Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PROGRAM PPISMP Pengenalan GWP 1092 WACANA PENULISAN Pensyarah: Dr

Similar presentations


Presentation on theme: "PROGRAM PPISMP Pengenalan GWP 1092 WACANA PENULISAN Pensyarah: Dr"— Presentation transcript:

1 PROGRAM PPISMP Pengenalan GWP 1092 WACANA PENULISAN Pensyarah: Dr
PROGRAM PPISMP Pengenalan GWP 1092 WACANA PENULISAN Pensyarah: Dr. Sajap Maswan Website: Jabatan Penyelidikan Inovasi Profesinalisme Keguruan IPG Kampus Tuanku Bainun

2 1 09 2 Maklumat Kursus KOD KURSUS: GWP 1092
NAMA KURSUS: WACANA PENULISAN (Writing Discourse) 1 Tahap pengajian PPISMP 09 Salah satu siri kursus generik 2 kredit

3 Jumlah jam pembelajaran
Jumlah Kredit: 2(2+0) Kursus 1 kredit=40 jam interaksi Kursus 2 kredit = 80 jam

4 Interaksi bersemuka I kredit – 15 jam 2 kredit – 30 jam
Kuliah dan tutorial 15 minggu x 2jam = 30 jam interaksi bersemuka 2 kredit – 30 jam

5 Interaksi TIDAK BERSEMUKA
INTERAKSI TIDAK BERSEMUKA = 5O JAM INTERAKSI TIDAK BERSEMUKA SEPERTI: ISL – Independent seft learning (sebelum dan selepas kuliah)-20j Akses sumber jam Tugasan - 12j Ulangkaji o

6 Bahasa Penghantar/Syarat
Bahasa Penghantar: Bahasa Melayu Prasyarat: Tiada

7 Hasil pembelajaran Menjelaskan domain dalam MQF – 8 DOMAIN
CLO- COURSE LEARNING OUTCOMES(hasil pembelajaran) PLO –PROGRAM LEARNING OUTCOMES (10 KURSUS GENERIK) TLO- TOPIC LEARNING OUTCOMES –dalam Proforma

8 Hasil pembelajaran Menjelaskan konsep wacana dalam penulisan.(1.5)
Mengaplikasikan pengetahuan tentang wacana dalam penulisan akademik. (2.3, 4.1, 7.5) Menganalisis wacana berdasarkan aspek keutuhan dalam pelbagai bahan penulisan. (1.6, 4.4) Menghasilkan penulisan kritikan, ulasan rencana atau teks dan resensi buku. (4.6, 5.5, 6.4) Menghasilkan penulisan dengan menggunakan laras bahasa formal dan mengikut format yang betul. (5.1, 6.3, 8.5)

9 Sipnosis Kursus Kursus ini memberi fokus kepada wacana dalam penulisan, merangkumi tiga tajuk iaitu pengenalan wacana, penulisan akademik dan wacana dalam kritikan. Kursus ini bertujuan mengembangkan serta memperluas pengetahuan tentang wacana dalam pelbagai bahan penulisan. Selain itu kursus ini juga membolehkan pelajar mengaplikasikan kemahiran menulis dan menghasilkan penulisan dalam pelbagai disiplin mengikut format tertentu.

10 Pengendalian Kursus Kuliah Tutorial ISL Mengakses sumber Pembentangan
Kerja kursus

11 Penilaian Melalui Kerja Kursus: 100% ( Tiada peperikasaan akhir)
Tugasan: Individu : 70% Menulis esei: 50% Kuiz dalam kelas: 20% Kumpulan Pembentangan : 30%

12 Rujukan Asas Bailey, S. (2001). Academic Writing : A handbook for international students.London & New York : Routledge. Dewa Putu Wijana dan Muhammad Rohmadi. (2009). Analisis Wacana Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis. Surakarta: Yuma Pustaka Idris Aman (2012) . Analisis Wacana . Bangi: Penerbitan UKM.

13 Rujukan Tambahan Asmah Hj. Omar (1980). Analisis Wacana, dalam Jurnal Dewan Bahasa 24:3, hal dan 24:4, hal Barbara Johnston (2002), Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.Eriyanto (2001), Analisis Wacana. Yogyakarta: LKiS Sanat Md. Nasir (2002), Tautan Dalam Wacana Bahasa Melayu Akhbar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

14 Rujukan Tambahan Siti Hajar Abdul Aziz (2009). Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu II, Shah Alam, Oxford Fajaf Bakti Sdn.Bhd. Tarigan, Henry Guntur (1987), Pengajaran Wacana. Bandung: Angkasa.

15 SEKIAN Terima Kasih


Download ppt "PROGRAM PPISMP Pengenalan GWP 1092 WACANA PENULISAN Pensyarah: Dr"

Similar presentations


Ads by Google