Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pulleys at an Angle. FBD-S m 1 = 100 kg m 2 = 300 kg 30° vivi 0 t10 s θ30° µ0 m1m1 100 kg m2m2 300 kg No Friction.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pulleys at an Angle. FBD-S m 1 = 100 kg m 2 = 300 kg 30° vivi 0 t10 s θ30° µ0 m1m1 100 kg m2m2 300 kg No Friction."— Presentation transcript:

1 Pulleys at an Angle

2 FBD-S m 1 = 100 kg m 2 = 300 kg 30° vivi 0 t10 s θ30° µ0 m1m1 100 kg m2m2 300 kg No Friction

3 FBD-T m 1 = 100 kg m 2 = 300 kg 30° vivi 0 t10 s θ30° µ.1 m1m1 100 kg m2m2 300 kg Friction

4 FBD-U m 1 = 300 kg m 2 = 100 kg 30° vivi 0 t10 s θ30° µ.1 m1m1 300 kg m2m2 100 kg Friction

5 FBD-V m 1 = 200 kg m 2 = 200 kg 40° vivi 0 t10 s θ40° µ.1 m1m1 200 kg m2m2 Friction

6 FBD-W m 1 = 100 kg m 2 = 200 kg 40° vivi 60 m/s vfvf 0 t stop θ20° µ0 m1m1 100 kg m2m2 200 kg

7 FBD-W1 m 1 = 200 kg m 2 = ? 40° vivi 0 t10 s a6 m/s 2 θ40° µ.2 m1m1 100 kg FBFB 300 N Friction FBFB


Download ppt "Pulleys at an Angle. FBD-S m 1 = 100 kg m 2 = 300 kg 30° vivi 0 t10 s θ30° µ0 m1m1 100 kg m2m2 300 kg No Friction."

Similar presentations


Ads by Google