Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Namakanje v Sloveniji Irrigation in Slovenia prof. dr. Marina Pintar, univ. dipl. ing. agr. dr. Rozalija Cvejić, univ. dipl. ing. agr. dr. Matjaž Glavan,

Similar presentations


Presentation on theme: "Namakanje v Sloveniji Irrigation in Slovenia prof. dr. Marina Pintar, univ. dipl. ing. agr. dr. Rozalija Cvejić, univ. dipl. ing. agr. dr. Matjaž Glavan,"— Presentation transcript:

1 Namakanje v Sloveniji Irrigation in Slovenia prof. dr. Marina Pintar, univ. dipl. ing. agr. dr. Rozalija Cvejić, univ. dipl. ing. agr. dr. Matjaž Glavan, univ. dipl. ing. agr. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo Seminar on Irrigation, 9th Feb. 2015, Krško

2 Površina njiv in vrtov (m 2 ) na prebivalca v državah EU Area of crop and vegetable field (m 2 ) per inhabitant in EU countries in 2007 (source Eurostat, cit. by Court of Audit of RS, 2013) SI 866 m 2 EU m 2

3 Stopnja samooskrbe s hrano v Sloveniji The degree of self-sufficiency in agriculture in Slovenia (source: SURS, cit. by Court of Audit of RS, 2013) vegetable

4 ARSO, 2007

5 Revizijsko poročilo o smotrnosti ravnanja RS pri preprečevanju in odpravi posledic suše v kmetijstvu Audit report on the practice advisability in the prevention and elimination of the effects of drought in agriculture in RS (mio EUR) (%) Total estimated damage caused by the drought in years 2000, 2001, 2003, ,0100,0 The costs of compensation of the droughts 85,935,0 The costs or prevention (e.g. irr. systems) 3,31,3 (Source/Vir: Court of Audit/ Računsko sodišče RS, 2007)

6 Delež površin, opremeljenih z namakalnimi sistemi in delež namakanih površin od kmetijskih površin v uporabi v državah EU v letu 2007 The proportion of the areas provided with irrigation systems (IrS) and the proportion of irrigated areas of agricultural land in use in the EU in 2007 (vir: Eurostat ) 1.6 % ha ha, ha ha ha MKGP (2014) ha; ha public IrS (app. 70, 86 %) and ha private IrS (app. 380, 14 %)

7 No of irr. systems Area of irr. systems (ha) Costs (mio EUR) New irr. systems (public) ,5 Renovation ,0 New irr. systems (private) 1,0 Rural development program in RS (implemented) Rural development program in RS (planned) Area of irr. systems (ha) Costs (mio EUR) New irr. systems ,7 Renovation 700 1,7 Public irr. systems – 100 % of (co)fininancing Privat irr systems – up to 30 % (co)financing (source: Strategy for irrigation in RS (draft)

8 Action of the Ministry for Agriculture, Forestry and Food (MKGP) in Groups for irrigation in Slovenia (1)Central group for irrigation in Slovenia 8 Regional groups for irrigation in Slovenia Members: extention service, researchers, local authorities, companies that design irrigation systems, Institute for Nature Protection, etc. Scope: -to promote irrigation -to give information -to facilitate implementation of irr. Systems -Etc.

9 Q =10 l/s at high water flow or Q = x 0,1 l/ 24 ur per day Small water reservoir x 100 m 3 Irrigaton from water reservoir Primer mali namakalni sistem (MNS) Private irr. systems - example

10 Sprinkler irrigation (50 %) Drip/micro-sprinkler (app. 50 %) Irrigation technologies in Slovenia (source: SURS, 2014)

11 Irrigated areas by method of irrigation in Slovenia In total: 2741ha (2003) 1812 ha(2005) Tendency of the ministry for agriculture of RS

12 Približno ha kmetijskih zemljišč, ki so primerna za namakanje. Approximately 220,000 ha of agricultural land suitable for irrigation.

13 Vodni viri za namakanje/Water sources for irrigation (Mokri) vodni zadrževalniki – omejitev morebitna druga raba vode - * Vodotoki - omejitev ekološko sprejemljiv pretok (Qes) in morebitna druga raba vode - * Surface water – restrictions is ecologically acceptable flow (Qes) and any other water use Podzemna voda – omejitev rezervacija za pitno vodo - * Iztoki iz čistilnih naprav – omejitev kakovost - večinoma so znane letne količine snovi v iztoku, ne koncentracije - * Opomba: - * potreba po pridobitvi vodnega dovoljenja Hillel, (Wet) water reservoirs – restriction is any other water use Groundwater - the limitation is provision for drinking water The effluent from WWTP - restriction is water quality - Generally known annual quantity of the substance in the effluent without concentration Note: - * the need to obtain a water permit

14 Vodni viri za namakanje/Water sources for irrigation in Slovenia (source: SURS, 2014) water reimbursement in Irrigation in agriculture = 1.5 eur/1000 m3 - Drinking watrer = 63 eur/1000 m3 - Irrigation other = 91 eur/1000 m3 Ground water Surface water Water reservoirDrinking water the need to obtain a water permit

15 Surface water: ha of agricultural land potentially suitable for irrigation (3km from water body, 100 m of elevation) Water reservoirs: 32 of diff. primary use - for additional ha Groundwater (shallow and deep): not used amounts (some of them are reserved – e.g. for drinking water: for additional ha

16 The location of potential water reservoir with the conjugated water catchment area. (Fazarinc, 2011) Accumulation of diffuse runoff (yet unformed riverbed) = potential source of water for small irrigation systems (up to approximately 1 ha)

17 Average irr. norm in Slovenia is (500 – 4.500) m3/ha/year Potential winter runoff in a drought year

18 e.g. Q =10 l/s at high water flow or e.g. Q = x 0.1 l/ 24 ur per day Small water reservoir x 100 m 3 Irrigaton (directly from water course) or from water reservoir Primer mali namakalni sistem (MNS) Private irr. systems - example Irrigated area e.g. 1-2 ha

19 VEČ MNS  1 VNS S S River/Reka U2: 10 l/s (3 ha) When? U1: 10 l/s (1 ha) When? U3: 10 l/s (3 ha) When? U5… U4: 10 l/s (2 ha) When? Exaple: 4 Private IrS 40 l/s - 9 ha 1 Public IrS 40 l/s npr. 40 – 60 ha VODNO DOVOLJENJE (24 ur/dan....) WATER PERMIT (24 h/day,...month...20 years) More Private IrS  1 Public IrS

20 Primer veliki namakalni sistem (VNS) Kalce Naklo 110 ha ha (265 ha) Public irr. system – example

21 Veliki namakalni sistem Kalce Naklo 8 irrigation cycles/day 18 hour/day, 2 h 15 min/cycle Q =242 l/s for 265 ha Public irr. system Kalce Naklo

22 Hvala za pozornost! (Foto: Marko Modic)


Download ppt "Namakanje v Sloveniji Irrigation in Slovenia prof. dr. Marina Pintar, univ. dipl. ing. agr. dr. Rozalija Cvejić, univ. dipl. ing. agr. dr. Matjaž Glavan,"

Similar presentations


Ads by Google