Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Seksyen A Seksyen A Pelajaran 5 : Pengenalan Kepada Anti Virus Trend Micro.

Similar presentations


Presentation on theme: "Seksyen A Seksyen A Pelajaran 5 : Pengenalan Kepada Anti Virus Trend Micro."— Presentation transcript:

1 Seksyen A Seksyen A Pelajaran 5 : Pengenalan Kepada Anti Virus Trend Micro

2 OBJEKTIF Mengetahui kaedah instalasi aplikasi Trend Micro ke dalam pelanggan Microsoft Windows

3 ISI KANDUNGAN Perisian AntiVirus Untuk Pelanggan Menginstalasi Trend Micro OfficeScan

4 Perisian Anti Virus Untuk pelanggan Trend Micro OfficeScan

5 Menginstalasi Trend Micro OfficeScan Langkah 1 : Masukkan CD #1 di pemacu cakera padat di komputer. Langkah 2 : Pilih bahasa English Paparan pemilihan bahasa bagi pemasangan Trend Micro Anti Virus

6 Menginstalasi Trend Micro OfficeScan Langkah 3 : Klik pada “Choose Software” Paparan skrin “Welcome” bagi Trend Micro

7 Menginstalasi Trend Micro OfficeScan Langkah 4: Klik pada “control manager” Paparan tetingkap instalasi trend Micro Anti Virus

8 Menginstalasi Trend Micro OfficeScan Langkah 5 : Klik pada OfficeScan Corp. Edition 5.5: Agent 2.5, klik install. Perisian berkenaan akan menginstalasi secara automatik. Paparan tetingkap bagi pemasangan Trend Micro Anti Virus


Download ppt "Seksyen A Seksyen A Pelajaran 5 : Pengenalan Kepada Anti Virus Trend Micro."

Similar presentations


Ads by Google