Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

“МОНГОЛ ДАХЬ ФРАНЧАЙЗЫН ТУРШЛАГА” BBQ CHICKEN RESTAURANT Гүйцэтгэх захирал Д.Золжаргал 2011.09.12.

Similar presentations


Presentation on theme: "“МОНГОЛ ДАХЬ ФРАНЧАЙЗЫН ТУРШЛАГА” BBQ CHICKEN RESTAURANT Гүйцэтгэх захирал Д.Золжаргал 2011.09.12."— Presentation transcript:

1 “МОНГОЛ ДАХЬ ФРАНЧАЙЗЫН ТУРШЛАГА” BBQ CHICKEN RESTAURANT Гүйцэтгэх захирал Д.Золжаргал

2 ИЛТГЭЛИЙН БҮТЭЦ:  Франчайзингийн удиртгал  Франчайзын ойлголт  Франчайзинг АНУ-д  Франчайзингийг сонгосон шалтгаан  Франчайзингийн гэрээ  BBQ chicken Korea тухай  BBQ chicken Mongolia тухай  Дүгнэлт

3 Бид дэлхийн олон оронд явахдаа МсDonald’s, Burger King, Wendy’s гэх мэт т ү ргэн хоолны газруудад гамб ү ргэр зооглож, Мister Minit-ээр т ү лх үү рээ хувилуулж, Hilton болон Ramada-д буудаллаж, Нertz-ээс машин х ө лс ө лж, Shell-ээс бензин авдаг. Хаана ч очсон эдгээр компаниудын барааны нэр т ө р ө л, чанар, ү йлчилгээ стандартын ө нд ө р т ү вшинд байх агаад ү йлчлэгч нарынх нь ө мсс ө н хувцас, ө лг өө тэй байгаа рекламны ө нг ө з ү с нь х ү ртэл сэтгэлд нэг л ойрхон байдаг.

4 Ер нь хэрэглэгчийн нийгэм нь хэрэглэгч бол хаан хэмээх зах зээлийн алтан зарчимд захирагддаг. Иймээс ч з ө вх ө н хэрэглэгчийн сонирхолд нийцэх бараа б ү тээгдэх үү н нийл үү лж, ү йлчилгээ ү з үү лж чадах аж ахуйн нэгж, компаниуд өө рийн х ү рээгээ тэлж, зах зээлээ бататган хамгаалж чадна.

5 Франчайз системийг ө н өө д ө р т ү ргэн ү йлчилгээний газрууд, татварын з ө вл ө г өө ө г ө х компаниуд, гоо сайхны салонууд, б ү жгийн студиуд, эмчилгээний т ө в үү д, жолооны сургуулиуд, ажил зуучлагчид, ү нэртэй усны болон тавилгын дэлг үү р үү д ө рг ө н өө р хэрэглэж байна. Энэ нь нэг талаас франчайз системд хамрагдах ү йлдвэр, ү йлчилгээний газруудын дампуурах магадлал тун бага байдагтай холбоотой. Н ө г өө талаас дэлхийн улс орнуудын дундаж хэрэглэгчид гурван доллар б ү рийнхээ нэгийг ямар нэгэн франчайз системийн худалдаа, ү йлчилгээг авахад зарцуулдаг зэрэг нь франчайз бизнесийн нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдолыг батлан харуулж байна.

6 АНУ-д Калифорниа муж франчайзын ү йл ажиллагаагаараа тэрг үү лдэг б ө г өө д франчайз бизнесийн 130 удирдах т ө в тус мужид байрлаж, нийт ажиллагсдадаа 27,2 тэрбум долларын цалин т ө лд ө г байна. Америкийн хэмжээгээр б ү ртгэлтэй нийт франчайз бизнест 18,1 сая ажилтан, ажилчин ажилладаг бол Калифорнид нь ажиллаж нийт хоёр сая х ү нийг ажлын байраар хангадаг.

7 Франчайз бизнес ү нэ ө ртгийн хувьд янз б ү р. Жижиг компанийх 30 мянган доллар орчим байдаг бол нэр х ү ндтэй, томоохон б ү тээгдэх үү н зардаг машины дилер зэрэг бизнес 500 мянган доллар болон т үү нээс дээш ү нэтэй байдаг аж. Дээр нь даатгал, сургалт, ажилчдын болон засал чимэглэлийн зардал нэмэгдэнэ гэсэн ү г. Зах зээлд туршигдсан, эхэлчихсэн бизнес болохоор цэвэр санаанаас эхэлж байгаа бизнесийг бодвол эрсдэл багатай ч саад бэрхшээлг ү й гэсэн ү г биш б ө г өө д бусад бизнесийн нэгэн адил амжилттай байхын тулд шургуу ажиллахыг шаарддаг.

8 ФРАНЧАЙЗИНГ-Г СОНГОСОН ШАЛТГААН BBQ chicken Korean эзэмшиж байгаа үйлчилгээний брэндийг ашиглан Монгол улсын зах зээлд үгүйлэгдэж байсан бизнесийг хамгийн түргэн хугацаанд хөгжүүлэх боломжийг ашиглахыг зорьсон юм. Олон улсын зах зээлд өндөр нэр хүндтэй BBQ chicken Korean барааны тэмдэг, бүтээгдэхүүн бэлтгэх технологи болон үйлчилгээний эрхийг тодорхой нөхцөлөөр шилжүүлэн авч, өөрөөр хэлбэл лиценз авч үүний оронд тодорхой төлбөр төлдөг.

9 ФРАНЧАЙЗИЙН ГЭРЭЭ

10 ФРАНЧАЙЗ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БОЛОХ НЬ

11 BBQ CHICKEN KOREA-Н ХУВЬД Ер ө нхий мэдээлэл х ү ргэхэд: Genesis групп нь 1991 онд БНСУ-д байгуулагдсан оны байдлаар Солонгост 4,221 салбартайгаар 1578 салбарыг өө рсд өө ажиллуулдаг. Хилийн чанадад 55 оронд 357 салбартай ажиллаж байна. Үү нээс нийт 3000 орчим салбарыг франчайз хэлбэрээр дэлхий даяар ажилуулдаг. Франчайзын гэрээг 20 жилийн хугацаатай, дахин сунгах боломжтой байгуулах б ө г өө д франчайз гэрээ байгуулсны т ө лб ө рт нэг улсад нэг удаа 500 мянган ам.доллар т ө л ө х болно. Дараа нь ү йл ажиллагаа эхл үү лсний дараа жил тутам нийт орлогынхоо тодорхой хувийг Genesis групп-д франчайзын шимтгэл /royalty/ болгон т ө лд ө г.

12 BBQ C HICKEN K OREA

13 GENESIS ГРУПП Genesis групп нь харъяа Genesis Chicken University болон судалгааны т ө в дээр туршилт судалгааг тогтмол хийж шинэ технологи нэвтр үү лдэг. БНСУ-д нийтийн хоолны 12 т ө рлийн брэнд эзэмшдэг тэдний нэг нь BBQ Chicken юм. Шинэ б ү тээгдэх үү н Шинэ технологи Маркетинг Сургалтыг зохион байгуулах зэрэг ү йлчилгээг эрх х ү лээн авагчид ү з үү лдэг.

14 BBQ CHICKEN MONGOLIA-Н ХУВЬД Ер ө нхий мэдээлэл х ү ргэхэд: “Би Би Кью Эм Жи Эл” ХХК нь 2007 онд үү сгэн байгуулагдсан. Одоогоор нийт 5 салбар, тогтмол 100 орчим ажилтан албан хаагчтайгаар ү йл ажиллагаа явуулж байна он гэхэд салбарын тоог 10 х ү ргэхээр зорин ажиллаж байна. Нийгмийн ухамсарынхаа үү днээс эр үү л мэндийн салбарт х ү м үү нлэгийн ү йл ажиллагааг зохион байгуулдаг. М ө н жил б ү р уламжлал болгон BBQ Model шалгаруулах уралдааныг зохион байгуулж БНСУ-д тэтгэлэгтэйгээр суралцуулан, зар сурталчилгааны гэрээг байгуулан ажиллаж байна. Жил б ү р т ө лж буй татварын хэмжээг нэмэгд үү лсээр ирсэн т ө дийг ү й “Найдвартай татвар т ө л ө гч байгууллага”, “Хэрэглэгчийн найдвартай т ү нш байгууллага”-аар удаа дараа шалгарсан.

15 ТҮҮХЭН ТОВЧООН 2007 оны 5 дугаар сард BBQ-1 OPEN 2007 оны 12 дугаар сардBBQ-2 OPEN 2009 оны 3 дугаар сард BBQ-3 OPEN 2010 оны 4 дүгээр сард BBQ Дархан OPEN 2010 оны 8 дугаар сард BBQ-4 OPEN

16 САЛБАР РЕСТОРАНУУД

17 ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХҮРГЭДЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

18 МАНАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН  ЧАНАРЫН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ИЙМ БҮТЭЭГДЭХҮҮН-Г БНСУ, АНУ- ААС ГОЛ ТҮҮХИЙ ЭДЭЭ ИМПОРТЛОН БЭЛТГЭЖ БАЙНА. ЦААШИД ДОТООДДОО МАХНЫ ЧИГЛЭЛИЙН ТАХИАНЫ АЖ АХУЙГ БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН ХАМТААР БАЙГУУЛАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

19 ХҮНДРЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД Монгол улсад ү йл ажиллагаа эрхэлж байгаа ААНБ, иргэд барааны тэмдэг, оноосон нэр зэргийг з ө вш өө р ө лг ү й ашиглах тохиолдлууд маш элбэг байдаг. Үү нээс болж компанийн нэр х ү ндэд с ө рг өө р н ө л өө л ө х, хэрэглэгч ү йлчл үү лэгч нар т өө р ө гд ө х зэрэг х ү ндрэл үү д одоог х ү ртэл гарсаар байна. o Цаашид франчайзийг Монгол улсад дэлхийн хэмжээнд х ө гж үү лэхийн тулд эрхз ү йн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, хууль бусаар Оюуны ө мчийг ашиглах явдлыг таслан зогсоох нь т ө рийн байгууллагаас бизнес эрхлэгчийг дэмжиж буй явдал болно.

20  Ийнхүү франчайзийн гэрээ байгуулан, хуулийн этгээд байгуулснаар хөрөнгө оруулалт хийж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Манай тохиолдолд Монгол улсад 2 өөр компаниас 2 өөр төрлийн хөрөнгө оруулалт орж ирж байгаа. Үүнд:  BBQ Chicken Korea компани Монгол улсад биет бус оюуны хөрөнгө оруулалт оруулж, франчайз ашиглуулан ашиг олж татвар төлж байгаа,  BBQ Chicken Mongolia компани нь 100% Солонгосын хөрөнгө оруулалттай компани учраас капитал хөрөнгө оруулалтыг оруулж байна. ДҮГНЭЛТ

21 Гадаад улсын компани Монгол улсын компанитай франчайзийн гэрээ байгуулсан бол Франчайз шилжүүлэгч нь Монгол улсын ААНОАТТХ-ийн д зааснаар МУ-д байрладаггүй албан татвар төлөгч болох бөгөөд биет бус хөрөнгө ашиглуулсныхаа төлөө татвар төлнө. Франчайз хүлээн авагч нь эрхийн шимтгэлийн татварыг төлнө. Франчайз шилжүүлэгчийн төлөх татварыг франчайз хүлээн авагч нь төлбөрөөс нь суутган авч татварын албанд төлдөг байна.

22 Франчайзинг бол Франчайзийн гэрээгээр нэг улсаас нөгөө улсад хөрөнгө оруулалт хийж, ашиг олох боломж бүхий өнөөдөр хамгийн их дэлгэрч буй бизнес юм. Цаашид бид ч мөн адил Монгол брэндээр дамжуулан дэлхийн олон оронд улс орноо таниулан франчайзийн эрхээ шилжүүлж ROYALTY авах замаар ҮНБ хэмжээг улам ихээр нэмэгдүүлэх боломжтой юм. Нэг үгээр хэлбэл Монголыг дэлхийтэй холбох гүүр бол ФРАНЧАЙЗИНГ мөн юм. ТӨГСГӨЛД НЬ

23 Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.


Download ppt "“МОНГОЛ ДАХЬ ФРАНЧАЙЗЫН ТУРШЛАГА” BBQ CHICKEN RESTAURANT Гүйцэтгэх захирал Д.Золжаргал 2011.09.12."

Similar presentations


Ads by Google