Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ENERJI 2.Bölüm Mekanik Enerji Engin GÖKŞİN Bir cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına o cismin mekanik enerjisi denir.

Similar presentations


Presentation on theme: "ENERJI 2.Bölüm Mekanik Enerji Engin GÖKŞİN Bir cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına o cismin mekanik enerjisi denir."— Presentation transcript:

1

2 ENERJI 2.Bölüm Mekanik Enerji

3 Engin GÖKŞİN Bir cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına o cismin mekanik enerjisi denir.

4 H a r e k e t h a l i n d e k i c i s i m l e r i n h ı z l a r ı n d a n d o l a y ı s a h i p o l d u k l a r ı e n e r j i y e K i n e t i k E n e r j i d e n i r.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 C i s i m l e r i n k o n u m v e e s n e k l i k g i b i k e n d i l e r i n e ö z g ü ö z e l l i k l e r i n d e n d o l a y ı s a h i p o l d u k l a r ı e n e r j i y e P o t a n s i y e l E n e r j i d e n i r.

15

16

17

18

19


Download ppt "ENERJI 2.Bölüm Mekanik Enerji Engin GÖKŞİN Bir cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına o cismin mekanik enerjisi denir."

Similar presentations


Ads by Google