Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DIRECCIÓNS DE INTERESE  Programas europeos (Comunidade Atónoma) www.edu.xunta.es/ea Dirección Xeral de Ordenación, Formación Profesional e Innovación.

Similar presentations


Presentation on theme: "DIRECCIÓNS DE INTERESE  Programas europeos (Comunidade Atónoma) www.edu.xunta.es/ea Dirección Xeral de Ordenación, Formación Profesional e Innovación."— Presentation transcript:

1 DIRECCIÓNS DE INTERESE  Programas europeos (Comunidade Atónoma) www.edu.xunta.es/ea Dirección Xeral de Ordenación, Formación Profesional e Innovación Educativa Consellería de Educación e O.U Tlf: 981 54 65 45 programas.europeos@edu.xunta.es  Axencia nacional: OAPEE ( Organismo autónomo de Programas Educativos Europeos) http://www.mec.es/programas-europeos/jsp/plantillaAnchosoc.jsp?id=3440  Búsqueda de socios http://www.siu.no/enhttp://www.siu.no/en ( The Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU) is a public Norwegian agency that promotes international cooperation in education and research) http://www.britishcouncil.org/new/about-ushttp://www.britishcouncil.org/new/about-us ( the UK's international cultural relations body) http://www.iz.or.at / (Centro internacional austríaco de asociaciones y proyectos escolares) http://www.iz.or.at / http://www.schulpartnerschaften.at/start.asp?ID=231111&b=4075 http://www.eucareerevolution.com/contacts.htmlhttp://www.eucareerevolution.com/contacts.html ( European Carrer Evolution) http://www.sistematurismo.it/template.jsp?pagina=fotCategoriehttp://www.sistematurismo.it/template.jsp?pagina=fotCategorie (Sistemas Turismo). http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci/socios-partners.html http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm

2 Convocatoria europea 2011 (DOUE 27-10- 2010): Convocatoria europea 2011 (DOUE 27-10- 2010): http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.ht m Convocatoria Nacional 2011 do OAPEE : Convocatoria Nacional 2011 do OAPEE : http://www.oapee.es/oapee/inicio/convocatoria/201 1.html http://www.oapee.es/oapee/inicio/convocatoria/201 1.html Guía do candidato Guía do candidato http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call0 8/guide_en.pdf http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call0 8/guide_en.pdf Formularios de solicitude/xestión en liña : Formularios de solicitude/xestión en liña : http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion- linea.html http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion- linea.html European Share Treasure (EST): espacio dos resultados das Asociacións European Share Treasure (EST): espacio dos resultados das Asociacións http://www.oapee-est.es/est/index.html

3 Carta Universitaria standart e ampliada Erasmus http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasm us_university_charter_en.php Exemplos Asociacións Escolares Comenius http://www2.arnes.si/~ossgpo2s/Comenius/ http://www.comeniustrzemeszno.republika. p l/ Becas Consello de Europa (Pestalozzi ) http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_doc s_EN.asphttp://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_doc s_EN.asp? Axudas alumnado Estadías de empresa transnacionais 2010: Orde do 3 de maio de 2010 (Doga do 13 de maio do 2010). Axudas profesorado Estadías de empresa transnacionais 2010: http://www.edu.xunta.es/fp/fprofesorado/esta dias.htm


Download ppt "DIRECCIÓNS DE INTERESE  Programas europeos (Comunidade Atónoma) www.edu.xunta.es/ea Dirección Xeral de Ordenación, Formación Profesional e Innovación."

Similar presentations


Ads by Google