Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LES Loher Elektro Subotica LES LES Prezentacija o LES-u - April 2009 Obnovljive Izvore Energije Proizvo đ a č za Obnovljive Izvore Energije.

Similar presentations


Presentation on theme: "LES Loher Elektro Subotica LES LES Prezentacija o LES-u - April 2009 Obnovljive Izvore Energije Proizvo đ a č za Obnovljive Izvore Energije."— Presentation transcript:

1 LES Loher Elektro Subotica LES LES Prezentacija o LES-u - April 2009 Obnovljive Izvore Energije Proizvo đ a č za Obnovljive Izvore Energije

2 6. april 20092 Istorijat LES – a  Firma Loher Elektro Subotica d.o.o (LES) je osnovana u januaru 2003. godine sa 100% - nim vlasništvom LOHER GmbH iz Ruhštorfa (Nemačka) – funkcioniše u sastavu FLENDER grupacije.  LOHER GmbH je prisutan u Subotici od 2001. godine kada je pokušavao realizovati proizvodnju sa SEVER-om. Nakon 2 godine ova saradnja je prekinuta zbog neispunjavanja planirane prozvodnje, zbog problema sa kvalitetom i kašnjenjem isporuka (period pre privatizacije fabrike SEVER).  Nakon osnivanja fime LES u 2003. godini realizuje se obuka u matičnoj firmi za 10+2 radnika u trajanju od 3 meseca,  Proizvodnja u Subotici na 1.000 m 2 proizvodne površine počinje u maju 2003. godine a prva isporuka je ostvarena 16. juna 2003. godine

3 6. april 20093 Proizvodni program LES-a  Namotavanje statora i rotora (garnitura) za vetrogeneratore sa impregnacijom i polimerizacijom elemenata  Opseg snaga od 1,5 do 3 MW  Asinhroni generatori sa namotanim rotorom  Montiranje vetrogeneratora  Opseg snaga od 1,5 do 3 MW  Asinhroni generatori sa namotanim rotorom  Sinhroni generatori sa rotorom od permanentnih magneta  Montiranje pretvaračkih ormana za potrebe solarnih- i vetroelektrana  Solarni sistemi do 500 kW  Za vetroelekrane do 3 MW

4 6. april 20094  2004. godine se udvostručuje proizvodni prostor ( na 2.500m 2 ) i LES počinje da radi u okviru Slobodne Zone Subotica (SZS)  Osniva se firma Flender Motox Subotica (FMS) za izradu delova motora reduktora sa matičnom firmom FLENDER Tübingen iz Nemačke  Proizvodni program u Subotici se proširuje sa impregnacijom i polimerizacijom namotanih statora i rotora ( firma Energomont)  Povećava se proizvodni prostor na 2.500 + 2.500 m 2 (dve hale na staroj lokaciji na Paliću)  Razvoj proizvodnje LES –a u proizvodnoj godini 2005/2006 iziskuje proširenje infrastrukture. Zakupodavac želi da poveća cenu zakupnine bez ulaganja :  Nedostatak priključka vode i kanalizacije  Nedostatak priključka zemnog gasa  Nedostatak asfaltiranih puteva  Nedostatak planova o proširenju proizvodnih prostora Istorijat LES – a

5 6. april 20095  U 2005. godini menja se vlasnik - SIEMENS kupuje FLENDER  Flender Motox Subotica (FMS) zatvara (likvidira) firmu u Subotici, njihovi radnici su primljeni u LES  LES se od 01. oktobra 2006. godine seli na novu lokaciju u Halu 1 sa 15.000 m 2 ( Logistički centar Subotica).  Nove investicije u Hali 1 iznose oko 4 mil. EUR  Povećanje obima proizvodnje u svim odeljenjima LES – a.  Iznamljuje se Hala 2 u 2008. godini ( proiz. površina se povećava na 28.000 m 2 )  Rekordna proizvodnja LES – a u proizvodnoj godini 2007/2008 Istorijat LES – a

6 6. april 20096  Kupci vetrogeneratora  GE Wind  Siemens  Nordex  Repower  Fuhrlander  Gamesa  Ecotehnia  Vestas  Eviag  Kupci pretvaračkih ormana za potrebe solarnih ćelija  Xantrex Kupci LES – ovih proizvoda

7 6. april 20097 Parametri proizvodnje LES-a

8 6. april 20098 Parametri proizvodnje LES-a

9 6. april 20099 Parametri proizvodnje LES-a

10 6. april 200910 Uticaj energetske krize na LES Sistem grejanja i farbanja u LES-u Zemni gas Grejanje Hale 1 i Hale 2 i farbanje generatora Lož-ulje Grejanje Hale 1 i Hale 2 TNG Tehnički naftni gas Grejanje Hale 1 i Hale 2 Farbanje gen. Električna energija Grejanje u kancelarijama, garderobama i kantini  Zbog nestašice zemnog gasa ispad proizvodnje u LES-u je trajao samo pola dana  Dodatne neplanirane investicije  Primenjene alternative za zemni gas omogućuju optimalni izbor sistema grejanja u LES-u

11 6. april 200911 Razvoj, optimalizacija i inovacija u LES-u  Projektovanje, izrada i verifikacija presa ( CE znak – TÜV Rheinland) za kalibraciju i mikanizaciju namotaja statora i štapova rotora  Za potrebe LES – a  Za potrebe matične firme LOHER GmbH  Za izvoz u Kinu  Projektovanje, izrada i verifikacija sistema za impregnaciju i polimerizaciju namotanih statora i rotora (Energomont)  Izrada sistema za impregnaciju sa 100%- nim monitoringom procesa  Izrada peći za polimerizaciju sa 100%- nim monitoringom procesa  Energetski efikasan sistem polimerizacije

12 6. april 200912  Projektovanje, izrada i verifikacija mašina  za bandažiranje ( CE znak – TÜV Rheinland)  obrtnih stolova ( CE znak – TÜV Rheinland)  mašina za ravnanje i savijanje krajeva namotaja statora ( CE znak – TÜV Rheinland)  Peći za zagrevanje kućišta  Peći za HT tretman drvene ambalaže  Izrada i verifikacija uređaja za kontrolu ležajeva  Kompenzacija jalove energije u LES-u  Ugradnja hibridnog filtera radi smanjenja prljanja el. mreže kod mašina za balansiranje  Zatvoreni sistem vodenog hlađenja presa Razvoj, optimalizacija i inovacija u LES-u

13 6. april 200913  Monitoring sistemi procesa  Monitoring rada presa kod izrade namoja statora i rotora  Monitoring zatvorenog sistema vodenog hlađenja  Monitoring temperatura u server sobama  Monitoring potrošnje: Električne energije i trafo stanice Vode, hidranta i sprinkler sistema Gasa (zemni, TNG, industrijski)  Monitoring rada peći u LES-u  Monitoring tehnološkog procesa proizvodnje u svim segmentima proizvodnje  Monitoring otpadnih materijala (reciklaža – deponija) Razvoj, optimalizacija i inovacija u LES-u

14 6. april 200914  Izrada i verifikacija izrade rotora sa permanentnim magnetima u LES –u  Izrada prototipa  Realizacija proizvodnje 0 - serije  Izrada i verifikacija montaže sinhronog generatora (PERM) u LES-u  Izrada prototipa  Realizacija proizvodnje 0 - serije  Pripreme za usvajanje tehnologije namotavanja statora sinhronog generatora konstrukcije Siemens Berlin (vetrogenerator bez prenosnika, snage 3 - 10 MW – formiran iz segmenata statora – rotor sa permanentnim magnetima) Razvoj, optimalizacija i inovacija u LES-u

15 6. april 200915 Implementacija i integracija LES – a u SIEMENS  Implementacija SAP u LES  Logistika, ulazna kontrola delova  P2P proces  knjigovodstvo  Compliance – antikorupcioni program  Sistem provere (Audit) top+  PUMA program  5 S metoda  Auditi kupaca (minimum jednom godišnje)  GE Wind  Nordex  Gamesa  Vestas (potencijalni novi kupac)  Integracija LES –a u Siemens Beograd


Download ppt "LES Loher Elektro Subotica LES LES Prezentacija o LES-u - April 2009 Obnovljive Izvore Energije Proizvo đ a č za Obnovljive Izvore Energije."

Similar presentations


Ads by Google