Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Основни задачи с файлове. 1. Създаване на файл с фиксиран брой записи Program p1; Type Fl=file of real; Var F:Fl; T:real; I,N:integer; Begin Write(N=);

Similar presentations


Presentation on theme: "Основни задачи с файлове. 1. Създаване на файл с фиксиран брой записи Program p1; Type Fl=file of real; Var F:Fl; T:real; I,N:integer; Begin Write(N=);"— Presentation transcript:

1 Основни задачи с файлове

2 1. Създаване на файл с фиксиран брой записи Program p1; Type Fl=file of real; Var F:Fl; T:real; I,N:integer; Begin Write(N=); readln(N); assign(F,Temp.dat); Rewrite(F); For I:=1 to N do Begin read(T); write(F,T); end; Close(f); End.

3 2. Създаване на файл с неопределен брой записи Type Fl=file of real; Var F:Fl; Procedure FlCreate(var:F:Fl); {процедура за въвеждане} Var Nr:real; Begin rewrite(F); write(>); read(Nr); While not eof do {въвеждането спира след натискане на Ctrl+Z} Begin readln; write(F,Nr); write(>); read(Nr); end; Close(F); End; Begin assign(F,Temp.dat); Writeln(Създаване на файл); FlCreate(F); End.

4 3. Извеждане на файл с неопределен брой записи Type Fl=file of real; Var F:Fl; Procedure FlRead(var:F:Fl); {процедура за извеждане} Var Nr:real; Begin reset(F); While not eof(F) do Begin read(F,Nr); writeln(F,Nr:8:2); end; Close(F); End; Begin assign(F,Temp.dat); Writeln(Отпечатване на файл); FlRead(F); End.


Download ppt "Основни задачи с файлове. 1. Създаване на файл с фиксиран брой записи Program p1; Type Fl=file of real; Var F:Fl; T:real; I,N:integer; Begin Write(N=);"

Similar presentations


Ads by Google