Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KESAN PADA SLAID (SLIDE EFFECTS) 1. ISI KANDUNGAN 1. Transisi Slaid Slide Transitions 2. Pergerakan Slaid Slide Animation 3. Pra-Tayangan Pergerakan Animation.

Similar presentations


Presentation on theme: "KESAN PADA SLAID (SLIDE EFFECTS) 1. ISI KANDUNGAN 1. Transisi Slaid Slide Transitions 2. Pergerakan Slaid Slide Animation 3. Pra-Tayangan Pergerakan Animation."— Presentation transcript:

1 KESAN PADA SLAID (SLIDE EFFECTS) 1

2 ISI KANDUNGAN 1. Transisi Slaid Slide Transitions 2. Pergerakan Slaid Slide Animation 3. Pra-Tayangan Pergerakan Animation Preview 4. Pilihan pada Pertunjukan Slaid Slide Show Options 2

3 T RANSISI S LAID S LIDE T RANSITIONS Definisi Transisi merupakan kesan yang boleh didapati apabila bergerak dari satu slaid ke satu slaid yang lain. 1. Untuk menambah transisi slaid : Pilih slaid yang ingin diberikan kesan transisi Klik Animations tab Pilih animasi yang sesuai atau klik Transition dialog box 3

4 2. Untuk mengubahsuai transisi slaid : Masukkan bunyi dengan cara mengklik anak panah di sebelah Transition Sound 4

5 3. Ubahsuai kelajuan transisi slaid dengan cara: Klik anak panah di sebelah Transition Speed 5

6 4. Untuk mengaplikasikan kesan transisi kepada kesemua slaid di dalam persembahan : Klik butang Apply to All pada Animations tab 6

7 5. Untuk memilih supaya advance a slide: Pilih Advance on Mouse Click, atau Automatik selepas beberapa saat 7

8 P ERGERAKAN S LAID S LIDE A NIMATION Definisi Animasi slaid membolehkan kesan istimewa pada objek yang terdapat di dalam slaid. 1. Untuk mendapatkan kesan animasi tersebut : Pilih dan klik pada objek Klik Animations tab pada Ribbon Klik Custom Animation Klik Add Effect Pilih kesan yang bersesuaian 8

9 P RA - TAYANGAN P ERGERAKAN A NIMATION P REVIEW 1. Untuk melihat pra-tayang animasi pada slaid : Klik butang Preview pada Animations tab 9

10 P ILIHAN PADA P ERTUNJUKAN S LAID S LIDE S HOW O PTIONS 1. Pilihan yang ada adalah seperti berikut: i. Pra-tayang pertunjukan slaid daripada awal Preview the slide show from the beginning ii. Pra-tayang pertunjukan slaid daripada current slaid iii. Setting Pertunjukan Slaid 10

11 SEKIAN TERIMA KASIH 11


Download ppt "KESAN PADA SLAID (SLIDE EFFECTS) 1. ISI KANDUNGAN 1. Transisi Slaid Slide Transitions 2. Pergerakan Slaid Slide Animation 3. Pra-Tayangan Pergerakan Animation."

Similar presentations


Ads by Google