Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Тема уроку: «Анілін».

Similar presentations


Presentation on theme: "Тема уроку: «Анілін»."— Presentation transcript:

1 Тема уроку: «Анілін»

2 Задача Масові частки елементів у складі речовини становлять: Карбон - 40,5 %, Гідроген - 7,9 %, Оксиген - 36 % та Нітроген. Знайдіть формулу сполуки.

3 Анілі́н — C6H5NH2 (феніламін) найпростіший ароматичний амін
Його можна розглядати як похідне бензену, в молекулі якого атом Гідрогену заміщений аміногрупою, або як похідне аміаку, в молекулі якого один атом Гідрогену заміщений радикалом фенілом.

4 Історія Вперше анілін був отриманий у 1826 при перегонці індиго з вапном німецьким хіміком Отто Унфердорбеном (Otto Unverdorben ), який дав йому назву "крісталлін". У 1834 Ф. Pyнгe виявив анілін у кам'яно-вугільній смолі і назвав "кіанолом". У 1841 Ю. Ф. Фрішце отримав анілін нагріванням індиго з розчином КОН і назвав його "аніліном". У 1842 анілін був отриманий М.М. Зініним відновленням нітробензену дією ( N H 4 ) 2 S і названий ним "бензідамом". У 1843 А. В. Гофман встановив ідентичність всіх перерахованих сполук. Промислове виробництво фіолетового барвника мовеїн на основі аніліну почалося у 1856.

5 Фізичні властивості Безбарвна масляниста рідина з характерним запахом.
Безбарвна масляниста рідина з характерним запахом. Трохи важчий за воду і погано в ній розчинний, добре розчиняється в органічних розчинниках. На повітрі швидко окиснюється і набуває червоно-бурого забарвлення. Отруйний. Назва "анілін" походить від назви однієї з рослин, що містять індиго - Indigofera anil (сучасне міжнародне назва рослини - Indigofera suffruticosa).

6 Хімічні властивості амінів
Гідроксид метиламонію Не взаємодіє Хлорид метиламонію Хлорид феніламонію (хлористий анілін)

7 Реакція з бромом Анілін легко взаємодіє з бромною водою при зви­чайних умовах — без каталізатора і нагрівання: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2 Br3NH2 + 3HBr C6H2 Br3NH2  - білий осад. Це якісна реакція на анілін!

8 Анілін і інші первинні ароматичні аміни добуті за допомо­гою реакції, яку відкрив у 1842 р. знаменитий російський хі­мік професор Казанського університету М. М. Зінін. Микола Миколайович Зінін (* 13 (25) серпня 1812, Шуші, Єлизаветпольської губернії, нині Нагірний Карабах — † 6 (18) лютого 1880, Петербург) — видатний російський хімік—органік, академік Петербурзької АН (1865; ад'юнкт з 1855 р., екстраординарний академік з 1858 р., ординарний академік з 1865 р.), перший президент Російської фізико-хімічної спілки (1868–1877). Як відновник М. М. Зінін використав сульфід амоніаку: C6H5NO2+ 3(NH4)2 S → C6H5NH2 + 3S + 6 NH3 + 2H2O

9 Добування аніліну Відкрите М. М. Зініним перетворення ароматичних нітроспо­лук в аміни дало початок новій епосі у хімічній промисловості і стало поштовхом для бурхливого розвитку промисловості орга­нічного синтезу, особливо анілінофарбової і фармацевтичної промисловості. «Якщо б Зінін не зробив нічого більше, крім пе­ретворення нітробензолу в анілін, то і тоді його ім’я залишилось би записаним золотими буквами в історії хімії», — так закінчив свою промову, присвячену пам’яті М. М. Зініна, у 1880 р. пре­зидент німецького хімічного товариства, засновник німецької анілінофарбової промисловості А. Ф. Гофман.

10 Застосування аніліну 1). Для синтезу барвників.
2). Для синтезу лікарських речовин (сульфаніламідних) 3). Для синтезу вибухових речовин і високомолекулярних сполук (аніліноформальдегідних смол).

11 Анілінові барвники


Download ppt "Тема уроку: «Анілін»."

Similar presentations


Ads by Google