Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MENTAL MATH Adding Facts to 5 1 + 1 = 2 - 1 = 1 + 2 =

Similar presentations


Presentation on theme: "MENTAL MATH Adding Facts to 5 1 + 1 = 2 - 1 = 1 + 2 ="— Presentation transcript:

1

2 MENTAL MATH Adding Facts to 5

3 1 + 1 =

4 2 - 1 =

5 1 + 2 =

6 2 + 1 =

7 3 - 2 =

8 3 - 1 =

9 1 + 3 =

10 3 + 1 =

11 4 - 3 =

12 4 - 1 =

13 1 + 4 =

14 4 + 1 =

15 5 - 4 =

16 5 - 1 =

17 1 + 5 =

18 5 + 1 =

19 6 - 1 =

20 6 - 5 =

21 2 + 2 =

22 4 - 2 =

23 2 + 3 =

24 3 + 2 =

25 5 - 3 =

26 5 - 2 =

27 2 + 4 =

28 4 + 2 =

29 6 – 4 =

30 6 – 2 =

31 2 + 5 =

32 5 + 2 =

33 7 – 5 =

34 7 – 2 =

35 3 + 3 =

36 6 – 3 =

37 3 + 4 =

38 4 + 3 =

39 7 – 4 =

40 7 – 3 =

41 3 + 5 =

42 5 + 3 =

43 8 – 5 =

44 8 – 3 =

45 4 + 4 =

46 8 – 4 =

47 4 + 5 =

48 5 + 4 =

49 9 – 5 =

50 9 – 4 =

51 5 + 5 =

52 10 – 5 =


Download ppt "MENTAL MATH Adding Facts to 5 1 + 1 = 2 - 1 = 1 + 2 ="

Similar presentations


Ads by Google