Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Multiplication Facts. 1 x3 3 Think Fast… 2 x4 8.

Similar presentations


Presentation on theme: "Multiplication Facts. 1 x3 3 Think Fast… 2 x4 8."— Presentation transcript:

1 Multiplication Facts

2 1 x3 3 Think Fast…

3 2 x4 8

4 3 x4 12

5 5 x4 20

6 0 x5 0

7 6 x1 6

8 7 x3 21

9 6 x2 12

10 3 x9 27

11 9 x 2 18

12 7 x1 7

13 3 x8 24

14 5 x2 10

15 2 x3 6

16 10 x2 20

17 10 x 1 10

18 6 x3 18

19 5 x6 30

20 5 x5 25

21 6 x4 24

22 6 x7 42

23 2 x8 16

24 2 x9 27

25 5 x3 15

26 4 x3 12

27 1 x0 0

28 0 x0 0

29 4 x7 28

30 10 x4 40

31 2 x2 4

32 12 x2 24

33 3 x9 27

34 10 x 9 90

35 6 x6 36

36 2 x6 12

37 6 x7 42

38 3 x7 21

39 1 x1 1

40 11 x2 22

41 8 x5 40

42 8 x7 56

43 5 x5 25

44 7 x7 49

45 4 x4 16

46 4 x9 36

47 7 x10 70

48 3 +9 27


Download ppt "Multiplication Facts. 1 x3 3 Think Fast… 2 x4 8."

Similar presentations


Ads by Google