Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Warm-Up 2/24 1. 12

Similar presentations


Presentation on theme: "Warm-Up 2/24 1. 12 "โ€” Presentation transcript:

1 Warm-Up 2/24 1. 12 ๐ถ=๐‘‘๐œ‹=6 3 ๐œ‹ 6 3 6 B

2

3 Rigor: You will learn how to divide polynomials and use the Remainder and Factor Theorems. Relevance: You will be able to use graphs and equations of polynomial functions to solve real world problems. MA.912. A.2.11

4 2-3 The Remainder and Factor Theorems

5

6 Example 1: Use long division to factor polynomial.
6 ๐‘ฅ 3 โˆ’25 ๐‘ฅ 2 +18๐‘ฅ+9; ๐‘ฅโˆ’3 6 ๐‘ฅ 2 โˆ’ 7๐‘ฅ โˆ’ 3 ๐‘ฅโˆ’3 6 ๐‘ฅ 3 โˆ’25 ๐‘ฅ 2 +18๐‘ฅ+9 โˆ’6 ๐‘ฅ ๐‘ฅ 2 6 ๐‘ฅ 3 โˆ’18 ๐‘ฅ 2 โˆ’7 ๐‘ฅ 2 +18๐‘ฅ+9 +7 ๐‘ฅ 2 โˆ’21๐‘ฅ โˆ’7 ๐‘ฅ 2 +21๐‘ฅ โˆ’3๐‘ฅ+9 +3๐‘ฅโˆ’9 โˆ’3๐‘ฅ+9 ๐‘ฅโˆ’3 (6 ๐‘ฅ 2 โˆ’7๐‘ฅโˆ’3) ๐‘ฅโˆ’3 (2๐‘ฅโˆ’3)(3๐‘ฅ+1) So there are real zeros at x = 3, , and โˆ’

7 Example 2: Divide the polynomial.
9 ๐‘ฅ 3 โˆ’๐‘ฅโˆ’3; 3๐‘ฅ+2 3 ๐‘ฅ 2 โˆ’ 2๐‘ฅ + 1 3๐‘ฅ+2 9 ๐‘ฅ 3 +0 ๐‘ฅ 2 โˆ’๐‘ฅโˆ’3 โˆ’9 ๐‘ฅ 3 โˆ’6 ๐‘ฅ 2 9 ๐‘ฅ 3 +6 ๐‘ฅ 2 โˆ’6 ๐‘ฅ 2 โˆ’๐‘ฅโˆ’3 โˆ’6 ๐‘ฅ 2 โˆ’4๐‘ฅ +6 ๐‘ฅ 2 +4๐‘ฅ 3๐‘ฅ โˆ’3 โˆ’3๐‘ฅโˆ’2 3๐‘ฅ+2 โˆ’5 9 ๐‘ฅ 3 โˆ’๐‘ฅโˆ’3 3๐‘ฅ+2 =3 ๐‘ฅ 2 โˆ’2๐‘ฅ+1+ โˆ’5 3๐‘ฅ+2 ,๐‘ฅโ‰  โˆ’ 2 3 9 ๐‘ฅ 3 โˆ’๐‘ฅโˆ’3 3๐‘ฅ+2 =3 ๐‘ฅ 2 โˆ’2๐‘ฅ+1โˆ’ 5 3๐‘ฅ+2 ,๐‘ฅโ‰  โˆ’ 2 3

8 Example 3: Divide the polynomial.
2 ๐‘ฅ 4 โˆ’4 ๐‘ฅ ๐‘ฅ 2 +3๐‘ฅโˆ’11; ๐‘ฅ 2 โˆ’2๐‘ฅ+7 2 ๐‘ฅ 2 โˆ’ 1 ๐‘ฅ 2 โˆ’2๐‘ฅ+7 2 ๐‘ฅ 4 โˆ’4 ๐‘ฅ ๐‘ฅ 2 +3๐‘ฅโˆ’11 โˆ’2 ๐‘ฅ 4 +4 ๐‘ฅ 3 โˆ’14 ๐‘ฅ 2 2 ๐‘ฅ 4 โˆ’4 ๐‘ฅ ๐‘ฅ 2 โˆ’ ๐‘ฅ 2 +3๐‘ฅโˆ’11 + ๐‘ฅ 2 โˆ’2๐‘ฅ+7 โˆ’ ๐‘ฅ 2 +2๐‘ฅโˆ’7 ๐‘ฅ โˆ’4 2 ๐‘ฅ 4 โˆ’4 ๐‘ฅ ๐‘ฅ 2 +3๐‘ฅโˆ’11 ๐‘ฅ 2 โˆ’2๐‘ฅ+7 =2 ๐‘ฅ 2 โˆ’1+ ๐‘ฅโˆ’4 ๐‘ฅ 2 โˆ’2๐‘ฅ+7

9

10 Example 4a: Divide the polynomial using synthetic division.
(2 ๐‘ฅ 4 โˆ’5 ๐‘ฅ 2 +5๐‘ฅโˆ’2)รท ๐‘ฅ+2 โ€“ 2 2 โ€“ 5 5 โ€“ 2 โ†“ โ€“ 4 8 โ€“ 6 2 2 โ€“ 4 3 โ€“ 1 2 ๐‘ฅ 3 โˆ’4 ๐‘ฅ 2 +3๐‘ฅโˆ’1 2 ๐‘ฅ 4 โˆ’5 ๐‘ฅ 2 +5๐‘ฅโˆ’2 ๐‘ฅ+2 =2 ๐‘ฅ 3 โˆ’4 ๐‘ฅ 2 +3๐‘ฅโˆ’1

11 Example 4b: Divide the polynomial using synthetic division.
(10 ๐‘ฅ 3 โˆ’13 ๐‘ฅ 2 +5๐‘ฅโˆ’14)รท 2๐‘ฅโˆ’3 (10 ๐‘ฅ 3 โˆ’13 ๐‘ฅ 2 +5๐‘ฅโˆ’14)รท2 (2๐‘ฅโˆ’3)รท2 = 5 ๐‘ฅ 3 โˆ’ ๐‘ฅ ๐‘ฅโˆ’7 ๐‘ฅโˆ’ 3 2 (10 ๐‘ฅ 3 โˆ’13 ๐‘ฅ 2 +5๐‘ฅโˆ’14) (2๐‘ฅโˆ’3) 3 2 5 โˆ’ 13 2 5 2 โ€“ 7 โ†“ 15 2 3 2 6 5 1 4 โ€“ 1 5 ๐‘ฅ 2 +๐‘ฅ+4โˆ’ 1 ๐‘ฅโˆ’ =5 ๐‘ฅ 2 +๐‘ฅ+4โˆ’ 2 2๐‘ฅโˆ’3

12

13 Example 6a: Use the Factor Theorem to determine if the binomials are factors of f(x). Write f(x) in factor form if possible. ๐‘“ ๐‘ฅ =4 ๐‘ฅ ๐‘ฅ ๐‘ฅ 2 โˆ’5๐‘ฅ+3;(๐‘ฅโˆ’1), ๐‘ฅ+3 1 4 21 25 โ€“ 5 3 โ€“ 3 4 21 25 โ€“ 5 3 โ†“ 4 25 50 45 โ†“ โ€“ 12 โ€“ 27 6 โ€“ 3 4 25 50 45 48 4 9 โ€“ 2 1 ๐‘“ 1 =48, so (๐‘ฅโˆ’1 ) is not a factor. ๐‘“ โˆ’3 =0, so (๐‘ฅ+3 ) is a factor. ๐‘“ ๐‘ฅ = ๐‘ฅ+3 (4 ๐‘ฅ 3 +9 ๐‘ฅ 2 โˆ’2๐‘ฅ+1)

14 Example 6b: Use the Factor Theorem to determine if the binomials are factors of f(x). Write f(x) in factor form if possible. ๐‘“ ๐‘ฅ =2 ๐‘ฅ 3 โˆ’ ๐‘ฅ 2 โˆ’41๐‘ฅโˆ’20;(๐‘ฅ+4), ๐‘ฅโˆ’5 โ€“ 4 2 โ€“ 1 โ€“ 41 โ€“ 20 โ†“ โ€“ 8 36 20 ๐‘“ โˆ’4 =0, so (๐‘ฅ+4 ) is a factor. 2 โ€“ 9 โ€“ 5 5 2 โ€“ 9 โ€“ 5 โ†“ 10 5 ๐‘“ 5 =0, so (๐‘ฅโˆ’5 ) is a factor. 2 1 ๐‘“ ๐‘ฅ = ๐‘ฅ+4 (๐‘ฅโˆ’5)(2๐‘ฅ+1)

15

16 โˆ’1 math! 2-3 Assignment: TX p115, 4-44 EOE


Download ppt "Warm-Up 2/24 1. 12 "

Similar presentations


Ads by Google