Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ryKw gixq rcnwvW (Geometrical Constructions) AiDAwpk :crnjIq isMG ividAwrQI :- qrndIp kOr,mnpRIq kOr jmwq : nOvIN AiDAwie :14 ikirAw :14.1 srkwrI kMinAw.

Similar presentations


Presentation on theme: "ryKw gixq rcnwvW (Geometrical Constructions) AiDAwpk :crnjIq isMG ividAwrQI :- qrndIp kOr,mnpRIq kOr jmwq : nOvIN AiDAwie :14 ikirAw :14.1 srkwrI kMinAw."— Presentation transcript:

1

2 ryKw gixq rcnwvW (Geometrical Constructions) AiDAwpk :crnjIq isMG ividAwrQI :- qrndIp kOr,mnpRIq kOr jmwq : nOvIN AiDAwie :14 ikirAw :14.1 srkwrI kMinAw s.s skUl Ajnwlw

3 ryKw gixqk rcnwvW ryKw-gixiqk AwikRqIAW swnUM ryKw-gixq svwlW nMU AwswnI nwl smJx Xog bxwauNdy hn[ ryKw-gixiqk ic~qrW nUM bxwaux leI swry loVINdy aupkrx ijvyN pYmwnw, fI, sY~t sukyAr Awid dI AwigAw huMdI hY[ ryKw-gixiqk rcnw nUM bxwaux leI isrP do aupkrx- pYmwnw Aqy prkwr dI hI AwigAw huMdI hY [

4 iqRBuj dI rcnw krnI ijs dw AwDwr,bwkI do BujwvW dw joV Aqy iek AwDwr kox idqw hovy[

5 iqRBujےABCdI rcnw krnI ijs ivc AwDwr BC = 4.8 sm B =60 0 Aqy BA +AC =11.2 sm hovy iqRBuj dI rcnw krnI

6 rcnw dy pg pg 1 1.sB qoN pihlW ikrn BX iK`c ky aos ivcoN ie`k ryKw KMf BC =4.8 sm k`tdy hW X BC 4.8 cm

7 pg 2 ے XBY ibMdU B qy 60 0 dy kox dI rcnw krdy hW[ X B 4.8 cm Y 60 0

8 pg 3 ryKw BY qoM ryKw KMf BD =11.2 sm k`tdy hW[ B C D Y 60 0 11.2 sm 4.8 cm X

9 hux AsIN ibMdU C Aqy D nMU imlwauNdy hW[ pg 4 B C D Y 60 0 11.2 sm 4.8 cm X

10 iPr CD dw lMb smduBwjk iK`cdy hW jo BD nUM ibMdU A au~pr k`tdw hY[ pg 5B A D Y 60 0 11.2 sm 4.8 cm X C

11 ies qrW, ABC iek loVIdw iqRBuj hY[ A Aqy C nuM imlwEB C D Y 60 0 11.2 sm 4.8 cm X A

12 bdlvIN ivDI hux kox DCZ=kox BDC bxwE[ mMn lE ik ikrn CZ,ryKw BD, nUM A au`qy k`tdI hY[ ies qrW ABC iek loVINdI iqRBuj hY[

13 bdlvIN ivDI B D A X a a sm Y Z C

14 AiBAws

15 KwlI sQwn Bro:- 1. ryKw-gixiqk AwikRqIAW swnUM ____svwlW nMU AwswnI nwl smJx Xog bxwauNdy hn[ 2. __________nUM bxwaux leI swry loVINdy aupkrx ijvyN pYmwnw, fI, sY~t sukyAr Awid dI AwigAw huMdI hY[ 3. _________nUM bxwaux leI isrP do aupkrx- pYmwnw Aqy prkwr dI hI AwigAw huMdI hY [

16 au~qr 1. ryKw-gixqI 2. ryKw-gixiqk ic~qrW 3. ryKw-gixiqk rcnw

17 AiBAws 1.ie`k iqRBuj dI rcnw kro ijs dw AwDwr,bwkI do BujwvW dw joV Aqy iek AwDwr kox idqw hovy? 2.ie`k iqRBujےABCdI rcnw kro,ijs ivc AwDwr BC = 4.8 sm B =60 0 Aqy BA +AC =11.2 sm hovy

18 AiBAws 1.ryKw-gixiqk ic~qrW nUM bxwaux leI swry loVINdy aupkrx ikhVy hn ? 2.ryKw-gixiqk rcnw nUM bxwaux leI iks aupkrx dI AwigAw huMdI hY ? 3.ryKw-gixiqk ic~qrW nUM bxwaux leI bdlvIN ivDI kI huMdI hY?

19 au~qr 1. ryKw-gixiqk ic~qrW nUM bxwaux leI swry loVINdy aupkrx ijvyN pYmwnw, fI, sY~t sukyAr Awid dI AwigAw huMdI hY[ 2. ryKw-gixiqk rcnw nUM bxwaux leI isrP do aupkrx- pYmwnw Aqy prkwr dI hI AwigAw huMdI hY [

20 Bibliography http//:www.google.com http//:circleimages.com http//:circledetail.com pMjwb skUl is`iKAw borf 9 vIN jmwq dy gixq ivcoN[ www.heathersanimations.com

21


Download ppt "ryKw gixq rcnwvW (Geometrical Constructions) AiDAwpk :crnjIq isMG ividAwrQI :- qrndIp kOr,mnpRIq kOr jmwq : nOvIN AiDAwie :14 ikirAw :14.1 srkwrI kMinAw."

Similar presentations


Ads by Google