Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

K INESISKA KALENDERN Lunisolarkalender, månkalender Månvarv Skottmånad solterminerna.

Similar presentations


Presentation on theme: "K INESISKA KALENDERN Lunisolarkalender, månkalender Månvarv Skottmånad solterminerna."— Presentation transcript:

1 K INESISKA KALENDERN Lunisolarkalender, månkalender Månvarv Skottmånad solterminerna

2 Primens (first month) 正月 : Latin "primus mensis". Apricomens (apricot month) 杏月 : apricot blossoms.apricot Peacimens (peach month) 桃月 : peach blossoms.peach Plumens (plum month) 梅月 : mei ripens. mei Guavamens (guava month) 榴月 : pomegranate blossoms.pomegranate Lotumens (lotus month) 荷月 : lotus blossoms.lotus Orchimens (orchid month) 蘭月 : orchid blossoms.orchid Osmanthumens (osmanthus month) 桂月 : osmanthus blossoms.osmanthus Chrysanthemens (chrysanthemum month) 菊月 : chrysanthemum blossoms. chrysanthemum Benimens (good month) 良月 : good month. Hiemens (hiemal month) 冬月 : hiemal month.hiemal Lamens (last month) 臘月 : last month.

3 K INESISKT NYÅR ( VÅRFESTIVALEN ) 春节 ( CHŪNJIÉ ) Jan 21-Feb 19 过年 (guònián): nyårs firande 除夕 (chúxī): nyårsafton 守岁 (sh ǒ usuì): 春节联欢晚会 春节联欢晚会 : nyårsgalan 红包 (hóngbāo): rött kuvert

4 饺子 JI Ǎ OZI

5 年糕 NIÁNGĀO

6 年年有余

7 拜年 BÀINIÁN 给大家拜年了 gěi dàjiā bàinián le 春节好 chūnjiéh ǎ o 恭喜发财 gōngx ǐ fācái 恭喜 心想事成,万事如意 xīnxi ǎ ng shìchéng wànshì rúyì 马到功成 m ǎ dàogōngchéng 身体健康 shēnt ǐ jiànkāng

8 S MÄLLARE S MÄLLARE 鞭炮 BIĀNPÀO FYRVERKERIER 烟花 YĀNHUĀ FYRVERKERIER

9 舞狮 舞狮 W Ǔ SHĪ 舞龙 W Ǔ LÓNG 舞龙

10 福 ( FÚ ) 91 L YCKA, TUR, VÄLSIGNELSE, VÄLSTÅND

11 春联 ( CHŪNLIÁN ): VÅRVERSPAR

12 灯笼 DĒNGLÓNG

13 年桔 NIÁNJÚ


Download ppt "K INESISKA KALENDERN Lunisolarkalender, månkalender Månvarv Skottmånad solterminerna."

Similar presentations


Ads by Google