Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

มลภาวะทางแสง

Similar presentations


Presentation on theme: "มลภาวะทางแสง"— Presentation transcript:

1 มลภาวะทางแสง

2

3 มลภาวะทางแสง มลภาวะทางแสง หมายถึง แสงสว่างจากการใช้งาน หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ ในเวลากลางคืน ซึ่งแสง ที่เป็นมลภาวะนั้นอาจเป็นแสงสว่างที่มีความส่องสว่างมากเกิน สมควรต่อการใช้งาน หรือแสงสว่างที่รุกล้ำไปยังพื้นที่ที่ไม่ ต้องการใช้งานแสงสว่าง รวมไปถึงการใช้งานแสงสว่างที่ไม่ จำเป็นต่อกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ หรือ“สภาวะการใช้ไฟฟ้าเกินจำนวนของชุมชนและเมือง” ความหมาย

4 มลภาวะทางแสง

5 มลภาวะทางแสง

6 มลภาวะทางแสง

7 มลภาวะทางแสง

8 มลภาวะทางแสง

9 มลภาวะทางแสง

10 มลภาวะทางแสง

11 มลภาวะทางแสง

12 มลภาวะทางแสง

13 มลภาวะทางแสงการเกิดมลภาวะทางแสง

14 มลภาวะทางแสง

15 มลภาวะทางแสง การเกิดมลภาวะทางแสง การติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขาดการควบคุมและจัดการระบบไฟฟ้าที่ไม่ดีพอการใช้งานแสงสว่างเกินความจำเป็น

16 1. แสงบาดตา (glare) คือแสงสว่างจ้าที่ส่อง เข้าตา และลดประสิทธิภาพในการมองเห็น 2. แสงเรืองไปยังท้องฟ้า (Sky glow) คือ แสงที่ ส่องขึ้นบนท้องฟ้า ขัดขวางการมองเห็นท้องฟ้าตอน กลางคืน 3. แสงรุกล้ำ (Light trespass) คือ แสงที่ส่องเข้า ไปยังที่อยู่อาศัยของผู้อื่น รบกวนการนอนในเวลา กลางคืน 4. แสงสับสัน (Light Cutter) แสงที่ทำให้เกิดความ สับสนในการขับขี่ หรือการลงจอดของเครื่องบิน มักพบใน เมืองที่ขาดการควบคุมการใช้แสงมลภาวะทางแสง ประเภทของมลภาวะทางแสง

17 มลภาวะทางแสง ผลกระทบจากมลภาวะทางแสง 1. มลภาวะทางแสงที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมดาราศาสตร์ 2. มลภาวะทางแสงที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 3. มลภาวะทางแสงและสุขภาพมนุษย์ 4. มลภาวะทางแสงกับพลังงาน 5. มลภาวะทางแสงกับอาชญากรรม

18 ผลกระทบจากมลภาวะทางแสง 1. มลภาวะทางแสงที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมดาราศาสตร์ มลภาวะทางแสง ลดพื้นที่บริเวณท้องฟ้าที่มืดมิด ทำให้ลดความเป็นธรรมชาติใน เวลากลางคืนที่มนุษย์สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนท้องฟ้าหรือดวงดาว ได้ด้วยตาเปล่าและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิจัยทางด้านดาราศาสตร์

19 ผลกระทบจากมลภาวะทางแสง 2. มลภาวะทางแสงที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ มลภาวะทางแสงก่อให้เกิดความสับสนของสัตว์ที่ออกหากินต่อกลางคืน รวมทั้งไฟภูมิทัศน์ที่เปิดส่องต้นไม้ ก็มีผลทำให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงที่ผิดปกติได้

20 ผลกระทบจากมลภาวะทางแสง 3. มลภาวะทางแสงและสุขภาพมนุษย์ มลภาวะทางแสงและสุขภาพมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อจังหวะวงจรชีวิตมนุษย์และอาจ เป็นสาเหตุของการลดปริมาณการหลั่งของสารเม ลาโทนิน (melatonin) ที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันใน ร่างกาย สารเมลาโทนินจะหลั่งได้ดีในที่มืดขณะ เวลาที่มนุษย์นอนหลับตอนกลางคืนช่วง 2 นาฬิกา จนถึง 4 นาฬิกา โดยสารชนิดนี้มีส่วนช่วยในการ ควบคุมวงจรชีวิตมนุษย์หรือวงจรการทำงานของ ร่างกายมนุษย์ตามปกติ เช่น การพัฒนาระบบ อวัยวะสืบพันธุ์ การนอนหลับของมนุษย์ อารมณ์ ของมนุษย์และการต่อต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น นอกจากนี้มลพิษทางแสงจากไฟหน้า รถยนต์หรือไฟถนนที่ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานและไม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจทำให้ระคายเคืองตา หรือสูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราว ระหว่างการขับขี่รถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ บน ท้องถนน จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน

21 ผลกระทบจากมลภาวะทางแสง 4. มลภาวะทางแสงกับพลังงาน จากการใช้งานไฟฟ้าหรือแสงสว่างที่เกินความจำเป็น ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง พลังงานขึ้น ซึ่งผลกระทบที่ตามมา มีดังต่อไปนี้

22 ผลกระทบจากมลภาวะทางแสง 5. มลภาวะทางแสงกับอาชญากรรม จากข้อมูลของต่างประเทศพบว่าแสง สว่างไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดอาชญากรรม และการก่ออาชาญกรรมบางประเภทยัง ต้องการแสงสว่างในการก่อเหตุอีกด้วย เช่น การขีดเขียนกำแพง เป็นต้น นอกจากนี้การติดตั้งหรือใช้งาน หลอดไฟที่ไม่เหมาะสม อาจช่วยให้คนร้ายก่อ เหตุได้งานขึ้นอีกด้วย

23

24 มลภาวะทางแสง มาตรการควบคุมมลภาวะทางแสง มาตรการการให้อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น มาตรการกำหนดพื้นที่เพื่อควบคุมมลภาวะทางแสง มาตรการกำหนดเวลาการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร มาตรการควบคุมการออกแบบและการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟให้เหมาะสม มาตรการป้องกันการก่อให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะทางแสง

25 มลภาวะทางแสงการลดมลภาวะทางแสง เปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน หรือลดการ ใช้แสงสว่างที่ไม่จำเป็น

26 มลภาวะทางแสงการลดมลภาวะทางแสง เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ได้มาตรฐานหรือมี ความเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

27 มลภาวะทางแสงการลดมลภาวะทางแสง การติดตั้งที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการใช้แสงสว่าง

28 มลภาวะทางแสงการลดมลภาวะทางแสง การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ ค่าความส่องสว่างหรือความเข้มของแสง ค่าอุณหภูมิของแสง ทิศทางการส่องสว่างของแสง

29 มลภาวะทางแสง

30 มลภาวะทางแสง

31 มลภาวะทางแสง

32 มลภาวะทางแสง

33 มลภาวะทางแสง

34 มลภาวะทางแสง

35 มลภาวะทางแสง

36 มลภาวะทางแสง

37 มลภาวะทางแสง

38 มลภาวะทางแสง ผู้จัดทำ 1. นางสาว กมลวรรณมูลมา 2. นายอนุสิทธิ์ปันดี 3. นางสาวอัจฉราไชยลังการ์ 4. นางสาวพรรณรายปวงคำตัน 5. นายยุทธศาสตร์สินทร 6. นายกรกตพัฒนเสรีพงศ์ 7. นายกิจศดาตาคำ 8. นายอัมรินทร์กุศล 9. นายอรรถวุฒิแตรประสิทธิ์ Section 3

39 จบการนำเสนอ


Download ppt "มลภาวะทางแสง"

Similar presentations


Ads by Google