Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

p lupa pala pelo sopa pie paloma pie pala pelo.

Similar presentations


Presentation on theme: "p lupa pala pelo sopa pie paloma pie pala pelo."— Presentation transcript:

1

2 p lupa pala pelo sopa pie paloma

3 pie

4 pala

5 pelo

6 sopa

7 loma

8 lupa

9 aeiou p_p_

10 pu

11 aeiou p_p_

12 po

13 aeiou p_p_

14 pi

15 aeiou p_p_

16 pe

17 aeiou p_p_

18 pa

19 pepipopu

20 _ l m p a e i o u

21 a e i o u p_p_

22 papa

23 _ n m l a e i o u

24 a e i o u l_l_

25 lele

26 _ l m p a e i o u

27 a e i o u p_p_

28 pepe

29 pepipupopa

30 popepipapu

31 pepipopa

32 pepipopu

33 pipepapopu

34 mesapalapisa

35 ososuelosopa

36 pelopalapisa

37 palomamesapala

38 sopaososuelo

39 piepisapala

40 lupapalomamesa

41 so pepa se __

42 so __ so pepa se

43 sopa

44 pa lama lo __ __ __

45 pa __ __ no lama lo

46 pa lo __ na lama lo

47 paloma

48 so pepa lo __

49 pe __ so pepa lo

50 pelo

51 oepulam_ _

52 oepulam p _ _ _

53 oepulam p e _ _

54 oepulam p e l _

55 pelo

56 meiutpo _ _ _

57 meiutpo p _ _

58 meiutpo p i _

59 pie

60 meauspl _ _

61 meauspl p _ _ _

62 meauspl p a _ _

63 meauspl p a l _

64 pala

65 maiulpo _ _ _

66 maiulo p _ _ _ _ _

67 maiulo p a _ _ _ _

68 maiuo p a l _ _ _

69 maiuo p a l o _ _

70 aiuo p a l o m _

71 paloma

72 ESC SALIR


Download ppt "p lupa pala pelo sopa pie paloma pie pala pelo."

Similar presentations


Ads by Google