Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fifth Grade Memory Songs. RHYTHM 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 te 1 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 te 1.

There are copies: 1
Fifth Grade Memory Songs. RHYTHM 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 te ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 te 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Fifth Grade Memory Songs. RHYTHM 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 te 1 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 te 1."— Presentation transcript:

1 Fifth Grade Memory Songs

2

3 RHYTHM 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 te 1 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 te 1 2

4 Do Do Re Mi Mi Fa Mi Do Re Sol, Do Do Re Mi Mi Fa Mi Do Re Ti Do _ Sol Sol Sol Mi Fa Sol Mi Do Re Sol, Sol Sol Sol Mi Fa Sol Mi Do Re Ti Do _

5 G G A B B C B G A D G G A B B C B G A F # G _ D D D B C D B G A D D D D B C D B G A F# G _

6 The 2 nd Nine Weeks

7 Lyrics

8 1 te 2 te 1 te 2 te 1 te 2 te 1 ta te 2 1 ta te ta 2 te ta 1 te 2 ta te 1 te 2 ta te 1-2 Rhythms

9 do do re re mi mi fa fa sol do la fa mi fa sol re do re mi fa sol la ti Do sol la sol fa sol mi fa mi re do Solfege

10 C C D D E E F F G C A F E F G D C D E F G A B C G A G F G E F E D C Solfege

11 The 3 rd Nine Weeks

12

13 1 4 6 1 4 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1

14 Do Do Do Do Mi Do Do Do Ti Do Re Do Mi Mi Mi Mi Sol Mi Mi Mi Re Mi Fa Mi Sol, Do Sol, Do

15 F F F F A F F F E F G F A A A A C A A A G A Bb A C F C F

16 The 4 th Nine Weeks

17

18 te 1 te 2 te 1 te 2 te 1 te 2 te 1 te 1 te 2 te 1 te 2 te 1 te 2 2 1

19 la, la, la, la, la, la, la, la, la, do ti, la, la, la la so fa mi so fa mi r fa mi re do ti, la,

20 D D D D D D D D D F E D D D D C Bb A C Bb A G Bb A G F G D


Download ppt "Fifth Grade Memory Songs. RHYTHM 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 te 1 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 te 1."

Similar presentations


Ads by Google