Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fig. 10-14, p. 271. Table 10-1, p. 271 Fig. 10-15, p. 272.

Similar presentations


Presentation on theme: "Fig. 10-14, p. 271. Table 10-1, p. 271 Fig. 10-15, p. 272."— Presentation transcript:

1 Fig. 10-14, p. 271

2 Table 10-1, p. 271

3 Fig. 10-15, p. 272

4 Fig. 10-16, p. 273

5 Fig. 10-17, p. 273

6 Fig. 10-18, p. 274

7 Fig. 10-19, p. 275

8 Fig. 10-19a, p. 275

9 Fig. 10-19b, p. 275

10 Fig. 10-20, p. 275

11 Fig. 10-21, p. 276

12 Fig. 10-21a, p. 276

13 Fig. 10-21b, p. 276

14 Fig. 10-22, p. 277

15 Fig. 10-23, p. 277

16 Fig. 10-23a, p. 277

17 Fig. 10-23b, p. 277

18 Fig. 10-24, p. 278

19 Fig. 10-25, p. 279

20 Fig. 10-25a, p. 279

21 Fig. 10-25b, p. 279

22 Fig. 10-26, p. 280

23 Fig. 10-26a, p. 280

24 Fig. 10-26b, p. 280

25 Fig. 10-27, p. 280

26 Fig. 10-27a, p. 280

27 Fig. 10-27b, p. 280


Download ppt "Fig. 10-14, p. 271. Table 10-1, p. 271 Fig. 10-15, p. 272."

Similar presentations


Ads by Google