Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DIRECCIÓNS DE INTERESE  Programas europeos (Comunidade Atónoma) www.edu.xunta.es/ea Dirección Xeral de Ordenación, Formación Profesional e Innovación.

Similar presentations


Presentation on theme: "DIRECCIÓNS DE INTERESE  Programas europeos (Comunidade Atónoma) www.edu.xunta.es/ea Dirección Xeral de Ordenación, Formación Profesional e Innovación."— Presentation transcript:

1 DIRECCIÓNS DE INTERESE  Programas europeos (Comunidade Atónoma) Dirección Xeral de Ordenación, Formación Profesional e Innovación Educativa Consellería de Educación e O.U Tlf:  Axencia nacional: OAPEE ( Organismo autónomo de Programas Educativos Europeos)  Búsqueda de socios ( The Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU) is a public Norwegian agency that promotes international cooperation in education and research) ( the UK's international cultural relations body) / (Centro internacional austríaco de asociaciones y proyectos escolares) / ( European Carrer Evolution) (Sistemas Turismo).

2 Convocatoria europea 2011 (DOUE ): Convocatoria europea 2011 (DOUE ): m Convocatoria Nacional 2011 do OAPEE : Convocatoria Nacional 2011 do OAPEE : 1.html 1.html Guía do candidato Guía do candidato 8/guide_en.pdf 8/guide_en.pdf Formularios de solicitude/xestión en liña : Formularios de solicitude/xestión en liña : linea.html linea.html European Share Treasure (EST): espacio dos resultados das Asociacións European Share Treasure (EST): espacio dos resultados das Asociacións

3 Carta Universitaria standart e ampliada Erasmus us_university_charter_en.php Exemplos Asociacións Escolares Comenius p l/ Becas Consello de Europa (Pestalozzi ) s_EN.asphttp://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_doc s_EN.asp? Axudas alumnado Estadías de empresa transnacionais 2010: Orde do 3 de maio de 2010 (Doga do 13 de maio do 2010). Axudas profesorado Estadías de empresa transnacionais 2010: dias.htm


Download ppt "DIRECCIÓNS DE INTERESE  Programas europeos (Comunidade Atónoma) www.edu.xunta.es/ea Dirección Xeral de Ordenación, Formación Profesional e Innovación."

Similar presentations


Ads by Google