Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

放鞭炮 吃年糕 吃鱼 发红包 贴春联 Fang bian pao Chang xin nian ge Fa hong bao

Similar presentations


Presentation on theme: "放鞭炮 吃年糕 吃鱼 发红包 贴春联 Fang bian pao Chang xin nian ge Fa hong bao"— Presentation transcript:

1 放鞭炮 吃年糕 吃鱼 发红包 贴春联 Fang bian pao Chang xin nian ge Fa hong bao
chi nian gao 吃年糕 chi yu 吃鱼 Chang xin nian ge Fa hong bao 发红包 tie chun lian 贴春联 Created by Pei-Shu Lin

2 Chi nian gao Chang xin nian ge Created by Pei-Shu Lin

3 Fa hong bao Chang xin nian ge Created by Pei-Shu Lin

4 Chi yu Fang bian pao Created by Pei-Shu Lin

5 Fa hong bao tie chun lian Created by Pei-Shu Lin

6 Fa hong bao Chi nian gao Created by Pei-Shu Lin

7 Chi yu Fang bian pao Created by Pei-Shu Lin

8 Which one or two is/are missing?
Created by Pei-Shu Lin

9 Created by Pei-Shu Lin

10 Created by Pei-Shu Lin

11 Created by Pei-Shu Lin

12 Created by Pei-Shu Lin

13 Which one is correct? Created by Pei-Shu Lin

14 吃年糕 贴春联 Created by Pei-Shu Lin

15 唱新年歌 发红包 Created by Pei-Shu Lin

16 吃鱼 唱新年歌 Created by Pei-Shu Lin

17 吃年糕 贴春联 Created by Pei-Shu Lin

18 放鞭炮 发红包 Created by Pei-Shu Lin

19 New Year Song Gong xi Gong xi Gong xi ni ya! Gong xi ni!
Created by Pei-Shu Lin

20 Challenge When do Chinese people celebrate Chinese New Year?
Can you eat ‘nian gao’ in Chinese New Year? Can you sing the New Year Song? What is the colour for Chinese New Year? Created by Pei-Shu Lin


Download ppt "放鞭炮 吃年糕 吃鱼 发红包 贴春联 Fang bian pao Chang xin nian ge Fa hong bao"

Similar presentations


Ads by Google