Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kohēzijas politika ES kohēzijas politika 2014.– 2020. gadam Eiropas Komisijas priekšlikumi.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kohēzijas politika ES kohēzijas politika 2014.– 2020. gadam Eiropas Komisijas priekšlikumi."— Presentation transcript:

1 Kohēzijas politika ES kohēzijas politika 2014.– 2020. gadam Eiropas Komisijas priekšlikumi

2 2 Prezentācijas struktūra 1.Ko ietekmē ES kohēzijas politika? 2.Kāpēc Komisija piedāvā izmaiņas 2014.–2020. gada politikā? 3.Kādas ir galvenās izmaiņas? 4.Kā finansējums tiks sadalīts? 5.Kad izmaiņas stāsies spēkā? 6.Kur atrodama papildinformācija?

3 Kohēzijas politika 1. Ko ietekmē ES kohēzijas politika?

4 4 ES kohēzijas politikas investīcijas saņem... transports atjaunojamie energoresursi Pētniecība un inovācijas apmācība starpreģionālā sadarbība Energo- efektivitāte Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

5 5 ES kohēzijas politikas rezultāti (2000.–2006. gada rādītāji) Izbūvēts vai uzlabots dzelzceļš 8400 km garumā Izbūvēti vai uzlaboti ceļi 5100 km garumā Par 20 miljoniem vairāk cilvēku var piekļūt tīram dzeramajam ūdenim 10 miljoni cilvēku tiek apmācīti katru gadu Izveidots vairāk nekā 1 miljons darbavietu Jaunajās dalībvalstīs IKP uz vienu iedzīvotāju ir pieaudzis par 5 %

6 6 Tomēr atšķirības starp reģioniem saglabājas Vidēji 2006 - 2007 - 2008 Šo atšķirību likvidēšana joprojām ir nozīmīgs uzdevums IKP uz vienu iedz.* *indekss ES27=100 < 5075-90100-125 50-7590-100< 125 © Administratīvo robežu asociācija EuroGeographics Kanãriju salas Gviãna Reinjona Gvadelupa/ Martinika Madeira Azors salas Malta

7 Kohēzijas politika 2. Kāpēc Komisija piedāvā izmaiņas 2014.–2020. gada politikā?

8 8 Mērķi Izpildīt Eiropas 2020. g. stratēģijas mērķus: panākt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi Koncentrēties uz rezultātiem Maksimāli palielināt ES finansējuma ietekmi

9 9 ES budžeta projekts 2014.–2020. gadam Ambiciozi, taču reālistiski 2011. gada jūnija Komisijas priekšlikumi 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmai Kohēzijas politika 33 % (336 miljardi eiro) Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 4 % (40 miljardi eiro) Citas politikas (lauksaimniecība, izpēte, ārlietas u.c.) 63 % (649 miljardi eiro)

10 Kohēzijas politika 3. Kādas ir galvenās izmaiņas?

11 11 Efektivitātes un veikuma stiprināšana Koncentrēšanās uz rezultātiem Vispārīgi un konkrētai programmai raksturīgi rādītāji, atskaites, uzraudzība un vērtēšana Visu programmu izpildes kritēriji Skaidri noteikti un pārbaudāmi atskaites punkti un mērķi Izpildes rezerve 5 % no valsts piešķīruma (pēc dalībvalsts, fonda un reģiona kategorijas) Ex-ante nosacījumi Jābūt izveidotiem nosacījumiem, lai investīcijas būtu lietderīgas Makroekonomiskie nosacījumi Saskaņotība ar jauno ekonomisko pārvaldību

12 12 Saskaņotāka pieejamo ES līdzekļu izmantošana Visaptveroša investīciju stratēģija: saskaņota ar Eiropas 2020. gada mērķiem Saskaņotība ar valsts reformu programmām Koordinācija: kohēzijas politika, lauku attīstība, jūrniecības un zivsaimniecības fondi Mērķi un rādītāji, pēc kuriem novērtēt virzību uz Eiropas 2020. gada mērķu sasniegšanu Efektivitāte: izpildes kritēriju ieviešana Lietderība: administratīvās kapacitātes stiprināšana, birokrātijas mazināšana Darbības programmas Partnerības Līgums Vienota stratēģiskā shēma

13 13 Tematisko mērķu saraksts Pētniecība un inovācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēja Virzība uz ekonomiku, kam ir zems CO2 emisijas līmenis Pielāgošanās klimata pārmaiņām un risku novēršana un pārvaldība Vides aizsardzība un resursu efektīva izmantošana Ilgtspējīgs transports un vājo vietu likvidēšana svarīgākajās tīkla infrastruktūrās Nodarbinātība un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana Izglītība, prasmes un mūžizglītība Institucionālās kapacitātes veidošana un efektīva valsts pārvalde

14 14 Mazāk attīstīti reģioni Vairāk attīstīti un pārejas reģioni Resursu koncentrēšana maksimālam ieguvumam Elastīga pieeja dažādiem reģioniem ir dažādas vajadzības Īpaši pasākumi bijušajiem konverģences reģioniem Pētniecība un inovācijasEnergoefektivitāte un atjaunojamā enerģijaMVU konkurētspēja ERAF ieguldījumu koncentrēšana

15 15 Eiropas Sociālais fonds (ESF) ESF daļa kohēzijas politikas budžetā 2014-20202007-2013 Kopējā struktūrfondu atbalstā (ERAF un ESF) ESF daļa ir šāda: 25 % mazāk attīstītajos reģionos 40 % pārejas reģionos 52 % vairāk attīstītajos reģionos

16 16 Eiropas Sociālais fonds (ESF) Pilnībā pieskaņots Eiropas 2020. gada stratēģijai Nodarbinātības veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana Investīcijas izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā Sociālās iekļaušanas veicināšana un nabadzības apkarošana Institucionālās kapacitātes un efektīvas valsts pārvaldes stiprināšana Paplašināta sociālā dimensija 20 % no ESF piešķirtajiem līdzekļiem sociālajai iekļaušanai Lielāka uzmanība jauniešu bezdarba apkarošanai Integrēta pieeja un konkrēts atbalsts dzimumu vienlīdzībai un nediskriminēšanai

17 17 Kohēzijas fonds Atbalsta dalībvalstis, kuru NKI uz vienu iedz. < 90 % no ES27 vidējā Investīcijas vidē Pielāgošanās klimata pārmaiņām un risku novēršana Ūdenssaimniecības un atkritumu joma Bioloģiskā daudzveidība ieskaitot zaļo infrastruktūru izmantošanu Pilsētvide Ekonomika ar zemu CO 2 emisijas līmeni Investīcijas transportā Eiropas transporta tīkli (TEN-T) Transporta sistēmas un pilsētas transports ar zemu CO 2 emisijas līmeni

18 18 Vienkāršošana Vienoti noteikumi līdzekļi no vienotā stratēģiskā satvara Kohēzijas politika, lauku attīstība un jūrniecības un zivsaimniecības politika Iespēja veidot programmas no vairākiem fondiem ERAF, ESF un Kohēzijas fonds Optimizēta izpildes sistēma Harmonizēti atbilstības un termiņu noteikumi Plašāka vienkāršotu izmaksu izmantošana Maksājumu sasaiste ar rezultātiem e-kohēzija: vienas pieturas aģentūra saņēmējiem Proporcionāla pieeja vadībai

19 19 Teritoriālās kohēzijas palielināšana Uzmanība pievērsta pilsētu ilgtspējīgai attīstībai Vismaz 5 % no ERAF resursiem Pilsētvides attīstības platformas izveide Sakaru veidošana starp pilsētām un informācijas apmaiņa par pilsētvides politiku Inovatīvi pasākumi, kas vērsti uz pilsētu ilgtspējīgu attīstību Noteikta 0,2 % robeža no ikgadējā finansējuma Apgabali ar specifiskām dabas un demogrāfiskajām īpašībām Papildu piešķīrumi tālākiem un reti apdzīvotiem reģioniem

20 20 Uz investīcijām vērsta politika Inovatīvu finanšu instrumentu sekmēšana Darbības jomas paplašināšana visās investīciju sfērās Skaidrāks tiesiskais regulējums 10 % bonuss par inovatīviem finanšu instrumentiem un sabiedrības virzītu attīstību Iespēju virkne, kas programmu vadītājiem ļauj rīkoties elastīgi Maksimālā līdzfinansējuma līmenis 75-85 % mazāk attīstītajos un tālākajos reģionos 60 % pārejas reģionos 50 % vairāk attīstītajos reģionos

21 21 Pārvaldība un vadība Finanšu vadība Jauna gadskārtējā pārskatu sistēma Gadskārtējā vadības deklarācija Komisijas veikta gadskārtējā kontu izlīdzināšana Pārvaldības un vadības sistēmas Valsts akreditācija (lielāka dalībvalstu atbildība) Pārvaldes iestādes var būt arī kā sertificējošās iestādes Komisija akreditāciju par pārskatīt (ņemot vērā risku un esošos sasniegumus) Labāka proporcionalitāte Atvieglojumi mazāka apjoma programmām Atvieglojumi sistēmām, kas ilgstoši uzrāda labus rezultātus Komisijas veiktu revīziju biežuma ierobežojumi atsevišķām darbībām

22 22 Teritoriālā sadarbība Atsevišķa regula Finanšu resursu pieaugums (+30 %) Programmu koncentrēšana uz 1–4 tematiskiem mērķiem Vienkāršāka programmu pārvaldība (pārvaldības un sertificēšanas iestāžu apvienošana) Vieglāka Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) izveide

23 Kohēzijas politika 4. Kā finansējums tiks sadalīts?

24 24 Taisnīga sistēma visiem ES reģioniem (atbilstības simulācija) 3 reģionu kategorijas < 75 % no ES vidējā IKP uz vienu iedz.* *indekss ES27=100 75-90 %> 90 % Mazāk attīstīti reģioni Pārejas reģioni Vairāk attīstīti reģioni © Administratīvo robežu asociācija EuroGeographics Kanãriju salas Gviãna Reinjona Gvadelupa/ Martinika Madeira Azors salas Malta

25 25 Kā finansējums tiks sadalīts? Budžeta piešķīrums (%) Iekļautie iedzīvotāji (milj.) Mazāk attīstīti reģioni/MSPārejas reģioniVairāk attīstīti reģioni Kohēzijas fonds¹68.7 Mazāk attīstīti reģioni162.6 Pārejas reģioni38.9 Vairāk attīstīti reģioni53.1 Eiropas teritoriālā sadarbība11.7 Tālākie reģioni un retāk apdzīvoti apgabali 0.9 KOPĀ336.0 ¹ 10 miljardu eiro no Kohēzijas fonda tiks piešķirti Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam

26 Kohēzijas politika 5. Kad šīs izmaiņas stāsies spēkā?

27 27 Termiņi 2014Nov. 2010 2012 – 2013Marts 2012 Okt. 2011 Jūn. 2011 Marts 2010 5. atskaite par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un sabiedrisko apspriešanu Vienošanās par DFS un jauna tiesību aktu kopuma pieņemšana Stāšanās spēkā un programmu pieņemšana Vienotais stratēģiskais satvars Priekšlikumi par kohēzijas politiku 2014-2020 Komisijas priekšlikums par Daudzgadu finanšu shēmu (DFS) Eiropas 2020. gada stratēģijas pieņemšana

28 28 Kur atrodama papildinformācija? Follow@EU_Regional tīkla Twitter www.ec.europa.eu/inforegio


Download ppt "Kohēzijas politika ES kohēzijas politika 2014.– 2020. gadam Eiropas Komisijas priekšlikumi."

Similar presentations


Ads by Google