Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

©A. Weinberg idn Aqy rwq ©A. Weinberg DrqI au`qy bdlwau dw pRBwv DrqI au`qy keI bdlwau holI Aqy keI qyj huMdy hn[

Similar presentations


Presentation on theme: "©A. Weinberg idn Aqy rwq ©A. Weinberg DrqI au`qy bdlwau dw pRBwv DrqI au`qy keI bdlwau holI Aqy keI qyj huMdy hn["— Presentation transcript:

1

2 ©A. Weinberg idn Aqy rwq

3 ©A. Weinberg DrqI au`qy bdlwau dw pRBwv DrqI au`qy keI bdlwau holI Aqy keI qyj huMdy hn[

4 ©A. Weinberg DrqI au~qy lgwqwr keI bdlwau hu~dy rihdy hn[ iehnW bdlwau nMU DrqI dw c`kr ikhw jWdw hY[

5 ©A. Weinberg

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 mwrc idsMbr isqMbr jUn

17 ©A. Weinberg pihlW idn, iPr rwq, iPr idn….iPr rwq[ieh idn rwq dw c`kr bwr bwr c`ldw rihMdw hY[ DrqI dw ie`k c`kr jo AsIN dyKdy hW auh idn Aqy rwq bxwauNdw hY[

18 ©A. Weinberg ieh lgwqwr idn Aqy rwq dw c`kr DrqI dy Awpxy DUry dy Awly-duAwly GuMmn nwl bxdw hY[ axis

19 ©A. Weinberg DUrw ie`k kwlpixk lkIr hY DrqI Awpxy DUry duAwly ie`k c`kr 24 GMitAW iv`c pUrw krdI hY[ 24 GMty = 1 idn DrqI dw.

20 ©A. Weinberg day Night jdoN DrqI sUrj duAwly GUMmdI hY, jo pwsw sUrj v`l hUMdw hY, au`Qy idn Aqy dU`jy pwsy rwq hUMdI hY[

21 ©A. Weinberg jy swFy v`l idn hY, qW DrqI dy dUjy pwsy rwq hY[

22 ©A. Weinberg DrqI Awpxy DUry duAwly ie`k c`kr 24 GMitA W iv`c pUrw krdI hY[ 24 GMty = 1 idn DrqI dw.

23 ©A. Weinberg ies krky swfw nvW idn 24 GMty bwhd SUru hUMdw hY hr vwr j`doN DrqI DUry duAwly nvW c`kr SUru krdI hY qW AsI nvW idn SurU krdy hW

24 ©A. Weinberg ies ic`qr iv`c AiDAwpk, koAwFInytr Aqy b`icAW ny pRXog krn leI swrw smwn iek`Tw ik`qw [

25 ©A. Weinberg

26 ibjlI bMd krky ieh vyiKAw igAw ik DrqI au`qy idn rwq iks qrW bxdy hn[

27 ©A. Weinberg b`icAw nUM ieh ikirAw kMmpUautr duAwrw s`mjweI geI[

28 ©A. Weinberg DrqI Awpxy DUry duAwly c`kr ikMny smyN iv`c pUrw krdI hY? 12.5 GMty24 GMty 1 swl

29 ©A. Weinberg Presented by:- Kuljinder Singh (S.S) Class 7 th Bhago Majra (S.A.S Nager Mohali )


Download ppt "©A. Weinberg idn Aqy rwq ©A. Weinberg DrqI au`qy bdlwau dw pRBwv DrqI au`qy keI bdlwau holI Aqy keI qyj huMdy hn["

Similar presentations


Ads by Google