Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

EMOTSIOONID Eva Palk “Tunne iseennast” Sokrates.

Similar presentations


Presentation on theme: "EMOTSIOONID Eva Palk “Tunne iseennast” Sokrates."— Presentation transcript:

1 EMOTSIOONID Eva Palk “Tunne iseennast” Sokrates

2 Emotsiooni mõiste ja olemus
Emotsioon on subjektiivne tundeelamus, mis sisaldab Füsiologilisi Käitumuslikke ja Kognitiivseid reaktsioone sisemistele ja ka välistele sündmustele

3 Emotsiooni mõiste ja olemus
Emotsioon – meeleolu – temperament Emotsioon – tugev ja lühiajaline, üldiselt kindlate füsioloogiliste muutuste ja näoväljendustega Meeleolu - pikem ja vähemintensiivne, füsioloogiline erutus väiksem, tihti puudub spetsiifiline väljenduskäitumine

4 Emotsiooni mõiste ja olemus
Emotsioon ja tunne Emotsioon – objektiivselt olemasolev komponentide komplekt, ka loomadel Tunne – subjektiivne elamus

5 Emotsiooni komponendid
B.Mesquita, N.Frijda Eelnev sündmus Sündmuse kodeerimine, Hinnang ( esmane, teisene) EMOTSIOON Füsioloogiline reaktsioon Tegutsemisvalmidus Emotsioonide avaldumine Regulatsioon Reaktsiooni võimendamine, Allasurumine, väljenduse muutmine

6 Kuidas emotsioon tekib
Emotsioon tekib, kui mingit olukorda/stiimulit hinnatakse kui enda jaoks olulist Emotsioonide väljendamise aluseks on geneetiliselt edasiantud mehhanismid, mida modifitseeritakse õppimise ja sündmuste tõlgendamise abil Emotsioone on võimalik kirjeldada kas laiaulatuslike dimensioonide (positiivsed-negatiivsed seisundid) või üksikute spetsiifiliste kategooriate (nt kurbus, rõõm) kaudu

7 Emotsioonide käsitlused
Psühhofüsioloogilised käsitlused Darwini emotsiooniõpetus ( kasulikkuse põhimõte) “The Expression of Emotions in Man and Animals”emotsioonid aktiveerivad adaptiivseid käitumisi nagu põgenemine (hirm) ja paljunemine (armastus, nauding), emotsioonide kommunikatiivne funktsioon -kasulik nii üksikindiviidi kui liigi ellujäämise seisukohalt James-Lange teooria emotsioon on psühhofüsioloogiliste muutuste tagajärg (värisemine-hirm) Cannon-Bardi teooria puudub üksühene seos kehalise väljenduse ja emotsiooni vahel Emotsioon säilib ka kehaliste reaktsioonide puudumise korral Kehaliste muutuste kunstlikul esilekutsumisel emotsiooni ei teki Emotsioonide avaldumine on kiire, kehaline muutus aeglane

8 Emotsioonide käsitlused
Kognitiivsed käsitlused Emotsioonide tekkes on oluline inimese hinnang stiimulile või tähendus, mille ta stiimulile omistab Schachter-Singeri teooria: Emotsioon sisaldab kahte komponenti: Füsioloogiline aktivatsioon- mingi väline stiimul ja Füsioloogilise aktivatsiooni märgistamine (arvab, et on sobiv tunda viha, siis tunnevadki viha) Kultuurilised käsitlused Emotsioonide tundmisel, mõistmisel ja väljendamisel on oluline inimese kultuuritaust.

9 Emotsioonid ja kultuur
Äratundmise % Emotsioon USA Jaapan Eesti Hirm % 43% % Viha % 71% % Kurbus % 80% % Vastikus % 71% % Põlgus % 86% % Üllatus % 94% % Rõõm % 100% %

10 Milleks inimesele emotsioonid?
Emotsioonid lahendavad probleeme Ellujäämisega seotud: Enesekaitse – võitlus/põgenemine - hirm, viha Ohu vältimine ja ohu eemaldamine Haigus/tervis – toidu valik - vastikus, huvi Mikroobide või parasiitide vältimine Uute toidu või muude ressursside hankimine Paljunemisega seotud Grupisuhetega seotud

11 Milleks inimesele emotsioonid?
Paljunemisega seotud: Partneri leidmine ja ühiste järglaste eest hoolitsemine – seotus - iha, romantiline armastus, kurbus Seksuaalkontaktide loomine, pikaajalise seotussuhte loomine, partneri kaotuse korral tema otsimine Partneri hoidmine – partneri kaitsmine – armukadedus. Kaitsta partnerit rivaalide eest Järeltulijate kaitsmine – hoolitsus - kiindumus, kaastunne Suurendada seotust vanemate ja järeltulijate vahel, vähendada vastuvõtlike ja abitute laste distressi

12 Milleks inimesele emotsioonid?
Grupisuhetega seotud: emotsioonid, mis on evolutsioonis tekkinud seoses karjas elamisega seotud vajadustega: koostöö – vastastikune altruism - süü, kadedus, tänulikkus, moraalne viha vastastikuste kohustuste, õigluse alalhoidmine, võrdsuse ja vastastikuste teenete tasakaalu alalhoidmine. grupisuhted ja hierarhia – domineerivus alluvus - häbi, põlgus, aukartus Oma sõbralike soovide näitamine ja agressiooni maharahustamine, teisele tema madalama või kõrgema staatuse teadvustamine.

13 Kus asuvad emotsioonid?
Emotsiooniväljendustes osaleb koostöös mitu erinevat ajupiirkonda Ajukoor ja Limbiline süsteem e “emotsioonide aju” ( taalamus, hüpotaalamus, mandelkeha, ajutüvi)

14 Kus asuvad emotsioonid? Limbiline süsteem e “emotsioonide aju”
Taalamus Hüpotaalamus Mandelkeha e. amügdala hippokampus

15 Kus asuvad emotsioonid?
Taalamus Prefrontaalne ajukoor hüpotaalamus

16 Kus asuvad emotsioonid?
Ajukoor Alkoholi jt uimastite mõju emotsioonidele Neurokeemiliste ainete ehk virgatsainete ( n:dopamiin, serotoniin) mõju Hormoonide mõju (n: adrenaliin, testosteroon)

17 Kus asuvad emotsioonid?
Mandelkeha Mandelkeha eemaldamine või kahjustus - emotsionaalne lamenemine Krambid või elektriline aktiivsus - äkiline kontrollimatu agressiivsus kahjustuse puhul võimetus tunda ja kujutleda hirmu, ei erista sõbralikku ja tigedat inimest, võtavad ülemäära suuri riske

18 Kus asuvad emotsioonid?
Taalamus, hüpotaalamus Mandelkeha e. amügdala Hirm: mandelkeha

19 Kus asuvad emotsioonid?
Tunnetest teadlikuks saamine? Seotud eelkõige prefrontaalse ajukoore,assotsiatsioonialadega – sensoorse ajukoore ja assotsiatsioonialade vaheline infovahetus oluline Tunnete mäletamine on seotud hippokampusega

20 Kus asuvad emotsioonid?
Parem poolkera on aktiivsem teiste inimeste emotsioonide töötlemise ajal. Kuna parem poolkera kontrollib vasakut kehapoolt ja vice versa, siis vasak näopool on natuke rohkem hõlvatud ka emotsioonide väljendamises On uurimusi(R.Davidson), mis väidavad, et meeldivate emotsioonide töötlus ja aktivatsioon vasakus ajupoolkeras ja negatiivste emotsioonidega on seotud parem ajupoolkera

21 Miks võivad emotsioonid olla vahel ebakohased?
sotsiaalne evolutsioon on toimunud kiiremini kui bioloogiline emotsioon ise on funktsionaalne, kuid probleemiks on tema intensiivsus, sagedus, kohasus või kestvus närviringe tundlikustumine ebatavalise elusündmuse tagajärjel või alatalitlus olulistel arenguetappidel saadud ebapiisava stimulatsiooni tõttu lapsepõlves positiivset kinnitust saanud emotsiooniväljenduse ebakohasus täiskasvanueas (isiksushäired kui hästipüsivad väärkohastumise mustrid)

22 Miks võivad emotsioonid olla vahel ebakohased?
Emotsionaalse signaalsüsteemi “valehäired”

23 Kuidas uuritakse emotsioone?
Inimestel 1. Küsimustikud kuidas inimene on ennast tundnud nt viimase kahe nädala jooksul või kuidas tunneb end praegu 2. Eksperimendid inimestega tekitatakse mingi tugeva stiimuliga emotsioon →kuidas inimene ise oma seisundit kirjeldab, milline ontema näoilme, millised on tema elektrofüsioloogilised näitajad; ajukuvamise meetodid – ei saa teha loomulikus keskkonnas 3. psühhofarmakonide toime uurimine 4. näoväljenduste uurimine

24 Kuidas uuritakse emotsioone?
Eksperimendid loomadega – neurobioloogia; need protsessid, mida inimestel eetilistel kaalutlusel võimatu uurida (nt süstitakse rotile x ajupiirkonda x keemilist ainet – kuidas käitub? käitumistestid (sundujumine, plusspuur, uudiskast, avarväli, suhkrueelistus) Tingitud paigaeelistus ja enesestimulatsioon annavad informatsiooni emotsiooni meeldivuse/ebameeldivuse kohta 4. Ajukuvamismeetodid

25 Emotsioonide väljendumine
Darwin- emotsioonide näoväljendused ja füsioloogilised reaktsioonid on evolutsioonilise päritoluga Emotsioonide väljendumises osalevad miimilised lihased Uurimused pimedate lastega – baasemotsioonide näoväljendused ei saa olla õpitud! Hiljem mõjutavad väljendusi õpitud kultuurireeglid

26 Emotsioonide väljendumine Psühhofüsioloogilised väljendused
Muutused: Südame- veresoonkonna töös Hingamises Seedeelundkonna töös Sise- ja välisnõrenäärmete töös.

27 Valedetektor Valedetektor näitab , et inimene erutub, kuid ei näita, miks ta erutub Ei saa otsustada üheselt, kas inimene räägib tõtt või valetab

28 Emotsioonide väljendumine- sõnaline väljendamine
teatud emotsioone kirjeldavad sõnad on olemas kõigis keeltes- emotsiooniväljendused on üldinimlikuks suhtlusvahendiks Emotsioonide intensiivsus ja seda väljendavad sõnad on individuaalsed. Emotsioonide juures võib eristada üldisi, kõigile rahvustele omaseid ja kultuurispetsiifilisi aspekte Positiivseid emotsioone kirjeldavaid sõnu on keeltes vähem, kuid neid kasutatakse sagedamini, negatiivseid sõnu rohkem- seotud evolutsioonilise päritoluga

29 Baasemotsioonid e põhiemotsioonid
Kõik inimeste emotsioonid on taandatavad teatavatel lõplikule arvule põhi-ehk baasemotsioonidele Ülejäänud on nende põhiemotsioonide alamkategooriad ( Jaak Panksepp, Paul Ekman) nt kimbatus kuulub hirmu kategooriasse või koosnevad mitme põhiemotsiooni komponentidest nt armukadedus kui hirmu, viha ja kurbuse segu Põhiemotsioonid- emotsioonid, mis on omased enamikule inimestest olenemata kultuurist

30 Baasemotsioonid e põhiemotsioonid
Miks võib oletada baasemotsioonide olemasolu? kindel arv spetsiifilisi emotsioonide ajumehhanisme ( Jaak Panksepp) teatud emotsioonide näoväljendused on äratuntavad erinevates kultuurides( Paul Ekman; Carroll Izard)

31 Baasemotsioonid e põhiemotsioonid
Eristatakse 6 põhiemotsiooni: Hirm Viha Vastikus Kurbus Rõõm (õnnelikkus) Üllatus Paul Ekman

32 2 1 3 4 5 6

33 Baasemotsioonid Viha raev, vimm, ärritus, nördimus, meelehärm, kibestumus, vaenulikkus, meelepaha, ärrituvus, vägivaldus Hirm ärevus, kartus, närvilisus, mure, jahmatus, halb eelaimus, ettevaatlikus, kõhklus, ärrituvus, õudus, ehmatus, paanika Rõõm, Armastus Õnnetunne, nauding, lõbusus, õnn, rõõm, kergendus, rahulolu, õndsus, uhkus, erutus, võlutus, rahuldus, eufooria tunnustus, sõbralikkus, usaldus, headus, poolehoid, kiindumus, imetlemine

34 Baasemotsioonid imestus, šokk, hämmastus
Üllatus imestus, šokk, hämmastus Vastikus põlgus, põlastus, halvakspanu, jälestus, vastumeelsus, ebameeldivuse tunne, ärritus Kurbus murelikkus, kurvastus, rõõmutus, süngus, melanhoolsus, enesehaletsus, üksildus, nukrus, meeleheide, depressioon, Häbisüütunne, kohmetus, süümepiin, alandus, kahetsus

35 Kultuuridevahelised erinevused
􀂄 Emotsioonide tähendus ja hinnang on eri kultuurides sõltuv ühiskonna kesksetest väärtustest individualistlikud vs kollektivistlikud kultuurid on erinevad USA – isiklikud saavutused ja edukus, individuaalne õnn ja rahulolu Vahemeremaad, Aasia – au, suhted ja see, mida teised sinust arvavad Naeratus ameeriklastele - isikliku eduga, hindudele- seotuse ja sõbralikkusega Enim on kultuurist mõjutatud nn sotsiaalsed emotsioonid (uhkus, häbi, süü, kadedus, armukadedus) – tekivad lastel arengu käigus, koos mina-pildi kujunemisega

36 Kultuuridevahelised erinevused
Individualistlikes kultuurides on näoväljenduste tundmine parem kui kollektivistlikes ühiskondades Negatiivsete emotsioonide väljendamine võib rikkuda suhteid ja grupi terviklikkust (jaapanlased näitavad viha võõra grupi liikmetele, ameeriklased omadele) Väljenduskäitumine – positiivsete emotsioonide väljendamine võib kollektivistlikes kultuurides olla ebakohane, kuna see võib solvata teiste tundeid (kes pole nii rõõmsad) Emotsioonide näitamine sümbolite ja rituaalide abil, need on osa väljendusreeglitest Erinevused ka ajalises plaanis – nt enne 20.sajandi II poolt peeti Euroopas avalikult naermist labaseks ja enesekontrolli puudumise näitajaks.

37 Emotsioonide väljendumine

38 Baasemotsioonid

39 Baasemotsioonid

40 Baasemotsioonid Test

41 Baasemotsioonid

42 Baasemotsioonid

43

44 Mis on “Emotsionaalne intelligentsus”?
Võime ära tunda teiste emotsioone Võime ära tunda iseenda emotsioone Võime reguleerida, juhtida iseenda emotsioone Suhete hoidmine ja juhtimine- suhtekorraldus

45 Emotsionaalne intelligentsus
Daniel Coleman Populaarteaduslik raamat “Emotional intelligence” (1996) Golemani raamatu järgi algasidki emotsionaalse kirjaoskamatuse likvideerimise kursused.

46 Kirjandus

47 Emotsionaalsed seisundid
Emotsiooni tekkekiiruse, tugevuse ja kestuse alusel: Meeleolu Afekt Kirg Frustratsioon Ärevus Stress

48 Emotsioonid ja füüsiline heaolu
Erinevaid seoseid: Emotsioon kui haiguse põhjus Emotsioon kui haiguse tagajärg Emotsioon kui haiguse prognoosi mõjutaja

49 Emotsioonid ja füüsiline heaolu
Emotsioon kui haiguse tagajärg - Meeleolu langus viirushaiguste puhul - immuunsüsteem elimineerib organismi käitumusliku süsteemi tugevad vastused, kuna haiguse ajal toimub võitlus somaatiliste ressursside pärast (selleks, et organism saaks paraneda, surutakse alla tugevad käitumisilmingud, motivatsioon, meeleolu).

50 Emotsioonid ja füüsiline heaolu
Emotsioon haiguse prognoosi mõjutajana – sotsiaalse toetuse olemasolust tingitud positiivsed emotsioonid või negatiivsete väljendamise võimalus kõigi haiguste puhul parema prognoosi ennustaja

51 Emotsioonid ja psühholoogiline heaolu
Üldiselt eelistatum rõõmus meeleolu, kuid – siis tihti välditakse suuri riske, kuna need võiksid meeleolu langetada Erinevad emotsioonid seotud erinevate infotöötlusstiilidega: Rõõmus meeleolu - loomingulisus, innovatiivsus Tõsisem meeleolu - detailsem, loogilisem mõtlemine, tähelepanu keskendatus

52 Emotsioonid ja psühholoogiline heaolu
“Mäletsemine”, nämmutamine (rumination)– passiivselt ja korduvalt tegeldakse mõtetes oma halva tujuga (eriti selle põhjustega) Emotsioonide avaldamine (disclosure) –probleemidest ja traumadest rääkimine, nende lahtikirjutamine (ka anonüümne) Kumb on efektiivsem viis oma halvast tujust lahti saamiseks?

53 Emotsioonid ja psühholoogiline heaolu
Verbaliseerimine aitab korrastada ning ümberstruktureerida mõtteid ja tundeid, sündmusele tähendust leida – “kognitiivne kodukoristamine” Aga – negatiivsete emotsioonide teistega jagamine ei tähenda iseenesest, et need ära kaoksid... “Nämmutamine” (rumination)– palju tähelepanu ei tähenda selgust oma emotsioonides

54 Emotsioonid ja psühholoogiline heaolu
Toimetulekustrateegiad – kas kasutada probleemile orienteeritud või emotsioonile orienteeritud strateegiat? Halvas tujus olles teha midagi meeldivat Kuid: ei tähenda negatiivsete emotsioonide mahasurumist

55 Emotsioonid ja psühholoogiline heaolu
Daniel Wegner ja “iroonilised protsessid” –kui püütakse mingeid mõtteid või tundeid maha suruda, siis esmalt on ju vaja nad selleks üles leida Enesetundmine

56

57 Kasutatud allikad J.Uljas, T.Rumberg. Psühholoogia gümnaasiumile. Koolibri, Allik, J. jt. Psühholoogia gümnaasiumile.TÜ Kirjastus, 2002. K.Konstabel. Emotsioonide psühholoogia. Loengumaterjalid. 2007 M.Paaver.Emotsioonid. Loengumaterjalid Uurimus eestlaste emotsioonisõnavarast

58 Kirjandust http://www.sotsioloogia.ee/vana/esso3/4/elina_tolmats2.htm
Teste


Download ppt "EMOTSIOONID Eva Palk “Tunne iseennast” Sokrates."

Similar presentations


Ads by Google