Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ka Moʻolelo Kumuhonua. I kinohi, hana ke Akua i ka lani a me ka honua.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ka Moʻolelo Kumuhonua. I kinohi, hana ke Akua i ka lani a me ka honua."— Presentation transcript:

1 Ka Moʻolelo Kumuhonua

2 I kinohi, hana ke Akua i ka lani a me ka honua.

3 I ka lā mua, hoʻokaʻawale ʻia ka mālamalama a me ka pouli e ke Akua. Kapa ʻia ka mālamalama, he ao, a kapa ʻia ka pouli, he pō.

4 I ka lā ʻelua, hana ʻia ka lani e ke Akua.

5 I ka lā ‘ekolu, hana ʻia ka ʻāina e ke Akua. A hoʻoulu ʻia maila ka mauʻu, ka launāhele, a me ka lāʻau hua.

6 I ka lā ‘ehā, hana ʻia ʻelua mau mālamalama nui, ʻo ia hoʻi ka lā a me ka mahina e ke Akua. A ua hana ʻia nā hōkū nō hoʻi.

7 I ka lā ʻelima, hana ʻia nā iʻa o ka wai a me nā manu o ka lewa e ke Akua.

8 I ka lā ʻeono, hana ʻia nā holoholona laka a me nā holoholona ʻāhiu e ke Akua. A ua hana ʻia ke kanaka, ʻo ia hoʻi ke kāne a me ka wahine e ke Akua.

9 I ka lā ʻehiku, hoʻomaha ihola ke Akua.


Download ppt "Ka Moʻolelo Kumuhonua. I kinohi, hana ke Akua i ka lani a me ka honua."

Similar presentations


Ads by Google