Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Apr • May • Jun 2012 Adult Bible Study Guide

Similar presentations


Presentation on theme: "Apr • May • Jun 2012 Adult Bible Study Guide"— Presentation transcript:

1 Apr • May • Jun 2012 Adult Bible Study Guide
powerpoint presentation designed by claro ruiz vicente

2 Dear User…. PLEASE USE AS IS. Adult Sabbath School Bible Study Guide
An Appeal Dear User…. This PowerPoint Show is freely shared to all who may find it beneficial. While intended primarily for personal use, some find it useful for teaching the lesson in church. There are those, however, who add illustrations, change background, adjust font size, etc. While their intention may be good, this is not right. Slide #1 says “designed by claro ruiz vicente.” For honest Christians, it is not necessary for another’s creation to be copyrighted in order to be respected. PLEASE USE AS IS.

3 Joe A. Webb Principal Contributor
Pangangaral at Pagsaksi Joe A. Webb Principal Contributor

4 Evangelism and Witnessing Contents
1. Defining Evangelism and Witnessing 2. Every Member Ministry 3. Spiritual Gifts for Evangelism and Witnessing 4. Evangelism and Witnessing as a Lifestyle 5. Sequential Evangelism and Witnessing 6. Personal Evangelism and Witnessing 7. Corporate Evangelism and Witnessing 8. Equipping for Evangelism and Witnessing 9. Releasing Into Ministry 10. A Love Response 11. Let the Church Know 12. Evaluating Witnessing and Evangelism 13. A Perpetual Ministry Mga Nilalaman: Iba’t ibang tema tungkol sa Pangangaral at Pagsaksi.

5 Evangelism and Witnessing
Why Our Church? {166} GOD RAISED UP this church to proclaim “present truth,” the three angels’ messages of Revelation 14:6-12. Thus, whatever else our church is doing, first and foremost, we should purposefully attempt to lead as many people as we can into God’s eternal kingdom. Bakit ang Ating Iglesya? Ibinangon ng Diyos ang iglesyang ito upang ipahayag ang “kasalukuyang katotohanan,” ang pabalita ng tatlong anghel ng Apocalipsis 14:6-12. ¶ Kaya, ano pa man ang ginagawa ng ating iglesya, una at higit sa lahat, dapat nating buong sadyang sikaping umakay ng maraming taong kaya natin tungo sa walang hanggang kaharian ng Diyos.

6 Evangelism and Witnessing
Why Our Church? {166} Whether we call it “spreading the gospel,” “evangelizing the world,” or preaching “present truth,” one core business is to tell the Jesus story with the intention that people will accept Him as Lord and Savior and become disciples and even disciple makers. Tawagin man natin itong “pagpapakalat ng ebanghelyo,” “pangangaral sa sanlibutan,” o pangangaral ng “kasalukuyang katotohanan,” ¶ ang isang buod na katungkulan ay ang sabihin ang kuwento ni Jesus na may intensyong Siya ng mga tao bilang Panginoon at Tagapagligtas at maging mga alagad at tagagawa ng mga alagad pa nga.

7 Even with the benefits of modern technology, the task is huge.
Evangelism and Witnessing Why Our Church? {166} Even with the benefits of modern technology, the task is huge. And when all is said and done, the task falls upon millions of volunteers motivated by a love for God and for lost humanity—a love for those whose sins Jesus bore on the cross just as much as He bore ours. Kahit na may mga benepisyo ng makabagong teknolohiya, ang gawain ay napakalaki. ¶ At pagkatapos ng lahat, ang gawain ay naiaatang sa milyun-milyong boluntaryo na pinasigla ng pag-ibig sa Diyos at sa nawaglit na sangkatauhan—isang pag-ibig para doon sa ang kasalanan ay binata ni Jesus doon sa krus gaya nang pagdala Niya ng sa atin.

8 Here’s a point that can’t be
Evangelism and Witnessing Why Our Church? {166} While evangelism and witnessing are the personal responsibility of each believer, the whole body of Seventh-day Adventist believers (the church) has a corporate responsibility, as well. Here’s a point that can’t be over-emphasized: if it’s not done at the local church level, it just won’t get done. Bagaman ang pangangaral at pagsaksi ay isang personal na responsibilidad ng bawat mananampalataya, ang buong grupo ng mananampalatayang Seventh-day Adventist (ang iglesya) ay samasamang responsibilidad din naman. ¶ Narito ang isang punto na hindi sobrang maidiriin: kung hindi ito magagawa sa lebel ng lokal na iglesya, hindi ito mangyayari.

9 Evangelism and Witnessing
Why Our Church? {166} In the context of outreach, understanding spiritual gifts also is important. It is vital, however, to not only encourage members to discover the ways in which they are spiritually gifted, but to also present them with opportunities to exercise those gifts. Sa konteksto ng pag-abot sa mga tao, importante ring maunawaan ang mga espirituwal na kaloob. ¶ Gayunman, napakahalaga na di lang pasiglahin ang mga kaanib na tuklasin mga paraang sila’y may espirituwal na kaloob, kundi mabigyan din sila ng mga oportunidad na magamit ang mga kaloob na ‘yon.

10 TO INCREASE A person’s store of biblical knowledge.
Evangelism and Witnessing Our Goal {167} TO INCREASE A person’s store of biblical knowledge. To use that knowledge for good, and in this context the greatest good is to give those who faced eternal destruction the opportunity for eternal life. Ang Ating Mithiin. Upang madagdagan ang nakaimbak na kaalaman ng isang tao sa Biblia. ¶ Upang gamitin ang kaalamang ‘yon sa ikabubuti, at sa kontekstong ito ang pinakadakilang buti ay ang ibigay doon sa mga humaharap sa walang hanggang kapahamakan ang pagkakataon para sa walang hanggang buhay.

11 Witnessing Defining Evangelism and Evangelism and Witnessing
Lesson 1, April 7 Defining Evangelism and Witnessing Pagpapakahulugan ng Pangangaral at Pagsaksi

12 Defining Evangelism and Witnessing
Key Text Matthew 28:19, 20 NKJV “ ‘GO THEREFORE AND make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of age.’ ” Susing Talata. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa, binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at tinuturuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo; at narito, ako’y kasama ninyong palagi, kahit hanggang sa katapusan ng panahon.

13 Defining Evangelism and Witnessing
Initial Words {169} AN EMPLOYEE OFTEN is given a job description. It’s a detailed account of duties. The Bible also speaks about a job description, and in this case it’s one for God’s people. Paul admonishes the Corinthian believers to “always [abound] in the work of the Lord.” Paul certainly included the work of spreading the gospel. Panimulang Salita. Malimit na binibigyan ang isang empleyado ng paglalarawan ng trabaho. Ito’y isang detalyadong tala ng mga tungkulin. Ang Biblia ay nagsasalita rin tungkol sa isang paglalarawan ng trabaho, at sa pagkakataong ito, ito’y para sa bayan ng Diyos. ¶ Pinapaalaala ni Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto na “laging [masagana] sa gawain ng Panginoon.” Buong katiyakang isinama ni Pablo ang gawain nang pagpapalaganap ng ebanghelyo.

14 1. What is Evangelism? (Acts 5:42)
Defining Evangelism and Witnessing Quick Look 1. What is Evangelism? (Acts 5:42) 2. What is Witnessing? (Acts 5:18-20) 3. Together: Evangelism and Witnessing (1 Peter 3:15) 1. Ano ang Pangangaral? 2. Ano ang Pagsaksi? 3. Magkasama: Pangangaral at Pagsaksi

15 Defining Evangelism and Witnessing
1. What is Evangelism? Acts 5:42 NKJV “AND DAILY IN the temple, and in every house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ.” 1. Ano ang Pangangaral? Araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Cristo.

16 What is Evangelism? Experiencing the Gospel {170} TO BE AN evangelist in any sense of the word, one must have personal understanding and experience of the “everlasting gospel.” It is this gospel that ultimately brings belief, confession, conversion, baptism and discipleship, and the promise of eternal life. Nararanasan ang Ebanghelyo. Para maging isang mangangaral sa alinmang kahulugan ng salita, ang isa ay dapat na magkaron ng personal na pagkaunawa’t karanasan ng “walang hanggang ebanghelyo.” ¶ Ang ebanghelyong ito ay sa katapusan ang magdadala ng paniniwala, pagpapahayag ng kasalanan, pagkahikayat, bautismo at pagiging alagad, at ang pangako ng walang hanggang buhay.

17 What is Evangelism? Definition {174} Evangelism is the process of clearly and persuasively proclaiming the gospel of the Lord Jesus Christ so that individuals will accept Him as their personal Savior and follow Him as Lord in order to become disciples and disciple makers. Pagpapakahulugan. Ang pangangaral ay isang proseso ng buong linaw at buong mapanghikayat na pagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoong Jesu-Cristo upang ang mga tao ay tanggapin Siya bilang kanilang personal na Tagapagligtas at sundan Siya bilang Panginoon, upang maging alagad at tagagawa ng alagad.

18 began to proclaim…all that Jesus had done for him; and all marveled.”
Defining Evangelism and Witnessing 2. What is Witnessing? Marcos 5:18-20 NKJV “HE WHO HAD been demon-possessed begged Him that he might be with Him. … Jesus…said…‘Go home to your friends, and tell them what great things the Lord has done for you….’ And he departed and began to proclaim…all that Jesus had done for him; and all marveled.” 2. Ano ang Pagsaksi? Siya na inalihan ng demonyo ay nakiusap na siya’y isama Niya. … Sinabi ni Jesus… Umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo…. At siya’y lumisan at ¶ nagpasimulang ipahayag…ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya; at namangha ang lahat.

19 It can be very spontaneous given anywhere at anytime with anyone.
2. What is Witnessing? Making Testimonies {171} A WITNESS IS one who gives a testimony, one who attests to some-thing that he or she knows from personal experience. Sharing one’s personal experience of God is not as organized or as intentional as radio, television, or crusade evangelism. It can be very spontaneous given anywhere at anytime with anyone. Nagpapatotoo. Ang isang saksi ay isa na nagbibigay ng patotoo, na nagpapatunay sa isang bagay na alam niya mula sa kanyang personal na karanasan. ¶ Ang pagbabahagi ng personal na karanasan sa Diyos ay hindi kasingorganisado o kasingsadya gaya ng radyo, telebisyon, o pang-ebanghelyong krusada. ¶ Ito’y maaaring maging napakakusang ibinibigay kahit saan at kahit anong oras sa kahit kanino.

20 Usually a personal testimony is expressed in three distinct sections.
2. What is Witnessing? Making Testimonies {173} Usually a personal testimony is expressed in three distinct sections. Paul’s personal testimony (Acts 22): His life before he knew the Lord Jesus (vss 3-5). How he met the Lord (vss 6-16). His life experience after conversion (vss 17-21). Karaniwang ang personal na patotoo ay inihahayag sa tatlong natatanging mga bahagi. ¶ Ang personal na patotoo ni Pablo: ¶ Ang kanyang buhay bago nakilala ang Panginoong Jesus. ¶ Paano niya nakatagpo ang Panginoon. ¶ Ang kanyang buhay pagkatapos mahikayat siya.

21 Defining Evangelism and Witnessing
3. Together: Evangelism and Witnessing 1 Peter 3:15 NKJV “BUT SANCTIFY THE Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to every-one who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear….” Magkasama: Pangangaral at Pagsaksi. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo ang Panginoong Diyos, at laging maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo, na may kaamuan at takot….

22 3. Together: Evangelism and Witnessing
Life and Teaching of Jesus {170} EVANGELISM AND WITNESSING surely have to do with speaking about the life and teaching of Jesus, the difference those teachings and beliefs have made in the individual believer’s life, and the difference Jesus can make in anyone’s life if He is accepted as Lord and Savior. Buhay at Turo ni Jesus. Ang pangangaral at pagsaksi ay talagang may kinalaman sa pagsasalita tungkol sa buhay at turo ni Jesus, ang pagkakaibang nagawa ng mga turo’t paniniwalang ‘yon sa buhay ng bawat isang mananampalataya, at ang pagkakaibang magagawa ni Jesus sa buhay ng sinuman kung Siya ay tatanggapin bilang Panginoon at Tagapagligtas.

23 3. Together: Evangelism and Witnessing
Life and Teaching of Jesus {174} The rapid growth of the early church was due to the conviction and commitment of its members. The teachings of Jesus Christ and the influence of the Holy Spirit remain basic and crucial to all witnessing and evangelism. Ang mabilis na paglago ng unang iglesya ay dahil sa paniniwala’t pagtatalaga ng mga kaanib nito. ¶ Ang mga turo ni Jesu-Cristo at ang impluwensya ng Banal na Espiritu ay nananatiling mahalaga’t kritikal sa lahat ng pagsaksi’t pangangaral.

24 establishment and nurture
3. Together: Evangelism and Witnessing Continual Process {170} It is important to view evangelism and witnessing as a continual process rather than as a single program or event. A vital part of the process is establishment and nurture. establishment and nurture The early church’s evangelistic process was not complete until people have become disciples and were incorporated into the local group of believers. Patuloy na Proseso. Mahalagang tingnan ang pangangaral at pagsaksi bilang isang tuluy-tuloy na proseso sa halip na isang programa o pangyayari. Isang mahalagang bahagi ng proseso ay pagtatatag at pag-aalaga. ¶ Ang proseso ng pangangaral ng unang iglesya ay hindi kumpleto hanggang ang mga tao ay maging mga alagad at naisama sa lokal na grupo ng mga mananampalataya.

25 3. Together: Evangelism and Witnessing
Different Strategies {171} Sometimes planned evangelism is enhanced by the personal witnessing of those involved, and sometimes spontaneous witnessing leads people into a more planned program. Iba’t ibang Estratehiya. Kung minsan ang pinanukalang pangangaral ay napapaganda ng personal na pagsaksi ng mga sangkot dito, ¶ at kung minsan ang kusang pagsaksi ang nagdadala sa mga tao sa mas napanukalang programa.

26 Defining Evangelism and Witnessing
Final Words {175} “AS HIS REPRESENTATIVES among men, Christ does not choose angels who have never fallen, but human beings, men of like passions with those they seek to save. … Divinity needed humanity, for it required both the divine and the human to bring salvation to the world.” The Desire of Ages 296 men of like passions Huling Pananalita. Bilang Kanyang mga kinatawan sa mga tao, hindi pinili ni Cristo ang mga anghel na kailan ma’y di nagkasala, kundi mga tao, mga taong may katulad na damdamin ng mga sinisikap nilang iligtas. ¶ Kailangan ng pagka-Diyos ang pagkatao, sapagkat hinihingi nito ang parehong pagka-Diyos at pagkatao upang madala ang kaligtasan sa sanlibutan.


Download ppt "Apr • May • Jun 2012 Adult Bible Study Guide"

Similar presentations


Ads by Google