Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Protokol Rangkaian Bab 6

Similar presentations


Presentation on theme: "Protokol Rangkaian Bab 6"— Presentation transcript:

1 Protokol Rangkaian Bab 6
Protokol TCP/IP

2 Protokol Protokol merupakan satu set peraturan dan prosidur untuk berkomunikasi. Protokol menyatakan perkara yang dikomunikasi (sintaks), bagaimana ia dikomunikasikan (semantik) dan bila ia dikomunikasikan (pemasaan). Protokol rangkaian menyatakan set undang-undang atau peraturan bagi membolehkan komunikasi data berlaku melalui rangkaian komputer.

3 Protokol TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internetworking Protocol) merupakan set protokol rangkaian bagi menyatakan penukaran transmisi (penghantaran data) yang berlaku di dalam Internet. Dengan TCP/IP, Internet beroperasi seperti satu rangkaian tunggal yang menyambungkan banyak komputer yang terdiri dari pelbagai jenis dan saiz.

4 Internet berdasarkan TCP/IP

5 (samb.) TCP/IP adalah protokol yang diterima pakai untuk kegunaan Wide Area Network (WAN), Local Area Network (LAN) dan Internet. TCP/IP merupakan set protokol lima lapisan di mana empat lapisan terbawah menyamai lapisan yang terdapat pada model OSI.

6 TCP/IP dan Model OSI

7 Pengalamatan (addressing)
Setiap komputer yang disambungkan kepada Internet memerlukan kepada alamat fizikal (NIC). Alamat Internet (IP address) diperlukan bagi mengenalpasti secara unik hos (komputer) di dalam Internet dengan menggunakan protocol TCP/IP. Setiap alamat Internet mengandungi empat bait (32 bits) yang menerangkan 3 medan iaitu jenis class, netid dan hostid.

8 Alamat Internet

9 Rangkaian dan Pengalamatan Hos

10 Domain Name System (DNS)
Alamat Internet (IP address) sukar diingati kerana dalam bentuk notasi desimal yang panjang (32 bit). Domain Name System merupakan servis perkhidmatan TCP/IP yang menukarkan (memetakan) nama alamat Internet yang mesra-pengguna kepada IP address. Cth: [ ]

11 Perkhidmatan TCP/IP Fungsi utama Internet dan protokol TCP/IP ialah untuk menyediakan perkhidmatan kepada pengguna. Antara aplikasi yang ditawarkan oleh protokol TCP/IP ialah: File transfer program (FTP) (SMTP) Telnet World Wide Web (WWW)

12 (samb.) Telnet (Terminal Network)
Aplikasi pelayan-pelanggan yang membenarkan pengguna mencapai komputer yang jauh dan memberikan pengguna capaian kepada sistem tersebut. Paparan dalam bentuk teks dan menu. Aplikasi yang sering digunakan: Unix, Linux dan Ms Windows OS Cth: UM Library Online Access Catalogue (OPAC)

13 (samb.) FTP (file transfer protocol)
Merupakan protokol FTP /program FTP yang membenarkan pemindahan data/ fail antara dua buah komputer. Pengguna hanya boleh melihat direktori, mengambil dan menghantar data. Pengguna FTP tidak boleh menjalankan sebarang arahan seperti di dalam Telnet. Aplikasi FTP: Ms Dos ftp.exe Ms Windows WS_FTP

14 (samb.) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Protokol yang digunakan untuk menghantar mel elektronik ( ). Sistem pelayan yang membenarkan penghantaran mesej kepada pengguna komputer lain berdasarkan alamat . Aplikasi SMTP: Ms Outlook Express, Eudora

15 (samb.) HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
Aplikasi perkhidmatan untuk menerima dokumen web (web pages). Protokol yang digunakan untuk mencapai data di dalam World Wide Web (WWW). Bentuk penghantaran data: Teks, hypertext, audio, video dan lain-lain. Memerlukan kepada pelayan web (web browser) spt Internet Explorer dll.


Download ppt "Protokol Rangkaian Bab 6"

Similar presentations


Ads by Google