Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Marco xeográfico do Imperio romano

Similar presentations


Presentation on theme: "Marco xeográfico do Imperio romano"— Presentation transcript:

1 Marco xeográfico do Imperio romano
Fonte mapas :

2 ÍNDICE 218 a.c. A conquista de Italia
100 a.C. A conquista do mediterráneo 44 a.C. Últimos anos da República 14 a.C. Augusto, primeiro emperador 116 a.C. Traxano, a máxima extensión do imperio Estados modernos

3 FIN DA PRESENTACIÓN

4 218 a.C. A CONQUISTA DE ITALIA Pobos Italia central Etruscos samnitas
A conquista de Italia (despois da 1ª guerra púnica) Conquistas: Pobos Italia central Etruscos samnitas Magna Grecia Illa de Sicilia Chaira do Po Ila de Córcega Illa de Cerdeña A CONQUISTA DE ITALIA

5 100 a.C. A CONQUISTA DO MEDITERRÁNEO
Conquistas: Hispania cartaxinesa (citerior-ulterior) Gallia Transalpina Grecia (Macedonia) Cartago (África) Pérgamo Cilicia A CONQUISTA DO MEDITERRÁNEO

6 44 a.C. Gallia Exp.Hispania Bitinia-Ponto Cirenaica Siria Chipre Creta
A morte de César Conquistas: Gallia Exp.Hispania Citerior Ulterior Bitinia-Ponto Cirenaica Siria Chipre Creta ÚLTIMOS ANOS DA REPÚBLICA

7 14 d.C. Hispania Raetia Noricum Panonia Mesia Galatia Exipto Xudea
A morte do emperador Augusto Conquistas: Hispania Tarraconensis Betica Lusitania Raetia Noricum Panonia Mesia Galatia Exipto Xudea AUGUSTO: PRIMEIRO EMPERADOR

8 116 d.C. Britannia Tracia Dacia Armenia Mesopotamia Asiria Arabia
Un ano antes da morte do emperador Traxano Conquistas: Britannia Tracia Dacia Armenia Mesopotamia Asiria Arabia TRAXANO: A MÁXIMA EXTENSIÓN DO IMPERIO

9 Estados modernos Portugal Luxemburgo España Bélxica Andorra Holanda
                  Portugal Luxemburgo                 España Bélxica Andorra                   Holanda                   Reino Unido                   Alemaña                   Francia Suiza                   Mónaco                   Liechtenstein

10 Estados Modernos (II) Italia Eslovaquia Eslovenia San Marino Croacia
                                    Italia Eslovaquia                San Marino Eslovenia                              Vaticano Croacia                                     Malta Bosnia-Herzegovina                                     Austria Hungría                                     República Checa Iugoslavia                  

11 Estados modernos (III)
                  Albania                   Georgia Grecia                   Armenia FYR Macedonia                   Azerbaijan                 Rumanía                   Siria                  Bulgaria                   Iraq                       Turquía                 Kuwait                  

12 Estados modernos (IV) Chipre Sudán Líbano Libia Xordania Túnez Israel
                      Xordania Túnez Israel Alxeria Arabia Saudita                 Marrocos                 Exipto Palestina


Download ppt "Marco xeográfico do Imperio romano"

Similar presentations


Ads by Google