Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Chiòve Quanne la vita pèrde li sénse jè ‘mbrènnele sfunnàte. Jòchene stizze, e grànnele a zeffùnne pazzéjene sope na vigna futa futa rechiéna de muste.

Similar presentations


Presentation on theme: "Chiòve Quanne la vita pèrde li sénse jè ‘mbrènnele sfunnàte. Jòchene stizze, e grànnele a zeffùnne pazzéjene sope na vigna futa futa rechiéna de muste."— Presentation transcript:

1 Chiòve Quanne la vita pèrde li sénse jè ‘mbrènnele sfunnàte. Jòchene stizze, e grànnele a zeffùnne pazzéjene sope na vigna futa futa rechiéna de muste inte jàcene d’òre. Jòchene grànnele e stezzùne, a zeffùnne jòchene e a Pizze de Munne ce repòsene. S ĉ ove, e sope la tèmpa a sfutteménte zennéja lu sole.

2 Jàppese a chelore Vuléva tégne nu quatre: na barchetèdda de cénte chelùre nazzechiàta dall’onna, ova ce càpene tre uagliùle a raccuntà fatte, nu bagnante suletàrie e stràqque, nu ‘mbrènnele ‘mmérse allu vente. Lu vuléva fa ddu quatre… Lu tégne sèmpe a mènte: stéva steffùse e pentùte pell’arte mancante. E mo, lu vì, me n’addone e chiù ancora me ne prèje: ddù quatre l’eje scritte cull’àppese.

3 Nu fumére de turnìse Vulésse sapé quanta scedde de calandra tènnere tènnere ammòddene l’aria a chentrora, inte la ‘stata cucènta, e quanta ‘mponte zennéjene ancora come funetòria de sciaràgghia quanne lu jurne lénte lénte ce pare. Ma vide je che vulésse sapé... Se s ĉ hitte putésse mesurà la vita… Eje ‘ntraviste duje ricce masséra, zénna zénna jùne cull’ate, jucuàvene la mamma. Po’ lu sonne mariole m’ha fatte la scùrda. Vulésse sapé se tutta la notte, e lu jurne apprésse so’ rumàste arrucciàte tante fine, e quite quite, inte ‘dda frés ĉ a muréja de puzze. Ma vide n’òme che vulésse sapé… Se s ĉ hitte putésse mesurà la vita… Ma quédda, la vita, non ce fa mesurà cu nu fumére de turnìse ‘nfàme e, jènne jènne, lu rumàna a mèza risa.

4 Prèta pe’ prèta Prèta pe prèta, scanzànne frasche je vaje ‘nnànze e tu fùje apprésse putànne frùsce. Se cra, terra mia, se te lenzàsse – Ddì non vulésse – je che facésse? Mo non ne sacce. S ĉ hìtte te jùre che me ‘mpennésse.

5 Ce sta chi li piacésse passà pe vuceddùzza, pe jodece lu munne vussàte dallu vénte. Ce sta chi li piacésse la vita da lijone, pe cumandà pe tutte e fùje ‘gne muménte. A me me piace jèsse nu pòvere jumicédde, pe ‘gghièsse ‘nu puvèta e sta lu ‘cchiù cuntènte.

6 La Vegìlia Scuppàta allu pizze, na tiellùccia de latta porta priannèdda na melechetògna suletària recamàta de zucchere, che vodde e quaqquaréja tante bèlle alla Vegìlia. L’aspetta la veccùccia de nu ninne ‘nciamuriùte arrecunàte ‘mpétte ‘e nonna, bambenélle fatte jòme senza che na zénna l’ha velùte.

7 Mùnne ‘mbriàche Nu crestiàne che non créde che ‘ddà sope te’ nu Patre jè nu cozze che non zape che ‘ddu cérre sta putàte.

8 Lu vécchie che chiàgne Lu ninne che rire lu vécchie che chiagne: lu sole che ajèsce la notte che ascégne. La carna c’appènne la vita che frìje: lu vécchie che chiagne lu ninne che rire.

9 Jacenìdde abbalefàte Jacenìdde notte e ‘gghiùrne abbalefàte da quatte détra de carna tosta, come me sape dùce mo lu Zùcchere de ‘dda gènte prijàta e senza nénte.

10 Maccarone senza pertose “Avanti popoli pà-pà-pà-pà, bandiera roscia la trionferà!” Bandiera roscia tutta arrancàta pe zi’ Scemìnghe è na Battemàtra. Mo Jangiulìne allògna lu codde, spàseme ‘mpétte e còre che vodde, spàseme e carna assà stremenùta, a Raffajèle a cantà vè ‘aiùta. Pétre Cerrone annòsela quite, isse non pensa a chelùre e partìte, isse ce ména cu cunte e cumménte. “Scìne ‘mpà Pe’: te sènte, te sènte!” “Si’ maccarone senza pertose” dice a Scemìnghe quann’è sestùse, dice ‘mpà Pétre cu na bell’arte. stratte fine d’amore paisàne, come voria docia inte lu rane. “Ué Vastia’!” Stu presedènte jè brave! Sèmpe ddo ‘mméze. Mo quante jàve? Sèmpe ‘dda risa (rire chi è sane!) cu quéddi carte e ddi cùnte ‘mmàne. Cu nua ’gne mònneca è bona e cara, la vita nostra qua è méne amara. La vita nostra qua ce furnìsce, chi dice “madonna” e chi “ammupìsce”. Je so nate ‘nte stu bèlle fosse, e qua rumàne, amméze lu Chiàne, e qua rumàne, amméze l’ammuìna. Stàtte bone, Luì. A crammatìna! Lu vì a Mechèle, sempe alli carte! Quédda la mònneca lu grida assà quanne a Tumàsse lu véde fumà, quanne lu gione pure a chentrora abbìa a struscià e t’addummànna l’ora. Alla lampa, cummàre Angelina, Rusenèlla e quaranta sruvìzie, Rusenèlla mo grida a quedd’ata: “Ména Marì, meh, cochete viàta” Ué, Sora Jànna “refrés ĉ a vocca” mo ce spadda de corsa questa via. Mo ce corre a mesurà bucchére pe na ruzzàta de cantenére. Menta bòna, frés ĉ a e sapurìta, stratte de mènnele e mennelàstre,

11 Ninna nanna jucarèdda Ninna nanna, ninna nanna ‘nzèrta jùva mammarànna, tùppe-tùppe unnéja lu còre questa nénna è nu trasòre, jè scavótte de Castédde jè nu Criste Bambenédde nu quatràre prijannédde jè l’amore della mamma. Ninna nanna vannenèdda questa pupa è na zijarèdda pennelìcchia e paratura, la prijézza de ‘sti mura, jè cutrèdda recamàta jè saràca ‘nzuccaràta na feddùccia de prupàte, te’ la vita jucarèdda. Ninna nanna, ninna d’òre stózze ‘mbùsse e pummedòre, La te’ a mènte benedétta la Madonna ‘ncàpe lu létte, come e’ pónta de sugghiétta l’ucchiecédde sèmpe ‘ntìste. Ninna nanna, vùja vedìte quanta jòre ‘nte ‘stu nide quanta frónne so’ sciurùte ricce e ‘mpónte sonn’asciùte. La muntagna c’acchelóra tante bèlle ce ‘nsapóra jè na sùstema che addóra, Pure jéssa sta de ‘mmìte. Sccc… Tìcce tàcce, meh cettìte vucellùzze quìte quìte: lu Gargàne jè sciurùte e ‘sta nénna ‘ènn’addermùta… sciarabbàje senza ròte quédda gènte de na vòta mèza fràceta ‘n carestìa (quanta pena, fìgghia mia) ma sbannéva pe ‘gnencrìa la recchézza dellu còre. Ninna nanna, jènn’ascésa la nigghiàra alla ‘ssacrésa, lu deddù l’ha sbavettùta questa nénna ‘nciamuriùta. Nannavìcula alleppàta, ‘sta crijatùra cummegghiàta fàlla crésce ‘ntemenàta fèrma dócia róscia e tésa. Ninna nanna, inte lu cìste li repónne Gése Criste quatte jónze de ceràse po’ la nazzechéja de uàsce.

12 premi il tasto Indietro per chiudere


Download ppt "Chiòve Quanne la vita pèrde li sénse jè ‘mbrènnele sfunnàte. Jòchene stizze, e grànnele a zeffùnne pazzéjene sope na vigna futa futa rechiéna de muste."

Similar presentations


Ads by Google