Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Elektr zaryadi. O’tkazgichlarda elektr zaryadlarining taqsimlanishi

Similar presentations


Presentation on theme: "Elektr zaryadi. O’tkazgichlarda elektr zaryadlarining taqsimlanishi"— Presentation transcript:

1 Elektr zaryadi. O’tkazgichlarda elektr zaryadlarining taqsimlanishi
(8- sinf . 4-mavzu)

2 Darsning maqsadi: Atom tuzilishi bilan jismlarning elektrlanish sabablsrini tushuntirish. Elektrondan uning zaryadini ajratib olish imkoni, zaryadlarni o’tkazgichning sirtida to’planishi sabablarini namoyishlar orqali tushuntirish. Zaryadlangan bir jismdan ikkinchisiga undagi zaryadni to’la o’tkazib bo’ladimi? Tashqi elektr ta’sirlaridan to’la himoyalanib bo’ladimi? Degan savollarga animatsion namoyishlar orqali atroflicha javob berish.

3 Dаrs jihоzlаri: O’qituvchi tоmоnidаn оldintаn tаyyorlаb kеlingаn, ushbu mаvzugа оid Intеrnеt bаnklаridа sаqlаnаyotgаn mа’lumоtlаr аsоsidа, Ms Office паkеtidа mаvjud bo’lgаn Power Point dаsturidаn fоydаlаnib tаyyorlаngаn elektr zaryadi. O’tkazgichlarda elektr zaryadlarining taqsimlanishiga doir surаtlаri vа аnimацiоn tаqdimоt; “Innavatsion tehnologiyalarga hamkorlik qilish va ularni rivojlantirishga markazi” tomonidan tayyorlangab “Qiziqarli fizika” elektron majmuasi.

4 Dаrs rеjаsi: Tаshkiliy qism (2 min.)
O’tilgаn mаvzuni «Klaster» mеtоdi оrqаli tаkrоrlаsh (10 min) Yangi mаvzu yuzаsidаn «Аqliy hujum» mеtоdi оrqаli o’quvchilаrning bilimlаrini tеkshirish (5 min) Yangi mаvzuning nаmоyishli bаyoni (15 min) Yangi mаvzuni mustахkаmlаsh uchun tarqatma materiallar yordamia “Bumerang” usuli bilan mustahkamlash. (10 min) Uygа vаzifаni bеrish (3 min)

5 Yangi mаvzu bаyonining rеjаsi:
1. Atom tuzilishi. 2. Elektr zaryadining birliklari. 3. Elektrofor mashinasi. 4. Jismlarning elektrlanishi.

6 Moddalarda atomlar juda yaqin joylashganligidan, atom yadrosidan eng uzoqda joylashgan elektronlari, qo’shni atomlar ta’sirida undan chiqib ketadilar. Ular atomlar oralig’idagi bo’shliqda erkin (tartibsiz) harakatda bo’ladilar

7  Elektr zaryadining birligi sifatida bir Kulon qabul qilingan.
Elektron zaryadi C ga teng

8 Jismdan olingan yoki berilgan zaryad miqdorini q harfi bilan belgilaymiz.
Bitta elektron zaryaduga teng bo’lgan zaryad miqdorini e bilan belgilanadi. q=N·e

9 Elektrofor mashinasi Ikkita elektrofor – diskdan iborat bo’lib, qarama-qarshi yo’nalishda aylantiriladi. Unga tegib turgan “cho’tkalar” ishqalanishi tufayli qarama-qarshi ishorada zaryadlanadi  Zaryadlar o’tkazgichning sirtida joylashib, ichki qismida bo’lmas ekan.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20  Zaryadlar jism sirtida noteks taqsimlanadi
 Zaryadlar jism sirtida noteks taqsimlanadi. Uchlik joylarida ko’p, tekis joylarida kam, botiq joylarida undan ham kam bo’ladi

21 NIZOMIY NOMIDAGI TDPU “Axborot texnologiyalari markazi”


Download ppt "Elektr zaryadi. O’tkazgichlarda elektr zaryadlarining taqsimlanishi"

Similar presentations


Ads by Google