Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Slide 1Fig. 15.1, p.453. Slide 2Fig. 15.1a, p.453.

Similar presentations


Presentation on theme: "Slide 1Fig. 15.1, p.453. Slide 2Fig. 15.1a, p.453."— Presentation transcript:

1 Slide 1Fig. 15.1, p.453

2 Slide 2Fig. 15.1a, p.453

3 Slide 3Fig. 15.1b, p.453

4 Slide 4Fig. 15.1c, p.453

5 Slide 5Fig. 15.2, p.455

6 Slide 6Fig. 15.2a, p.455

7 Slide 7Fig. 15.2b, p.455

8 Slide 8Fig. 15.3, p.456

9 Slide 9Fig. 15.4, p.456

10 Slide 10Fig. 15.5, p.456

11 Slide 11Fig. 15.5a, p.456

12 Slide 12Fig. 15.5b, p.456

13 Slide 13Fig. 15.6, p.458

14 Slide 14Fig. 15.7, p.458

15 Slide 15Fig. 15.8, p.459

16 Slide 16Fig. 15.9, p.459

17 Slide 17Fig. 15.10, p.462

18 Slide 18Fig. 15.10a, p.462

19 Slide 19Fig. 15.10b, p.462

20 Slide 20Fig. 15.11, p.463

21 Slide 21Fig. 15.12, p.464

22 Slide 22Fig. 15.14, p.465

23 Slide 23Fig. 15.15, p.466

24 Slide 24Fig. 15.15a, p.466

25 Slide 25Fig. 15.15b, p.466

26 Slide 26Fig. 15.15c, p.466

27 Slide 27Fig. 15.15d, p.466

28 Slide 28Fig. 15.16, p.467

29 Slide 29Fig. 15.17, p.468

30 Slide 30Fig. 15.18, p.469

31 Slide 31Fig. 15.19, p.470

32 Slide 32Fig. 15.20, p.470

33 Slide 33Fig. 15.21, p.471

34 Slide 34Fig. 15.22, p.471

35 Slide 35Fig. 15.23, p.471

36 Slide 36Fig. 15.24a, p.472

37 Slide 37Fig. 15.24b, p.472

38 Slide 38Fig. 15.25, p.473

39 Slide 39Fig. P15.25, p.478

40 Slide 40Fig. P15.26, p.478

41 Slide 41Fig. P15.39, p.479

42 Slide 42Fig. P15.51, p.480

43 Slide 43Fig. P15.52, p.481

44 Slide 44Fig. P15.53, p.481

45 Slide 45Fig. P15.56, p.481

46 Slide 46Fig. P15.59, p.481

47 Slide 47Fig. P15.61, p.482

48 Slide 48Fig. P15.66, p.482

49 Slide 49Fig. P15.67, p.482

50 Slide 50Fig. P15.68, p.483

51 Slide 51Fig. P15.69, p.483

52 Slide 52Fig. P15.71, p.483

53 Slide 53Fig. P15.71a, p.483

54 Slide 54Fig. P15.71b, p.483

55 Slide 55Fig. P15.74, p.484

56 Slide 56Fig. P15.75, p.484


Download ppt "Slide 1Fig. 15.1, p.453. Slide 2Fig. 15.1a, p.453."

Similar presentations


Ads by Google