Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2015

Similar presentations


Presentation on theme: "Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2015"— Presentation transcript:

1 Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2015
BOŠTJAN VASLE, UMAR ljubljana, 26. marec 2015

2 Napoved gospodarske rasti v evrskem območju se povišuje
Vir: Consensus forecasts.

3 Najnižje cene zadolževanja za države v zadnjih letih
Vir: Bloomberg.

4 Počasneje se izboljšujejo pogoji zadolževanja za podjetja
Vir: ECB. Opomba: obrestna mera za posojila nad 1 mio EUR, fiksna obrestna mera nad 1 do 5 let.

5 Sanacija bančnega sistema
Vir: IMF. Opomba: podatki za Q2 oz. Q *podatek za leto 2013.

6 Napori za povečanje konkurenčnosti
Vir: SURS, Eurostat, preračuni UMAR.

7 Nadaljevanje javnofinančne konsolidacije
Vir: Ministrstvo za finance. Opomba: podatki konsolidirane bilance javnega financiranja po metodologiji denarnega toka (GFS).

8 Neugodna demografska gibanja
Vir: projekcija prebivalstva Europop 2013 (marec 2014).

9 Ugoden izhodiščni položaj: 2,6% rast BDP v 2014
Vir: SURS.

10 Tudi letos bo k rasti največ prispeval izvoz
Vir: SURS, napoved UMAR.

11 Letos pričakujemo nadaljnje povečanje tržnih deležev
Vir: UN, SURS, Eurostat, WIIW, US Census Bureau, preračuni UMAR.

12 Ohranila se bo tudi visoka rast investicij ...
Vir: SURS, napoved UMAR.

13 ... ki jo bodo letos poganjale predvsem zasebne investicije
Vir: SURS, ocena in napoved UMAR.

14 Ohranila se bo visoka raven javnih investicij, sofinanciranih s sredstvi EU
Vir: Ministrstvo za finance.

15 Zasebna potrošnja se bo tudi letos nekoliko okrepila
Vir: SURS, napoved UMAR.

16 Pomladanska napoved UMAR (marec 2015)
Realne stopnje rasti, v % 2014 Pomladanska napoved (marec 2015) 2015 2016 Bruto domači proizvod 2,6 2,4 2,0 Izvoz 6,3 5,6 6,2 Uvoz 4,1 5,2 4,7 Zasebna potrošnja 0,3 1,1 1,6 Državna potrošnja -0,5 -0,4 Bruto investicije v osnovna sredstva 4,8 -2,0 Vir: SURS, napoved UMAR.

17 Nadaljnje povečanje zaposlenosti v večini dejavnosti ...
Vir: SURS.

18 ... in postopno zmanjševanje brezposelnosti
Vir: SURS, napoved UMAR.

19 Pomladanska napoved UMAR (marec 2015)
2014 Pomladanska napoved (marec 2015) 2015 2016 Zaposlenost po SNA (rast v %) 0,7 0,8 0,6 Število registriranih brezposelnih ( povprečje v letu) 120,1 114,3 110,4 Stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 13,1 12,5 12 Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili 9,7 9,2 8,6 Bruto plača na zaposlenega -nominalno (v %) 1,1 0,9 1,8 - zasebni sektor (v %) 1,4 1,3 - javni sektor (v %) Vir: SURS, napoved UMAR.

20 Zelo nizka rast cen v zadnjih letih
Vir: SURS, preračuni UMAR. Opomba: *Obleka, obutev, pohištvo, osebni avtomobili, alkoholne pijače, tobak, itd.

21 Krepijo se deflacijski pritiski
Vir: SURS, preračuni UMAR.

22 V večini držav evrskega območja v zadnjih mesecih deflacijska gibanja
Vir: Eurostat.

23 Ohranil se bo visok presežek tekočega računa plačilne bilance
Vir: BS. Opomba: plačilnobilančna statistika.

24 Investicijsko-varčevalna vrzel: razdolževanje podjetij
Vir: SURS. Opomba: nefinančni sektorski računi.

25 Tveganja Mednarodno okolje: Domače okolje:
+ gospodarska rast višja od trenutnih napovedi tudi zaradi večjih pozitivnih učinkov novih nekonvencionalnih ukrepov geopolitične napetosti počasnejše okrevanje domačega povpraševanja od trenutnih pričakovanj +/- gibanje cen nafte in ostalih surovin Domače okolje: + višja rast ob ugodnejših impulzih iz mednarodnega okolja kot v osrednjem scenariju neskladje med zavezami glede javnofinančne konsolidacije in le okvirno dorečenimi ukrepi za njihovo doseganje doseganje zastavljenih ciljev pri črpanju sredstev EU

26 Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2015
BOŠTJAN VASLE, UMAR ljubljana, 26. marec 2015


Download ppt "Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2015"

Similar presentations


Ads by Google