Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่ทรวงอก

Similar presentations


Presentation on theme: "การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่ทรวงอก"— Presentation transcript:

1 การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่ทรวงอก

2 ประวัติ พบ. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทย์ใช้ทุน รพ. สก.พร.
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ศัลยแพทย์ รพ. สก.พร. หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ นกพ.พร. และ หน.แผนกศัลยกรรม รพ.ทร. กรุงเทพ ผบ.พัน พ. กรม สน. สอ.รฝ. นยก.พร. และ หน.แผนกศัลยกรรม รพ.ทร. กรุงเทพ หน.แผนกศัลยกรรมทรวงอก รพ.ปก.พร. และ รรก.รอง หก. กวตบ. พร.

3 Introduction Trauma is leading cause of death, long-term disability for all ages from first –forty years. 25% of all trauma death due to chest injuries 20-33% death preventable. Deaths occur within first 4 hours trauma. 85% of pt with life threatening injuries can be managed simple interventions easily mastered by physicians and ER service personnel Most life-threatening injuries identified in primary survey

4 Trimodal Death Distribution

5 CAUSES OF THORACIC TRAUMA:
Falls 3 times the height of the patient Blast Injuries overpressure, plasma forced into alveoli Blunt Trauma PENETRATING TRAUMA

6

7 6 Immediate Life Threats
Airway obstruction Tension pneumothorax Open pneumothorax “sucking chest wound” 4. Flail chest 5. Massive hemothorax 6. Cardiac tamponade

8 ADVANCE TRAUMA LIFE SUPPORT
CONCEPT The most important was to treat the greatest threat to life first. The definitive diagnosis should never impede the application of an indicated treatment. A detailed history was not essential to begin the evaluation of an acutely injured patient ABCDE-approach to evaluation and treatment

9 GOALS Rapid, accurate, and physiologic assessment
Resuscitate, stabilized and monitor by priority Determine needs, and capabilities Prepare to transfer to definitive care Assure optimal, safe patient care “The primary focus of ATLS is on the first hour of trauma management , rapid assessment and resuscitation”

10 ADVANCE TRAUMA LIFE SUPPORT
1. Preparation 2. Triage 3. Primary survey ( A B C D E ) 4. Resuscitation 5. Adjuncts to primary survey and resuscitations 6. Secondary survey (head‐to‐toe) 7. Adjuncts to the secondary survey 8. Continued post‐resuscitation monitoring and resuscitation 9. Definitive care

11 Initial assessment and management

12 Standard precaution Cap Gown Gloves Mask Shoe covers
Goggles/face shield

13 Primary survey: Airway
Assess for airway patency Airway obstruction Snoring Gurgling Stridor Rocking chest wall movement Maxillofacial injury/ laryngeal injury Things to remember... C-Spine Protection

14 Assessment: Breathing
Inspection RR, paradoxical ,symetrical motion of the chest wall, or obvious chest wounds. Palpation should seek pain, crepitus or subcutaneous emphysema as clues to underlying pathology. Auscultation of the lung fields may detect a pneumothorax or hemothorax before a chest x-ray is performed, as well as assessing the adequacy of air entry. Percussion theoretically of use in differentiating between pneumo and hemothorax

15 Resuscitation :Breathing
Supplemental oxygen Ventilate as needed Tension pneumothorax -Needle decompression Open pneumothorax -Occlusive dressing Reassess frequently

16 Air within thoracic cavity that cannot exit the pleural space
TENSION PNEUMOTHORAX Air within thoracic cavity that cannot exit the pleural space Fatal if not immediately identified, treated, and reassessed for effective management

17 Tension Pneumothorax Each time we inhale,
the lung collapses further. There is no place for the air to escape..

18 Tension Pneumothorax Each time we inhale,
the lung collapses further. There is no place for the air to escape..

19 Tension Pneumothorax The trachea is pushed to the good side
Heart is being compressed

20 EARLY S/S OF TENSION PNEUMOTHORAX
ANXIETY! Increased respiratory distress Unilateral chest movement Unilateral decreased or absent breath sounds

21 LATE S/S OF TENSION PNEUMOTHORAX
Jugular Venous Distension (JVD) Tracheal Deviation Narrowing pulse pressure Signs of decompensating shock

22 JVD & TRACHEAL SHIFT Decreased input and output from the heart with compression of the great vessels

23 JVD & TRACHEAL SHIFT Increased pressure moves mediastinum and compresses the lung on the uninjured side

24 MANAGEMENT OF TENSION PNEUMOTHORAX
Asherman Chest Seal Needle Decompression High flow oxygen (If available) Chest Tube

25 Tension Pneumothorax Pleural Decompression
2nd intercostal space in mid-clavicular line at TOP OF RIB Consider multiple decompression sites if patient remains symptomatic Large over the needle catheter: 14ga Create a one-way-valve: Glove tip or Heimlich valve

26 Needle Decompression

27 NEEDLE THORACENTESIS

28 Tension Pneumothorax 􀁺 Respiratory distress 􀁺 Distended neck veins
􀁺 Tracheal deviation 􀁺 Hyperresonance 􀁺 Cyanosis (late) 􀁺 Unilateral decrease in breath sounds Tension pneumothorax is not an x-ray diagnosis – it MUST be recognized clinically Treatment is decompression – needle into 2nd intercostal space of mid-clavicular line followed by thoracostomy tube

29 OPEN PNEUMOTHORAX Develops when penetration injury to the chest allows the pleural space to be exposed to atmospheric pressure - “Sucking Chest Wound” Q- WHAT MAY CAUSE A SCW? Examples Include: GSW, Stab Wounds, Impaled Objects, Etc...

30 LARGE VS SMALL Severity is directly proportional to the size of the wound Atmospheric pressure forces air through the wound upon inspiration

31 S/S: OPEN PNEUMOTHORAX
Shortness of Breath (SOB) Pain Sucking or gurgling sound as air moves in and out of the pleural space through the wound

32 Open Pneumothorax Dyspnea Subcutaneous Emphysema
Decreased lung sounds on affected side Red Bubbles on Exhalation from wound (Sucking chest wound)

33 Open Pneumothorax

34 Open Pneumothorax Inhale

35 Open Pneumothorax Exhale

36 Open Pneumothorax Inhale

37 Open Pneumothorax Exhale

38 Open Pneumothoarx Inhale

39 Open Pnuemothorax Inhale

40 Open Pneumothorax Initial management High flow O2
Cover site with sterile occlusive dressing taped on three sides Progressive airway management if indicated

41 Tension Pneumothorax MANAGEMENT OF SCW Apply an Asherman Chest Seal
Occlusive dressing with a release valve Observe for development of a Tension Pneumothorax

42

43

44 Hemothorax Occurs when pleural space fills with blood
Usually occurs due to lacerated blood vessel in thorax As blood increases, it puts pressure on heart and other vessels in chest cavity Each Lung can hold 1.5 liters of blood

45 Hemothorax

46 Hemothorax

47 Hemothorax

48 Hemothorax

49 Hemothorax

50 Hemothorax May put pressure on the heart

51 Hemothorax Where does the blood come from. Lots of blood vessels

52 S/S of Hemothorax Anxiety/Restlessness Tachypnea Signs of Shock
Frothy, Bloody Sputum Diminished Breath Sounds on Affected Side Tachycardia Flat Neck Veins

53 Treatment for Hemothorax
ABC’s with c-spine control as indicated Secure Airway assist ventilation if necessary General Shock Care due to Blood loss Consider Left Lateral Recumbent position if not contraindicated RAPID TRANSPORT Contact Hospital and ALS Unit as soon as possible

54 Flail chest “Free-floating” chest segment, usually from multiple ribs fractures Pain and restricted movement Paradoxicalmovement of chest wall with respiration Clinical diagnosis Pulmonary contusion is the major problem

55 Flail chest

56 Flail chest

57 Flail chest 􀁺 Oxygen 􀁺 Aggressive pulmonary physiotherapy
􀁺 Definitive treatment: reexpand the lung 􀁺 Effective analgesia, intercostal nerve blocks,high segmental epidural analgesia 􀁺 Intubation RR > 35 /min or < 8 /min PaO2 < 60 mm Hg at FiO2 >= 0.5 PaCO2 > 55 mm Hg at FiO2 >= 0.5 Alveolar-arterial oxygen gradient > 450 Severe shock Severe head injury Requiring surgery Internal splint

58 Massive Hemothorax 􀁺 Hypovolemia & hypoxemia 􀁺 ≥ 1500 mL BL; 1/3 of
blood volume 􀁺 Neck veins may be: Flat: hypovolemia Distended: intra - thoracic blood 􀁺 Shock with no breath sounds and / or percussion dullness

59 The “safe triangle”for insertion of ICD
Intercostal Drainage The “safe triangle”for insertion of ICD Cross-section of the intercostalspace

60 Assessment: Circulation
􀂇 Hemorrhagic Shock External bleeding Internal bleeding 􀂇 Non-hemorrhagic shock Cardiac tamponade Tension pneumothorax Neurogenic

61 Resuscitation :Circulation
􀂇Stop bleeding ! 􀂇Restore circulating volume RLS 1-2 L Colloid / Blood component 􀂇Reassess frequently 􀂇Venous access Things to remember… Direct pressure Avoid blinding clamp

62 Resuscitation :Circulation
Hypotension in thoracic trauma is usually associated with hypovolemia it should be aggressively treated initially with volume expansion with crystalloids while other possible etiologies, i.e. pneumothorax, cardiac tamponade and blunt cardiac injury are assessed. Arrhythmia should raise suspicion of blunt cardiac injury

63 Cardiac tamponade Usually from penetrating injuries
Classic “Beck’s triad” elevated venous pressure - neck veins decreased arterial pressure - BP muffled heart sounds Blood in sac prevents cardiac activity May find “pulsus paradoxus” - a decrease of 10 mm Hg or greater in systolic BP during inspiration Systolic to diastolic gradient of less than 30 mm Hg also suggestive


Download ppt "การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่ทรวงอก"

Similar presentations


Ads by Google