Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

GRADO EN MATEMÁTICAS Titulación adaptada ao novo EEES Presentación : E. MACÍAS SAPE 4/4/2008.

Similar presentations


Presentation on theme: "GRADO EN MATEMÁTICAS Titulación adaptada ao novo EEES Presentación : E. MACÍAS SAPE 4/4/2008."— Presentation transcript:

1 GRADO EN MATEMÁTICAS Titulación adaptada ao novo EEES Presentación : E. MACÍAS SAPE 4/4/2008

2 España:25 Facultades de Matemáticas A única Facultade de Matemáticas en Galicia está en Santiago de Compostela

3 FACULTADE DE MATEMÁTICAS DA USC DEPARTAMENTOS: ÁLXEBRA ANÁLISE MATEMÁTICA ESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA MATEMÁTICA APLICADA XEOMETRÍA E TOPOLOXÍA

4 FACULTADE DE MATEMÁTICAS DA USC A BIBLIOTECA é unha das mais importantes de España: 30.000 libros 300 revistas de investigación 250 postos de leitura

5 FACULTADE DE MATEMÁTICAS DA USC 4 salas de informática 75 ordenadores con acceso libre a Internet Acceso Wi-Fi en todo o edificio Un ordenador en cada aula, con proxector de video

6 DATOS DO ALUMNADO FACULTADE DE MATEMÁTICAS DA USC Un total de 500 alumnos/as 60-70 alumnos novos cada ano. NON ten límite de prazas. Xeralmente trátase de alumnos cun bo expediente: A nota MEDIA en selectividade dos alumnos é 7,0

7 Cualidades desexables do futuro estudiante de matemáticas: Gusto por resolver problemas Habilidade para o cálculo Visión xeométrica no espacio Capacidade analítica e lóxica Rapidez mental Capacidade de abstracción

8 Cualidades que adquirirá tras completar o programa formativo: Comprender e utilizar a linguaxe matemática Asimilar definicións e demostracións Aprender a abstraer propiedades estructurais Propoñer modelos de situacións reais mediante ferramentas matemáticas Utilizar aplicacións informáticas

9

10 Matemáticas: Plano de estudios 4 anos Traballo de fin de grado 240 créditos ECTS

11 ECTS O crédito europeo é a unidade de medida que representa o traballo do estudiante para superar a materia Integra ensinanzas teóricas e prácticas, horas de estudio e de traballo, seminarios, exposicións, prácticas e mesmo os exames que o estudiante debe realizar

12 ECTS 1 crédito ETCS = 25 horas, delas 7-10 horas de clase presencial, delas 20%- 25% de titorías 240 ECTS = 6.000 horas 40 horas de traballo / semana

13 Tipos de materias Formación básica 66 Obligatorias 126 Optativas 36 Prácticas externas obligatorias 0 Traballo fin de titulación 12

14 RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS Prácticas externas Competencias transversais (TICs, lingua estranxeira, galego) Actividades universitarias (culturais, deportivas, de representación estudiantil, solidarias ou de cooperación) Máximo 18 créditos

15

16 1 curso = 2 cuadrimestres Febreiro e Xuño sen clase durante as semanas de exames

17 Organización dos estudios (1) ?? Elementos de probabilidad y estadística Biología básica Informática Continuidad y derivabilidad de funciones de una variable r Introducción al análisis matemático Espacios vectoriales y cálculo matricial Lenguaje matemático, conjuntos y números Integración de funciones de una variable real Química básica Topología de los espacios euclidianos

18 Organización dos estudios (2) ?? Álgebra lineal y multilineal Análisis numérico matricial Cálculo numérico en una variable Curvas y superficies Diferenciación de funciones de varias variables reales Geometría lineal Física básica Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias Programación lineal y entera Series funcionales e integración de Riemann en varias variables reales

19 Organización dos estudios (3) Cálculo vectorial e integración de Lebesgue Ecuaciones diferenciales ordinarias Ecuaciones algebraicas Probabilidad y estadística Inferencia estadística Estructuras algebraicas Teoría global de superficies Métodos numéricos en optimización y ecuaciones diferenciales Series de Fourier e introducción a las ecuaciones en derivadas parciales Topología general Topología de superficies

20 Organización dos estudios (4) ?? Modelización matemática Variable compleja 6 materias optativas Trabajo Fin de Grado Obligatorio

21

22 Tipos de clases Clase de teoría en grupo grande Clases de problemas en grupo reducido Clases con ordenador/laboratorio en grupo reducido: Titorías en grupos moi reducidos:

23 MATERIAS OPCIONAIS Códigos correctores y criptografía Análisis funcional en espacios de Hilbert Fundamentos de astronomía Modelos de regresión y análisis multivariante Taller de simulación numérica Variedades diferenciables Algebra, números y geometría Análisis numérico de ecuaciones en derivadas parciales Ecuaciones diferenciales Historia de la matemática Teoría de juegos Topología algebraica

24

25

26

27

28 FACULTADE DE MATEMÁTICAS DA USC Medidas de mellora da calidade e rendemento Atención especial ó alumnado de primeiro curso: -programa A Ponte. -materias de nivelación. - titores personalizados. - sesións informativas e de acollida. - coordinación do profesorado.

29 FACULTADE DE MATEMÁTICAS DA USC Medidas de mellora da calidade e rendemento -Libre elección de grupo. - Prazos de revisión de exames e entrega de notas. -Uso de medios audiovisuais e informáticos. -Software científico. -Libre acceso ás salas de ordenadores.

30 FACULTADE DE MATEMÁTICAS DA USC Medidas de mellora da calidade e rendemento Prácticas en empresa - profesores titores de prácticas que se coordinan co Consello Social. - tamén prácticas en servicios, departamentos ou institutos da propia Universidade.

31 FACULTADE DE MATEMÁTICAS DA USC Medidas de mellora da calidade e rendemento Foro de emprego para matemáticos. Programas de intercambio con Universidades Europeas e Españolas - ERASMUS/SÓCRATES - SENECA/SICUE

32 Os nosos titulados Preparamos profesionais con capacidade para traballar con elementos de outras disciplinas científicas ou tecnolóxicas Capaces de formular matemáticamente, analizar, resolver e tratar informáticamente problemas en diversos campos interdisciplinares Con vistas á aplicación de métodos e teorías que resolvan problemas prácticos Ou participar nos desenvolvementos científicos, formación, investigación básica e/ou a docencia

33 DATOS DE LICENCIADOS(1999-2003) Facultade de Matemáticas-USC

34

35 Datos dos titulados (1999-2003) Datos dos titulados (1999-2003) Tempo transcurrido ata atopa-lo primeiro traballo

36 FACULTADE DE MATEMÁTICAS DA USC www.usc.es/mate


Download ppt "GRADO EN MATEMÁTICAS Titulación adaptada ao novo EEES Presentación : E. MACÍAS SAPE 4/4/2008."

Similar presentations


Ads by Google