Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Planul de lecţie în 5 minute Imaginea de ansamblu Legătura dintre lecţia nouă şi cea veche De reţinut! Diferenţiere Strategii de garantare a procesului.

Similar presentations


Presentation on theme: "Planul de lecţie în 5 minute Imaginea de ansamblu Legătura dintre lecţia nouă şi cea veche De reţinut! Diferenţiere Strategii de garantare a procesului."— Presentation transcript:

1 Planul de lecţie în 5 minute Imaginea de ansamblu Legătura dintre lecţia nouă şi cea veche De reţinut! Diferenţiere Strategii de garantare a procesului de învatat Faza lecţiei Profesor sau elev? R.McGill 2014 - @TeacherToolkit Obiectivul lecţiei Cuvinte cheie

2 Context în limba română: - Imaginea de ansamblu: Cum se lecția încadrează în schema de lucru / subiect? Ce cunoștințe sunt elevi care vin la lecția cu deja? Ce se leagă ați făcut / se poate face? Descrieți lecția în 30 de secunde! - Obiective: obiectivele tale pentru lecția curentă. Săgeata este doar un memento vizual care lecția este bazându-se pe ceea ce a plecat înainte. Aș încerca întotdeauna să includă cel puțin 2 obiective diferite nivelate - poate să permită studenților să aleagă propria lor. - Angajament: Ce-i cârligul? Cum veți câștiga atenția elevilor la începutul și pe parcursul lecției, care este interesant și semnificativ (fara tine de lucru la greu!), Pe care le veți folosi pentru a atrage elevii în învățare? nu e nevoie de fiecare lecție... dar o poveste bună de multe ori este de ajuns! - "Stickability": Ce se va lipi în mintea elevilor cum se lăsa lecția? Ce punct-cheie (e) vrei să ne amintim și să aducă înapoi la lecția următoare? - AFL: Cum veți evalua unde cursanții sunt la timpul lecției, astfel încât să știe cum să le ia în cazul în care vrei să mergi? Ce strategii AFL ai de gând să folosiți? Ce intrebari cheie va ajuta pentru a atrage elevii în învățare? Planul pentru diverse (AFL) Evaluare pentru strategii de învățare, pentru a permite elevilor să vadă progrese. Utilizați o grilă orientate-Întrebare pentru a ajuta la întrebările cadru de ordin superior. În cazul în care este posibil, folosiți Pose Pauză strategie Pounce Bounce AFL pentru a stimula discuția. - Cuvinte cheie: de alfabetizare nu a avut niciodată un astfel de profil înalt, deoarece are în acest moment. Încurajați elevii să citească obiectivele lecție afară. Alege cuvinte cheie și extrapola semnificația lor. Foloseste tehnici pentru a rupe în jos fonetică a fiecărui cuvânt și să încurajeze recunoașterea vizuală a consolida. Planul de ceea ce cuvânt-cheie doriți ca elevii să învețe. Aceasta promovează un nivel ridicat de alfabetizare, care este un focus Ofsted. Se poate adauga MATEMATICE la această secțiune. Fiecare lecție ar trebui să implice unele de referință matematice de legătură. - Diferentiere / Grupările: Plan - pe scurt - ceea ce activitățile pe care le va oferi elevilor supradotați și talentați; elevii cu CES / D și EAL. Ce fel de grupări sunt necesare, ceea ce fac ei și când? Aveți această mapat la un plan de relaxare cu nivelurile actuale de progres? - Episoade de învățare: Ce se va întâmpla în lecția de la început până la sfârșit? Identifice cât mai multe oportunități de învățare a dus-elev ca posibil. Cele patru cutii nu denotă o lecție în patru părți. Doar umple-le cu ceea ce trebuie să se întâmple. Context: - The big picture : How does the lesson fit into your scheme of work / topic? What knowledge are pupils coming to the lesson with already? What links have you made / can you make? Describe the lesson in 30 seconds! - Objectives : Your objectives for the current lesson. The arrow is just a visual reminder that your lesson is building on what’s gone before. I’d always try to incorporate at least 2 different leveled objectives – perhaps allowing students to choose their own. - Engagement : What’s the hook? How will you gain student attention at the start and throughout the lesson that is exciting and meaningful (without you working to hard!) that you’ll be using to lure pupils into learning? it’s not needed every lesson….but a good story often is enough! - ‘Stickability’ : What will stick in pupils’ minds as they leave your lesson? What key point(s) do you want them to remember and bring back to the next lesson? - AfL : How will you assess where your learners are at during the lesson, so as to know how to take them where you want to go? What AfL strategies are you going to use? What key questions will help you to lure pupils into learning? Plan for various (AfL) Assessment for Learning strategies to allow students to see progress. Use a Targeted-Question grid to help frame higher-order questions. Where possible, use the Pose Pause Pounce Bounce AfL strategy to stimulate discussion. - Key words : Literacy has never had such a high-profile as it has at the moment. Encourage students to read lesson objectives out. Pick out keywords and extrapolate their meanings. Use techniques to break down the phonics of each word and encourage visual recognition to reinforce. Plan what key-word you want students to learn. This promotes high levels of literacy which is an Ofsted focus. YOU COULD ALSO ADD NUMERACY TO THIS SECTION. Every lesson should involve some mathematical reference of link. - Differentiation / Groupings : Plan – at a glance – what activities you will provide for gifted and talented students; students with SEN/D and EAL. What sort of groupings are needed, what are they doing and when? Do you have this mapped to a seating plan with current levels of progress? - Learning episodes : What is going to happen in the lesson from start to finish? Identify as many opportunities for pupil-led learning as possible. The four boxes do NOT denote a four-part lesson. Just fill them up with what needs to happen. Targeted-Question gridPose Pause Pounce Bounce


Download ppt "Planul de lecţie în 5 minute Imaginea de ansamblu Legătura dintre lecţia nouă şi cea veche De reţinut! Diferenţiere Strategii de garantare a procesului."

Similar presentations


Ads by Google