Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

To the tens, hundreds and thousands

Similar presentations


Presentation on theme: "To the tens, hundreds and thousands"— Presentation transcript:

1 To the tens, hundreds and thousands
Rounding off numbers To the tens, hundreds and thousands

2 Round off the nearest tens or hundreds
55 = ? 22 = ? 5 = ? 28 = ? 52 = ? 6 = ? 7 = ? 33 = ? 66 = ? 8 = ? 36 = ? 61 = ? 16 = ? 39 = ? 71 = ? 11 = ? 44 = ? 88 = ? 26 = ? 47 = ? 10 20 30 40 50 60 70 80 90

3 55 = 60 5 = 10 22 = 20 28 = 30 6 = 10 52 = 50 33 = 30 66 = 70 7 = 10 36 = 40 61 = 60 8 = 10 39 = 40 71 = 70 16 = 10 44 = 40 88 = 90 11 = 10 47 = 50 26 = 30 Answers.

4 Round off to the hundreds or thousdands
678 = ? 233 = ? 120 = ? 145 = ? 244 = ? 765 = ? 167 = ? 387 = ? 821 = ? 175 = ? 456 = ? 932 = ? 180 = ? 543 = ? 910 = ? 100 200 300 400 500 600 700 800 900

5 120 = 100 678 = 700 233 = 200 145 = 100 244 = 200 765 = 800 167 = 200 387 = 400 175 = 200 821 = 800 456 = 500 932 = 900 180 = 200 543 = 500 910 = 900 Answers

6 Round off to the nearest thousands
6,189 = ? 2,603 = ? 957 = ? 1,078 = ? 3,472 = ? 7, 444 = ? 4, 800 = ? 8,604 = ? 1,399 = ? 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

7 Answers                                    6,189 = 6,000 957 = 1,000 2,603 = 3,000 1,078 = 1,000 3,472 = 3,000 7, 444 = 7,000 4, 800 = 5,000 8,604 = 9,000 1,399 = 1,000


Download ppt "To the tens, hundreds and thousands"

Similar presentations


Ads by Google