Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ESF AKO NÁSTROJ PRE ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V MRK ESF AKO NÁSTROJ PRE ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V MRK Zuzana Polačková

Similar presentations


Presentation on theme: "ESF AKO NÁSTROJ PRE ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V MRK ESF AKO NÁSTROJ PRE ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V MRK Zuzana Polačková"— Presentation transcript:

1 ESF AKO NÁSTROJ PRE ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V MRK ESF AKO NÁSTROJ PRE ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V MRK Zuzana Polačková 23.5.2011

2 ESF NA SLOVENSKU Operačný program Vzdelávanie (726,8 mil.) Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (1 037,4 mil. )

3 OP ZaSI Celkom: 1 037 mil. Kontrahované: 775,6 mil. Vyčerpané: 213 mil.

4 OP ZaSI Počet projektov: 55 národných projektov 1 287 dopytovo-orientovaných projektov Prioritná os Celková alokácia pre os mil. Euro Počet podporených projektov * Výška kontrahovaných finančných prostriedkov v mil. Euro * NPDOP 1. Podpora zamestnanosti 667,55013574450,953 2. Sociálna inklúzia 220,9414535100,930 3.BSK 20,943232415,542 4. Budovanie kapacít 96,1581515464,690 5. Technická asistencia 31,81623024,189

5 Horizontálna priorita MRK Doposiaľ 482 projektov s dopadom na MRK (51,4 mil.) Program terénnej sociálnej práce (348 projektov za 17,7 mil.) Celková alokácia na KxP – 26,5 mil.

6 Administratíva OP ZaSI Zvyšovanie dôvery zo strany verejnosti a EK Program ozdravenia OP ZaSI Stanovenie jasných pravidiel Zníženie administratívnej náročnosti

7 Stratégia OP ZaSIv súvislosti s MRK Priorita kladená na realizáciu národných a pilotných projektov Štandardizácia služieb a ich následne financovanie Lepšie prepájanie služieb zamestnanosti so sociálnymi službami Lepšie prepojenie ESF a ERDF programov

8 Pripravované národné projekty Komunitné centrá (20 mil.; 80 lokalít) Terénna sociálna práca (30 mil.; 250 lokalít) Sociálnej ekonomika

9 zuzana.polackova@employment.gov.sk


Download ppt "ESF AKO NÁSTROJ PRE ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V MRK ESF AKO NÁSTROJ PRE ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V MRK Zuzana Polačková"

Similar presentations


Ads by Google