Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Odpis skrócony aktu urodzenia

Similar presentations


Presentation on theme: "Odpis skrócony aktu urodzenia"— Presentation transcript:

1 Odpis skrócony aktu urodzenia

2 Format Estetyka formatowania Która strona jest pierwszą stroną?
kropkowanie Która strona jest pierwszą stroną? Kompletność tłumaczenia  tłumaczymy cały tekst Dopuszczalny stopień udomowienia

3 Poświadczenie Certified Translation from Polish
Certified Translation from Polish into English *Certified Translation into English *Certified Translation + regułka poświadczająca na końcu, numer repertorium, miejsce, data, pieczęć i podpis adnotacja, jeżeli tłumaczymy ze skanu

4 Godło Pomijamy Wstawiamy skan Opisujemy: [Polish national emblem]
Coat of arm of the Republic of Poland [The national emblem of the Republic of Poland] [The national emblem of the Republic of Poland.]

5 Nazwa państwa Republic of Poland People’s Republic of Poland

6 Jakie ważne pytanie powinniśmy zadać klientowi przyjmując dokument do tłumaczenia?

7 Urząd Stanu Cywilnego Registry Office Registrar’s Office Registry in
Register Office Births, marriages and deaths registration office in Niebytów Registry of Vital Records and Statistics Civil Registry Office

8 Województwo Voivodeship wisłockie Province: wisłockie
Province of Wisłoka Voivodeship of Wisłok Voivodship wisłockie Wisłockie province Voivodeship of Wisłoka (Voivodeship of Silesia since 1999)

9 Odpis skrócony aktu urodzenia
Certified copy of an entry of birth Abridged copy of birth certificate Abridged copy of an entr of birth Short copy of birth certificate Copy of short birth certificate Shortened copy of birth certificate

10 Metryczka Nazwisko: surname, family name, last name Imię: first name
Imię i nazwisko rodowe ojca/matki: birth name, family name, mother’s name before marriage, father’s last name, mother’s maiden name, maiden surname of mother

11 Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu urodzenia nr 117/67.
It is certified that this copy is consistent with the contents of the birth certificate nr 117/67. It is certified that afore-going description is consistent with the content of act in Register of Births. Certified to be in compliance with ... Superintendent Registrar for the Registration District Niebytów do hereby certify that the above particulars have been compiled from an entry in a register in my custody. Certified to be a true copy of birth certificate no. 117/67 Certified to be a true copy of the entry no. 117/67

12 Terminology Kierownik USC: Director of the Register Office, Head of Registry, Registrar General, Superintendent Registrar, Registrar of Births and Deaths Dane dotyczące osoby (zakładu) zgłaszającej urodzenie: data concerning a person (an institutions) informing of a birth, reporting a birth, data of the person (or the work place) that registers a birth, particulars of the informant, applicant information Miejsce zamieszkania (siedziba zakładu): place of residence, mailing address, address, residence (location of institution), place of abode (or address of the workplace), seat of the company, Wzmianki dodatkowe: additional information, additional notices, additional notes

13 Has decided that, pronounced, adjudicated , ruled
Sąd Rejonowy w Niebytowie orzeczeniem z dnia 7 lipca 1967 r., sygn akt N123/67 orzekł, że dziecko, którego dotyczy niniejszy akt, zostało przysposobione przez małżonków Tepisjańskich. Court/District Court/Provincial Court/Sąd rejonowy (district court)/Court of first instance in Niebytowo By a ruling from, with a statement from, with the decision made on 7th of July, Case reference number, file reference number, reference symbol of files, file ref. Has decided that, pronounced, adjudicated , ruled That the baby whom this entry regards has been adopted; the child who is the subject of this document That the child has been acknowledged by the adopters

14 W odpisach skróconych wymienia się przysposabiających jako rodziców.
Mr and Mrs Tepisjanski are referred in the copies of the birth certificate to as adoptive parents. Both adopters are cited as parents in short copies of the birth certificate.


Download ppt "Odpis skrócony aktu urodzenia"

Similar presentations


Ads by Google