Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

APE ape Ape ape BARCA barca Barca barca CASA Casa casa.

Similar presentations


Presentation on theme: "APE ape Ape ape BARCA barca Barca barca CASA Casa casa."— Presentation transcript:

1

2 APE ape Ape ape

3 BARCA barca Barca barca

4 CASA Casa casa

5 DADO dado Dado dado

6 ELICA elica Elica elica

7 FIORE fiore Fiore fiore

8 GELATO gelato Gelato gelato

9 HOTEL hotel Hotel hotel

10 ISOLA isola Isola isola

11 JEANS jeans Jeans jeans

12 KIWI kiwi Kiwi kiwi

13 LUNA luna Luna luna

14 MELA mela Mela mela

15 NUVOLA nuvola Nuvola nuvola

16 OSSO osso Osso osso

17 PORTA porta Porta porta

18 QUADRO quadro Quadro quadro

19 ROBOT Robot robot

20 SOLE sole Sole sole

21 TORTA torta Torta torta

22 UVA uva Uva uva

23 VASO vaso Vaso vaso

24 WINDSURF windsurf Windsurf windsurf

25 XILOFONO xilofono Xilofono xilofono

26 YO-YO yo-yo Yo-yo yo-yo

27 ZUCCA zucca Zucca zucca


Download ppt "APE ape Ape ape BARCA barca Barca barca CASA Casa casa."

Similar presentations


Ads by Google