Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SILÁBICO 1 PALOMA MESA OSO PALA PELO SUELO SOPA LIMA PISA PELA PIE.

Similar presentations


Presentation on theme: "SILÁBICO 1 PALOMA MESA OSO PALA PELO SUELO SOPA LIMA PISA PELA PIE."— Presentation transcript:

1 SILÁBICO 1 PALOMA MESA OSO PALA PELO SUELO SOPA LIMA PISA PELA PIE

2 paloma PA LO MA

3 mesa ME SA

4 oso O SO

5 pala PA LA

6 pelo PE LO

7 suelo SU E LO

8 sopa SO PA

9 lima LI MA

10 pisa PI SA

11 pela PE LA

12 pie PI E

13 MESA PELA PISA

14 SUELO SOPA OSO

15 PELO PALA PISA

16 MESA PALOMA PALA

17 OSO SUELO SOPA

18 PISA PIE PALA

19 PELA PALA PALOMA

20 SOPA PISA OSO

21 PISA SOPA SUELO

22 LIMA PALOMA MESA

23 PIE PALOMA PALA

24 SO PE PA SE

25 SO __ SO PE PA SE

26 SO PA sopa

27 SO PE PA LO

28 PE __ SO PE PA LO

29 PE LO pelo

30 SA PE ME LA

31 ME __ SA PE ME LA

32 MESA mesa

33 PA LA MA LO

34 PA __ __ PA LA MA LO

35 PA LO __ PA LA MA LO

36 PA LO MA paloma

37 _ _ _ M E I U T P O

38 P _ _ M E I U T P O

39 P I _ M E I U T P O

40 P I E pie

41 _ _ _ _ M E A U S P L

42 P _ _ _ M E A U S P L

43 P A _ _ M E A U S P L

44 P A L _ M E A U S P L

45 P A L A pala

46 esc salir INICIO


Download ppt "SILÁBICO 1 PALOMA MESA OSO PALA PELO SUELO SOPA LIMA PISA PELA PIE."

Similar presentations


Ads by Google