Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Univerza v Ljubljani Pozdravni nagovor prorektorice prof. dr. Branke Kalenić Ramšak Prijavno-sprejemni postopek za vpis in postopek priznavanja tujih srednješolskih.

Similar presentations


Presentation on theme: "Univerza v Ljubljani Pozdravni nagovor prorektorice prof. dr. Branke Kalenić Ramšak Prijavno-sprejemni postopek za vpis in postopek priznavanja tujih srednješolskih."— Presentation transcript:

1 Univerza v Ljubljani Pozdravni nagovor prorektorice prof. dr. Branke Kalenić Ramšak Prijavno-sprejemni postopek za vpis in postopek priznavanja tujih srednješolskih listin za namen nadaljevanja izobraževanja Dovoljenje za prebivanje v R Sloveniji Zdravstveno zavarovanje Štipendije Študentski dom Ljubljana Slovenščina in pripravljalni modul 01/24/08 2

2 University of Ljubljana
Greeting Speech of Prof. Dr. Branka Kalenić Ramšak, Vice-Rector of the University of Ljubljana The Application and Admission Procedure and the Recognition Procedure of Foreign Secondary Education for Access to the First Cycle Study Programmes Residence Permits for the Republic of Slovenia Health Insurance Scholarships Student Dormitory Ljubljana Slovene Language and Preparatory Module 01/24/08 2

3 Univerza v Ljubljani osrednja izobraževalna ustanova v R Sloveniji, ustanovljena 1919 uvrščena med 3 % najuglednejših univerz na svetu 3 akademije, 23 fakultet študentov umetniški, družboslovni, naravoslovni, humanistični in tehnični študijski programi – 156: 30 visokošolskih strokovnih, 118 univerzitetnih in 7 enovitih magistrskih programov trajanje: 3 ali 4 leta, EMŠP 5 ali 6 let

4 University of Ljubljana
the central educational institution in Slovenia, founded in 1919 among 3% of the best universities in the world 3 arts academies, 23 faculties students 156 study programmes in art, social, natural technical sciences and humanities: 32 higher educational , 125 university and 7 long non – structured master study programmes duration: 3 or 4 years, 5 or 6 years long non – structured master study programmes

5 Postopek priznavanja tujega srednješolskega spričevala/
Prijavno-sprejemni postopek za vpis/The Application and Admission Procedure Visokošolska prijavno-informacijska služba/The Higher Education Application and Information Service (Kongresni trg 12, Ljubljana) Alenka Šuligoj: Tanja Žužek: Postopek priznavanja tujega srednješolskega spričevala/ The recognition procedure of foreign secondary education for access to the first cycle study programmes (Kongresni trg 12, Ljubljana) Mirela Šućur:

6 Prijava/Application (v študijske programe in za postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja) e-prijava na spletnem portalu eVŠ ali Brez digitalnega certifikata potrebno poslati priporočeno po pošti natisnjeno in podpisano prijavo na naslov, izpisan na prijavi/The candidates applying without the digital certificate have to send the filled in application form, sign it in writing and send it with the registered mail to the respectful higher education application service V primeru težav/help desk: po telefonu/by phone: med delavniki od 8.00 do 22.00/between 8 am and 10 pm during working days: SLO , TUJINA: po mailu / via

7 Študijske želje Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo vpisne pogoje. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov: kandidat je uvrščen v prvega, za katerega izpolnjuje vse pogoje. Izbrati je potrebno le tiste študijske programe, za katere kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

8 Vpisna mesta /Enrolment slots
Slovenci in tuji državljani iz držav članic EU Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU na Univerzi v Ljubljani 9219 vpisnih mest/ for Slovenians and foreign citizens of the member states of the EU 9219 enrolment slots na Univerzi v Ljubljani 813 vpisnih mest/ for foreign citizens from countries that are not member states of the EU and Slovenians without slovenian citizenship 813 enrolment slots

9 Slovenski državljani in državljani držav članic EU
Kdaj se prijavim? Slovenski državljani in državljani držav članic EU Prvi rok: od 6. februarja do 30. marca (natisnjeno in podpisano prijavo poslati priporočeno po pošti do 4. aprila) Drugi rok: od 22. do 29. avgusta (natisnjeno in podpisano prijavo poslati priporočeno po pošti do 3. septembra); prosta vpisna mesta 21. avgusta; možnost prijave vsi, tudi že vpisani kandidati po prvem roku, ki se izpišejo do 17. avgusta 01/24/08 10

10 When Can I Apply? Slovenians and Foreign Citizens from any of the EU Member States First Application Period From 6 February to 30 March (the filled in application form, sign it in writing and send it with the registered mail by 4 April) Second Application Period From 22 August to 29 August (the filled in application form, sign it in writing and send it with the registered mail by 3 September); free enrolment slots published on 21 August; all candidates can apply - the candidates, accepted and enrolled in the first application period have to disenroll by 17 August at the latest.

11 Kdaj se prijavim? Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU Prvi prijavni rok : od 6. februarja do 20. aprila (natisnjeno in podpisano prijavo poslati priporočeno po pošti do 25. aprila pristojni visokošolski prijavno – informacijski službi). Drugi prijavni rok : od 12. do 14. septembra (natisnjeno in podpisano prijavo poslati priporočeno po pošti do 15. septembra fakulteti ali akademiji)

12 When Can I Apply? Slovenians without Slovenian Citizenship and Foreign Citizens from Countries that are not Member States of the EU First Application: from 6 February to 20 April (the filled in application form, sign it in writing and send it by registered mail by 25 April to VPIS) Second Application from 12 to 14 September (the filled in application form, sign it in writing and send it by registered mail by 15 September to the faculty or academy) – only the candidates who

13 Najpogostejše napake pri prijavi
Napaka: Posledica: Kandidat pri prijavi z uporabniškim imenom in geslom pošlje natisnjeni obrazec brez podpisa / Candidate applying with his username and password sends a printed application without a signature. Kandidat pri prijavi z uporabniškim imenom in geslom ne pošlje natisnjenega obrazca / Candidate applying with his username and password does not send the printed application. Kandidat mora dopolniti prijavo s podpisom v roku 3 delovnih dni po vročitvi poziva za dopolnitev /Candidate has to complete the application by signing within three days after receiving the call for completion; Kandidatova prijava se ne upošteva (se izloči iz postopka) / The application is excluded from the admisson procedure.

14 Najpogostejše napake pri prijavi
Napaka: Posledica: Kandidat pri prijavi z uporabniškim imenom in geslom pošlje natisnjen obrazec, vendar ne v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ / Candidate applying with his username and password sends a printed application which is not Kandidat pošlje natisnjen obrazec nepriporočeno po pošti, pošta prispe v visokošolsko prijavno informacijsko službo po roku. Kandidatova prijava se ne upošteva (se izloči iz postopka) / The application is excluded from the admisson procedure.

15 Najpogostejše napake pri prijavi
Napaka: Posledica: Kandidat pošlje natisnjen obrazec priporočeno po pošti po roku / Candidate has to send a printed application by registered post after the deadline. Kandidat pošlje natisnjen obrazec priporočeno v roku na napačen naslov, pošta prispe v VPIS po roku / Candidate has to send a printed application by registered post in the deadline to the wrong address. . Kandidatova prijava se ne upošteva (se izloči iz postopka). Kandidatova prijava se ne upošteva (se izloči iz postopka)

16 POMEMBNO ! Pisna prijava poslana v roku, priporočeno po pošti, v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ.

17 Vloga za priznavanje izobraževanja/Application for Recognition
Postopek se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji, ki se odda v elektronski obliki na portalu e-VŠ. The procedure starts with the application for study in Slovenia on web site: portal.evs.gov.si/prijava/. The procedure is conducted by the authorised person at the Central administration of the University of Ljubljana.

18 Seznam zahtevanih dokumentov:
Original listine o opravljenem izobraževanju, za katerega želite, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja. Original mora biti legaliziran na podlagi Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oz. Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. Neoverjena kopija listine o opravljenem izobraževanju. Sodno overjen prevod originala listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. Pri pooblaščeni osebi za priznavanje preverite, če se zahteva sodno overjen prevod listin v vašem jeziku. Neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem. Overjeni kopiji spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole. Lastnoročno podpisan kronološki opis izobraževanja.

19 List of Required Documents:
Original of the final certificate(s), representing general requirement for access to higher education in the country of issue, legalised on the basis of the 1961 Hague Convention (at the court with territorial jurisdiction where the certificate or diploma has been issued); with properly filled in apostille from affixed or The Authentication of Documents in International Traffic Act, Copy of the certificate or diploma, A certified Slovene or English translation of the certificate or diploma referred to in point 1, Annual report cards, transcripts, a diploma supplement or some other evidence on the contents and duration of education, Certified copies of the certificates - last two years of high school, A short chronological description of the entire education prepared by the applicant,

20 Potrdilo o znanju slovenščine/ Slovene language Certificate – level B2
Kandidati morajo do zahtevanega roka poslati tudi potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenščine na ravni B2, če to zahteva študijski program. Candidates have to send a Slovene language Certificate – level B2, if it is required by a study programme, by the required deadline.

21 Kam pošljem dokumente/Where to Send Documents?
Naslov Univerza v Ljubljani Visokošolska prijavno-informacijska služba p. p. 524 1001 Ljubljana Address University of Ljubljana Higher Education Application and Information Service PO box 524

22 Informacije po telefonu ali osebno v času uradnih ur/ Information by Telephone or Personal in the Office Hours PONEDELJEK (po telefonu) od 9. do 11. ure in od 14. do 15. ure SREDA (osebno) od 9. do 11. ure in od 14. do 15. ure PETEK (po telefonu) od 9. do 11. ure ON MONDAYS (BY PHONE) from 9.00 to and from to 15.00 ON WEDNESDAYS (PERSONALLY) from 9.00 to and from to 15.00 ON FRIDAYS (BY PHONE) from 9.00 to 11.00

23 Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
18. september 2018 Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteta za šport, Fakulteta za arhitekturo, Biotehniška fakulteta (Krajinska arhitektura), Naravoslovnotehniška fakulteta (Oblikovanje tekstilij in oblačil), Pedagoška fakulteta (Likovna pedagogika, Logopedija in surdopedagogika), Zdravstvena fakulteta (Laboratorijska zobna protetika)

24 Tests of ability, capacity and skills
Academy of Music, Academy of Theatre, Radio, Film and Television, Academy of Fine Arts and Design, Faculty of Sports, Faculty of Architecture, Biotechnical Faculty (Landscape Architecture), Faculty of Natural Sciences and Engineering (Textile and Clothing Design), Faculty of Education (Art Pedagogy, Speach and Language Therapy), Faculty of Health Sciences (Laboratory Prosthodontics).

25 Kdaj pošljem dokumente?
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic EU (prvi rok): Slovenski državljani in državljani držav članic EU (prvi rok): do 10. septembra če do 6. julija, sklep o rezultatu izbirnega postopka do 25. julija do 1. avgusta vključeni tudi kandidati z izdanim zaključnim spričevalom po 20. juliju in izdano odločbo o priznavanju do 20. avgusta

26 When to Send Documents? By 10 September By 1 August
Slovenians and Foreign Citizens from any of the EU Member States (in the first application period) Slovenians without Slovenian Citizenship and Foreign Citizens from Countries that are not Member States of the EU By 10 September By 6 July, decision on the selection procedure by 25 July By 1 August Candidates with final certificates after 20 July and the recognition decision by 20 August will be included

27 (uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti)
Izbirni postopek če število prijav presega število razpisanih vpisnih mest za določen študijski program lahko SKLEP O OMEJITVI VPISA upošteva se splošni uspeh v zadnjih dveh letnikih SŠ in uspeh v zaključnem spričevalu ter (uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti)

28 the candidates shall be selected according the selection criteria:
Selection Procedure If the number of applications for a study programme is greater than the number of enrolment slots the candidates shall be selected according the selection criteria: the academic performance in the final certificate and the general performance over the last two years of secondary school (the results of the ability, capacity and skills test)

29 Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval /Rules for evaluating foreign secondary education certificates Vsebina / Content: pretvorba uspeha v zadnjih dveh letnikih SŠ/ conversion of overall achievement in the last two years of school; vrednotenje uspeha pri priznanem zaključnem izpitu pred / evaluation of results on recognized final examination prior to 1 June 1995; vrednotenje uspeha pri priznani splošni maturi / evaluation of overall achievement on the recognized general matura certificate; vrednotenje uspeha pri Evropski in Mednarodni maturi/evaluation of overall achievement on the European and International Baccalaureate Certificate enotno vrednotenje tujih spričeval na vseh univerzah v Sloveniji / equal evaluating foreign secondary education certificates at all universities in Slovenia

30 Pretvorba ocen v zadnjih dveh letnikih srednje šole (Italija)
italijanska lestvica ocen slovenska lestvica ocen 10, 9 5 (odlično) 8 4 (prav dobro) 7 3 (dobro) 6 2 (zadostno) 5-1 1 (nezadostno)

31 Pretvorba točk, doseženih na državnem izpitu (Italija)
Točke na državnem izpitu Pretvorba 100 34 99 33 98 97 32 96 95 31 94 30 93 92 29 91 90 28 89 27 88 87 26 86 85 25 84 24 83 82 23

32 Pretvorba točk, doseženih na državnem izpitu (nadaljevanje)
Točke na državnem izpitu Pretvorba 81 23 80 22 79 21 78 77 20 76 75 19 74 18 73 72 17 71 70 16 69 15 68 67 14 66 65 13 64 12 63 62 11 61 60 10

33 Pretvorba ocen (Bosna in Hercegovina, Srbija)
lestvica ocen v BIH in Srbiji slovenska lestvica ocen 5 (odličan) 5 (odlično) 4 (vrlo dobar) 4 (prav dobro) 3 (dobar) 3 (dobro) 2 (dovoljan) 2 (zadostno) 1 (nedovoljan) 1 (nezadostno)

34 Sklep o rezultatu izbirnega postopka Slovenski državljani in državljani držav članic EU – do 25. julija, najkasneje do 20. septembra VPIS od 25. julija do 30. septembra Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani – do 7. septembra VPIS od 7. do 30. septembra

35 Decision on the Results of the Selection Procedure Slovenians and Foreign Citizens from any of the EU Member States (in the first application period) – by 25 July, at the latest by 20 September Enrolment from 25 July to 30 September Slovenians without Slovenian Citizenship and Foreign Citizens from Countries that are not Member States of the EU – by 7 September Enrolment from 7 to 30 September

36 Kdo ne plača šolnine za redni študij?
Šolnine za redni dodiplomski študij na plačajo: slovenski državljani, državljani držav članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki so štipendisti pristojnega ministrstva, tuji državljani iz držav nečlanic EU s katerimi so sklenjeni sporazumi: Bosna in Hercegovina (izteče se konec študijskega leta 2017/2018 in je v postopku podaljšanja), Makedonija, Črna Gora, Srbija, Kosovo, tuji državljani s stalnim bivališčem v R Sloveniji, ki so sami ali njihovi starši/skrbniki rezidenti RS za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilci za ta status, šolnino za izredni študij plačajo tako slovenski kot tuji državljani.

37 Students Who are not Subject to Tuition Fees for Full Time Studies:
Slovenian citizens, foreign citizens from any of the EU Member States, Slovenians without Slovenian citizenship, scholarship holders of the ministry, foreign citizens of countries with which the R Slovenia has concluded agreements on cooperation in the field of education: Bosnia and Herzegovina (it has to be reaffirmed in June 2018), Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Foreign citizens with permanent residence in the Republic of Slovenia if they or at least one of their parents/guardians are taxpayers in Slovenia and persons with international protection and applicants for international protection, the tuition fee for part-time study must be paid by all the candidates.

38 V lanskem letu…/Last Year…
Na Univerzo v Ljubljani prijavljenih 1211 kandidatov s srednjo šolo v tujini/1211 candidates with completed secondary school abroad applied at the University of Ljubljana. Na Univerzo v Ljubljani sprejetih 579 kandidatov s srednjo šolo v tujini, največ na EF, FF, FA / 579 candidates with complete secondary school abroad accepted at the University of Ljubljana, the most at the Faculty of Economics, Faculty of Fine Arts and Faculty of Arhitecture.

39 Najlepša hvala za pozornost! Thank you for your attention!
01/24/08


Download ppt "Univerza v Ljubljani Pozdravni nagovor prorektorice prof. dr. Branke Kalenić Ramšak Prijavno-sprejemni postopek za vpis in postopek priznavanja tujih srednješolskih."

Similar presentations


Ads by Google