Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Метали. Металічний зв´язок. Характерні фізичні властивості металів.

Similar presentations


Presentation on theme: "Метали. Металічний зв´язок. Характерні фізичні властивості металів."— Presentation transcript:

1 Метали. Металічний зв´язок. Характерні фізичні властивості металів.

2 Кожен із вас у своєму житті користується виробами із металів
Кожен із вас у своєму житті користується виробами із металів. Які метали ви використовуєте найчастіше? Чому?

3 Мета уроку: розглянути метали як прості речовини, їх будову, тип зв'язку, фізичні властивості.

4 Металічні елементи утворюють прості речовини – метали.
Металічні елементи утворюють прості речовини – метали. Елемент Проста речовина – метал Al Алюміній - алюміній Fe Ферум - залізо Cu Купрум - мідь Zn Цинк - цинк Ag Aргентум - срібло Au Аурум - золото Hg Меркурій - ртуть Pb Плюмбум - свинець Sn Станум - олово

5 Метали утворюють металічні кристалічні гратки
Металічний зв’язок — це один із видів хімічного зв’язку між позитивно зарядженими йонами та усуспільненими валентними електронами (електронний газ), які вільно рухаються. + + + Електрон + + + Катіон металу Men+ + + + Атом металу Me0

6 Фізичні властивості металів

7 Специфічні фізичні властивості металів:
1. Металічний блиск. Метали завдяки вільним електронам легко відбивають світло. Срібло найкраще відбиває світло, тому має найбільший блиск. Саме тому його використовують у виготовленні дзеркал.

8 2. Висока тепло – та електропровідність
Ця властивість металів зумовлена наявністю усуспільнених електронів, що можуть відносно вільно рухатися. Ag, Cu, Au, Al, Mg, Zn, Fe, Pb … Електропровідність і теплопровідність спадає Чому лінії електропередач виготовляють з алюмінію ?

9 3. Пластичність та ковкість
Пластичність – здатність необоротно деформуватися під дією механічних навантажень. Пластичність обумовлена будовою металічної кристалічної ґратки . Au, Ag, Cu, Sn, Pb, Zn, Fe пластичність металів зменшується Золото 1 г Дріт 2 км

10 Найбільш крихкі з металів:
Mn Sb Сr

11 Неспецифічні фізичні властивості металів: 1. Температура плавлення
Метали легкоплавкі тугоплавкі tпл < 1000° С tпл > 1000° С лужні, лужноземельні метали, Cu, Fe, Cr, Ti, Mo…. Mg, Al, Pb, Sn, Zn…… Найлегкоплавкіший метал – Hg Найтугоплавкіший метал -W tпл Hg = - 38,87°С tпл W ~3400°С

12 2. Твердість Метали м'які тверді лужні метали, Cr, W
м'які тверді лужні метали, Cr, W Pb, Cu, Zn, Sn, Al Натрій легко ріжеться ножем

13 3. Густина Метали легкі важкі ρ< 5 г/см3 ρ> 5 г/см3
легкі важкі ρ< 5 г/см ρ> 5 г/см3 Li, Na, K, Mg, Al Os, Zn, Fe, Pb, Pt, Hg, Au Найлегший метал – Li Найшільніший метал – Оs ρ(Оs) = 22,61 г/см3 200 тис. $ за 1 г

14 12. Який метал найбільш тугоплавкий?
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8. Метал, що характеризується легкістю, високими електропровідністю та теплопровідністю, пластичністю, широко застосовується в побуті і промисловості 9. Метал, що за електропровідністю стоїть на першому місці, має сильний металічний блиск 10. Фізична властивість металів, що зумовлена здатністю відбивати світлові промені 12. Який метал найбільш тугоплавкий? 11. Який метал найбільш легкоплавкий? 7. Особливий тип хімічного зв’язку, властивий металам та їхнім сплавам 6. Які частинки лежать у вузлах металічної ґратки? 1. Одна із найважливіших фізичних властивостей металів 2. Який метал має найбільшу пластичність? 3. Твердий розчин одного металу в іншому? 4. Найважчий з металів? 5. Найлегший з металів?

15 Домашнє завдання §55 Впр. 3 (усно), 6* с. 239


Download ppt "Метали. Металічний зв´язок. Характерні фізичні властивості металів."

Similar presentations


Ads by Google