Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fetch Q MOB RS ROB Execute Retire RAT R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7.

Similar presentations


Presentation on theme: "Fetch Q MOB RS ROB Execute Retire RAT R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7."— Presentation transcript:

1 Fetch Q MOB RS ROB Execute Retire RAT R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

2 Fetch Q MOB RS ROB Execute Retire RAT R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Sub R1,R1,R1 Addi R10,R0,100

3 Instruction Q MOB ROB Execute Retire RAT Lw R5, 100(R4) Addi R4,R0,20 Addi R10,R0,100 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 RS0 RS RB0<-R0+100 rb0 Sub R1,R1,R1 rb1 RS1 RB1<-R1-R1

4 Instruction Q ROB Execute Retire RAT Addi R5,R3,2 Addi R3,R2,2 Addi R10,R0,100 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 RS0 RS RB0<-R0+100 rb0 Sub R1,R1,R1 rb1 RS1 RB1<-R1-R1 RB0<-R0+100 Addi R4,R0,20 X <- 100+R4 RS2 RS3 Lw R5, [x] M0 rb4 rb2 RB2<-R0+20 RB3<-rb2+100 MOB RB4<-MEM(rb3)

5 Instruction Q ROB Execute Retire RAT Add R7,R5,R0 Addi R6,R0,6 Addi R10,R0,100 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 RS rb0 Sub R1,R1,R1 rb1 Addi R4,R0,20 X <- 100+R4 RS2 RS3 Lw R5, [x] M0 rb2 MOB RB4<-MEM(RB3) RB2<-R0+20 ok W W Addi R3,R2,2 Addi R5,R3,2 RB2<-R0+20 RB3<-rb2+100 RB5<-R2+2 RB6<-rb5+2 rb5 rb6 RS4 RS5

6 Instruction Q ROB Execute Retire RAT Addi R9,R0,9 Addi R8,R0,8 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 RS rb2 MOB RB4<-MEM(RB3) W RB3<-rb2+100 RB5<-R2+2 RB6<-rb5+2 rb5 rb6 R1<-RB1 R10<-RB0 RB3<-rb2+100 RB5<-R2+2 W RB8<-rb6+R0 RB7<-R0+6 Addi R10,R0,100 Sub R1,R1,R1 Addi R4,R0,20 X <- 100+R4 Lw R5, [x] Addi R3,R2,2 Addi R5,R3,2 RS3 M0 ok RS4 RS5 Add R7,R5,R0 Addi R6,R0,6 ok RS0 RS1 rb7 rb8

7 Instruction Q ROB Execute Retire RAT Bne R1,R10,L1 Addi R1,R1,1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 RS MOB RB4<-MEM(RB3) (1) RB6<-rb5+2 rb5 rb6 RB8<-rb6+R0 RB7<-R0+6 Addi R4,R0,20 X <- 100+R4 Lw R5, [x] Addi R3,R2,2 Addi R5,R3,2 ok M0 ok RS5 Add R7,R5,R0 Addi R6,R0,6 ok RS0 RS1 rb7 rb8 R4<-RB2 RB6<-rb5+2 RB7<-R0+6 W Addi R8,R0,8 Addi R9,R0,9 rb9 rb0 RS3 RS2 RB9<-R0+8 RB0<-R0+9

8 Instruction Q ROB Execute Retire RAT Lw R5,100(R4) Addi R4,R0,20 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 RS MOB RB4<-MEM(RB3) (2) rb5 rb6 RB8<-rb6+R0 X <- 100+R4 Lw R5, [x] Addi R3,R2,2 Addi R5,R3,2 ok M0 ok Add R7,R5,R0 Addi R6,R0,6 ok RS1 rb7 rb8 Addi R8,R0,8 Addi R9,R0,9 rb9 rb0 RS3 RS2 RB9<-R0+8 RB0<-R0+9 RB8<-rb6+R0 RB9<-R0+8 W (SH) Bne R1,R10,L1 Addi R1,R1,1 rb1 RB1<-R1+1 RB2<-rb1-R10 RS4 RS5 Only 2 ALU!


Download ppt "Fetch Q MOB RS ROB Execute Retire RAT R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7."

Similar presentations


Ads by Google