Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sid 1 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Windowsprogrammering MFC Den enkla vägen.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sid 1 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Windowsprogrammering MFC Den enkla vägen."— Presentation transcript:

1 Sid 1 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Windowsprogrammering MFC Den enkla vägen

2 Sid 2 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Lektionsmål Efter avslutad föreläsning bör vi i grova drag kunna förklara : Windows Messages, Events Resources MFC MFC ClassWizard proxyobjekt

3 Sid 3 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Problemet Bild på vår färdiga schackapplikation....

4 Sid 4 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Windows Messages Windows NT / 2000 MusTangenter TV... myCoolApp Yeah Do IT! Le Word Crash sdflkjdskfljdoieiiieirlkjalkjadf adsfkdkiiiert Cinema Start... WM_COMMAND WM_CHAR

5 Sid 5 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Anatomistudie av en dialog Le Word Start... Dialog Resource Button Control Picture Control Resource Editor Control: Push Button Picture (using ICON resource) Picture (using bitmap resource) Edit Field Child window eller Dialog Item Resource ID vs Dialog item ID

6 Sid 6 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Huvuddialogen Cinema Start... Dialogfönstret CMyDialog MessageMap GetMessageMap()

7 Sid 7 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Child Window Le Word Start... Message Button Control Picture Control CMyDialog MessageMap GetMessageMap() OnStartClicked() function call Child Window Dialog Item Control

8 Sid 8 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Data Connections Le Word Start... Edit Box Control CMyDialog MessageMap CString m_edit1; OnStartClicked() UpdateData()

9 Sid 9 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Get Dialog Item Le Word Start... CMyDialog MessageMap CString m_edit1; OnStartClicked() UpdateData() CWnd* GetDlgItem(..) CWnd m_hwnd MoveWindow(.) ShowWindow(.. )

10 Sid 10 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Get Dialog Item From Point Le Word Start... CMyDialog MessageMap CString m_edit1; OnStartClicked() UpdateData() CWnd* GetDlgItem(..) CWnd* ChildWindowFromPoint(..) CWnd m_hwnd MoveWindow(.) ShowWindow(.. )


Download ppt "Sid 1 2001-period3 CD5250 Daniel Flemström MDH/IDT Windowsprogrammering MFC Den enkla vägen."

Similar presentations


Ads by Google