slide 2Fig. 9.2, p.255

3 Slide 3Fig. 9.3, p.256

4 Slide 4Fig. 9.4, p.257

5 Slide 5Fig. 9.4a, p.257

6 Slide 6Fig. 9.4b, p.257

7 Slide 7Fig. 9.5, p.259

8 Slide 8Fig. 9.6, p.259

9 Slide 9Fig. 9.7, p.260

10 Slide 10Fig. 9.7a, p.260

11 Slide 11Fig. 9.7b, p.260

12 Slide 12Fig. 9.8, p.261

13 Slide 13Fig. 9.8a, p.261

14 Slide 14Fig. 9.8b, p.261

15 Slide 15Fig. 9.9, p.261

16 Slide 16Fig. 9.9a, p.261

17 Slide 17Fig. 9.9b, p.261

18 Slide 18Fig. 9.10, p.263

19 Slide 19Fig. 9.10b, p.263

20 Slide 20Fig. 9.10c, p.263

21 Slide 21Fig. 9.11a, p.264

22 Slide 22Fig. 9.11b, p.264

23 Slide 23Fig. 9.12, p.265

24 Slide 24Fig. 9.12a, p.265

25 Slide 25Fig. 9.12b, p.265

26 Slide 26Fig. 9.13, p.265

27 Slide 27Fig. 9.13a, p.265

28 Slide 28Fig. 9.13b, p.265

29 Slide 29Fig. 9.14, p.268

30 Slide 30Fig. 9.15, p.270

31 Slide 31Fig. 9.16, p.271

32 Slide 32Fig. 9.17, p.271

33 Slide 33Fig. 9.18, p.272

34 Slide 34Fig. 9.19, p.272

35 Slide 35Fig. 9.20, p.272

36 Slide 36Fig. 9.21, p.273

37 Slide 37Fig. 9.21a, p.273

38 Slide 38Fig. 9.21b, p.273

39 Slide 39Fig. 9.22, p.273

40 Slide 40Fig. 9.23, p.274

41 Slide 41Fig. 9.25, p.276

42 Slide 42Fig. 9.26, p.277

43 Slide 43Fig. 9.27 p.278

44 Slide 44Fig. 9.28, p.278

45 Slide 45Fig. 9.28a, p.278

46 Slide 46Fig. 9.28b, p.278

47 Slide 47Fig. 9.UN, p.279

48 Slide 48Fig. Q9.15, p.282

49 Slide 49Fig. P9.4, p.282

50 Slide 50Fig. P9.4a, p.282

51 Slide 51Fig. P9.4b, p.282

52 Slide 52Fig. P9.7, p.283

53 Slide 53Fig. P9.9, p.283

54 Slide 54Fig. P9.13, p.283

55 Slide 55Fig. P9.20, p.284

56 Slide 56Fig. P9.24, p.284

57 Slide 57Fig. P9.27, p.285

58 Slide 58Fig. P9.31, p.285

59 Slide 59Fig. P9.39, p.285

60 Slide 60Fig. P9.41, p.286

61 Slide 61Fig. P9.42, p.286

62 Slide 62Fig. P9.44, p.286

63 Slide 63Fig. P9.54, p.287

64 Slide 64Fig. P9.55, p.288

65 Slide 65Fig. P9.58, p.288

66 Slide 66Fig. P9.60, p.288

67 Slide 67Fig. P9.60a, p.288

68 Slide 68Fig. P9.60b, p.288

69 Slide 69Fig. P9.64, p.289

70 Slide 70Fig. P9.65, p.289

71 Slide 71Fig. P9.66, p.289

72 Slide 72Fig. P9.67, p.289

73 Slide 73Fig. P9.71, p.290

74 Slide 74Fig. P9.72, p.290

75 Slide 75Fig. QQA.10, p.291


Download ppt "Slide 1Fig. 9.1, p.253. Slide 2Fig. 9.2, p.255 Slide 3Fig. 9.3, p.256."

Similar presentations


Ads by Google