Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Similar presentations


Presentation on theme: "Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"— Presentation transcript:

1 Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Технологія проведення різних видів моніторингових досліджень. Прийняття управлінських рішень щодо здійснення моніторингу та результатів їх проведення (з досвіду роботи адміністрації та педагогів гімназії)

2 Епіграф: «Необхідно врахувати, що проблема вимірювання в педагогіці ускладнюється тим, що багато змінних педагогічного процесу не можна спостерігати і вимірювати безпосередньо. У цих умовах застосовуються методи побічного вимірювання» Відомий український педагог С. Гончаренко

3 Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Слово "моніторинг" походить від лат. "монітор" - той, що попереджає, наглядає, нагадує. Оксфордський словник визначає моніторинг як ретельне спостереження, контроль за роботою. Людство давно "приміряло" моніторинг на себе. Його апробували в різних сферах та напрямках, і ось нарешті він захопив і педагогів.

4 Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Замовниками моніторингових досліджень в освіті можуть бути: МОН молодьспорту України; Обласне управління освіти; Управління освіти міста; Районні управління освіти; Адміністрації шкіл; Педагогічний колектив; Випускники шкіл; Батьки учнів; Роботодавці в освітній сфері; Економісти, Фінансисти.

5 Педагогічний моніторинг – система відбору, обробки, аналізу, зберігання інформації про діяльність педагогічної системи в конкретному напрямку, що забезпечує безперервне тривале відстеження її стану, наступну корекцію навчально-виховного процесу та прогнозування розвитку освітньої системи.

6 Моніторинг націлює на постійне спостереження за будь-яким процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату. Кожен учитель і учень повинні чітко окреслити той бажаний результат (перспективну мету), на який вони вийдуть у процесі співпраці. А мета одна: випускник повинен бути освіченою людиною. Для того існує Школа.

7 Мета моніторингу: 1.Отримання оперативної, точної інформації про стан результативності освітнього процесу у школі. 2.Виявлення дійсних результатів шкільної освіти. 3. Виявлення реального рівня кваліфікації педагогічних кадрів, їх підготовленість до вирішення інноваційних завдань. 4. Ефективність управління навчально – виховним процесом.

8 Функції управлінського моніторингу
а) класичні функції : • планування; • організація; • коригування; • прийняття рішення; • облік, контроль та аналіз;

9 Функції управлінського моніторингу
б) модернізовані (оновлені) функції : • прогнозуюча; • інформаційна; • консультативна; • діагностична; • політико-дипломатична; • управлінська (менеджерська); •педагогічна.

10 Методи управлінського моніторингу:
1. Соціальні 2. Організаційні 3. Економічні 4. За характером джерела інформації 5. За примусом або переконаннями 6. За типом керівника

11 Етапи моніторингового дослідження
Перший етап: — визначення об'єкта моніторингу й напрямків; -– відбір критеріїв; — підбір інструментарію (засобів і способів отримання інформації про властивості об'єкта). Другий етап — практичний. Третій етап — аналітичний

12 Напрями педагогічного моніторингу:
1. Ефективність і дієвість внутрішньошкільного управління. 2. Стан, ефективність і дієвість інноваційної роботи в школі. 3. Стан і результативність методичної роботи в школі. 4. Рівень якості викладання й організації процесу навчання. 5. Стан виховної роботи. 6. Фізичне виховання і стан здоров'я учнів. 7. Відвідування уроків. 8. Рівень розвитку і стан успішності, якість знань, умінь і навичок. 9. Аналіз кінцевих результатів функціонування.

13 Сьогодні перед суспільством взагалі і перед школою зокрема, як ніколи, гостро стоїть завдання осмислення та пізнання буття, створення нової філософії освіти, відкритої до таємниць життя людини, її прагнень, життєвого потенціалу. Мова йде про створення нової освітньої школи України ХХІ століття, школи, яка виховує творчу особистість, створює умови для її повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного розвитку, для примноження культури та духовності.

14 Щоб бути гідною України ХХІ століття, освіта повинна бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем століття, розвиток творчих здібностей учнів, формування у них загальнолюдської культури, гуманних способів розв’язання світових проблем. Адже від сучасного випускника вимагається осмислено діяти в ситуації життєвого вибору, свідомо ставити перед собою завдання, досягати власної мети, діяти продуктивно в усіх життєвих сферах.

15 Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Моніторингові дослідження: Моніторинг стартового рівня навчальних досягнень з математики учнів 5 класу. Моніторинг навчальних досягнень учнів. Моніторинг діяльності класних колективів Моніторинг інтелектуального розвитку учнів. Моніторинг методичної роботи. Управлінський моніторинг.

16 Моніторингове дослідження стартового рівня навчальних досягнень з математики учнів 5 класу
Моніторингове дослідження проводилось для: - визначення рівня математичної підготовки учнів 5-х класів з урахуванням рівня сформованості базових знань, умінь і навичок з математики, отриманих ними під час навчання в початковій школі. У процесі дослідження оцінювалися такі результати навчальної діяльності: - володіння учнями 5-х класів системою математичних знань, умінь і навичок, передбачених Державним Стандартом і програмою з математики; - навички аналізувати, порівнювати, робити висновки та моделювати реальні об’єкти; - рівень сформованості обчислювальних навичок; - уміння розв’язувати практичні прикладні задачі; - уміння практично застосовувати знання, уміння і навички, сформованіу початковій школі.

17 Моніторингове дослідження стартового рівня навчальних досягнень з математики учнів 5 класу

18 Моніторингове дослідження стартового рівня навчальних досягнень з математики учнів 5 класу
Результати дослідження та рекомендації вчителям: співпрацювати з учителями початкових класів і батьками учнів; передбачити заходи, що сприятимуть мінімізації проблем, пов'язаних з адаптаційним періодом п’ятикласників (переходом від початкової до основної школи); постійного використання технічних засобів навчання (комп’ютер, інтерактивна дошка, проектор); уникати застосування авторитарного стилю педагогічної взаємодії з учнями; враховувати вікові психофізіологічні і індивідуальні особливості учнів 5 класу; заохочувати самостійність учнів, активність, оригінальність рішення проблемно-пошукової задачі уроку; постійно використовувати інтерактивні методи комунікативної взаємодії учнів (дискусії, диспути, обговорення в групах і парах).

19 Моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів
Мета моніторингового дослідження: вивчення рівня та відстеження динаміки росту навчальних досягнень учнів протягом трьох навчальних семестрів.

20 Моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів 8 В класу

21 Моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів 9 В класу

22 Моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів 9 Г класу

23 Моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів 10 А класу

24 Моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів 10 В класу

25 Моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів 10 Г класу

26 Моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів 11 А класу

27 Моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів 11 В класу

28 Аналіз проведених моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів
Провівши моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів протягом ІІІ семестрів, класними керівниками було виявлено, що в класах учні мають різні рівні навчання. На побудованих графічних діаграмах чітко прослідковується динаміка росту або спаду навчальних досягнень учнів. Рекомендації вчителям-предметникам: систематично проводити індивідуальну роботу з учнями, які засвоїли програму на середньому рівні для покращення їх досягнень та виведення їх на достатній рівень. Серед учнів з достатнім рівнем навчальних досягнень звернути увагу на тих, хто може мати високий рівень навчальних досягнень. Учням рекомендовано: систематично готуватися до навчальних занять та намагатися покращити рівень навчальних досягнень з метою його підвищення.

29 Моніторингове дослідження класних колективів
Мета моніторингового дослідження: зібрати інформацію щодо згуртованості класного колективу; виявити проблеми у спілкуванні учнів; оцінити рівень діяльності класних колективів; визначити морально-психологічну атмосферу в класах.

30 Моніторингове дослідження класного колективу 8 В класу
Моніторингове дослідження класного колективу 8 В класу

31 Моніторингове дослідження класного колективу 9 Г класу
Моніторингове дослідження класного колективу 9 Г класу № п\п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А 11 12 Б - В

32 Моніторингове дослідження класного колективу 10 А класу
Моніторингове дослідження класного колективу 10 А класу

33 Моніторингове дослідження класного колективу 10 В класу
Моніторингове дослідження класного колективу 10 В класу

34 Моніторингове дослідження класного колективу 11 А класу
Моніторингове дослідження класного колективу 11 А класу

35 Аналіз результатів моніторингового дослідження класних колективів
Аналіз результатів моніторингового дослідження класних колективів Це дослідження показало, що учні можуть органiзовувати самостiйно справи, пiдтримувати одне одного й допомагати в критичних ситуацiях. Завдяки моніторингу класні керівники виявили чи є в класі порозуміння між окремими учнями, дівчатами та хлопцями; моніторинг також виявив випадки заздрощів, образливостi, амбiцiйностi. Це дає змогу класним керівникам знаходити методи боротьби з негативними явищами; виховувати в учнів спiвчуття, теплоту у стосунках, галантність, терпимість один до одного та до старших.

36 Моніторингове дослідження інтелектуальних здібностей учнів
Мета моніторингового дослідження - дослідити інтелектуальні здібності учнів, а саме: Здатність до розуміння мовних зв’язків Абстрактне мислення Логічне мислення Математичні здібності Здатність до розуміння механічних зв’язків Просторова уява

37 Моніторингове дослідження інтелектуальних здібностей учнів 8 В класу

38 Моніторингове дослідження інтелектуальних здібностей учнів 9 В класу

39 Моніторингове дослідження інтелектуальних здібностей учнів 9 Г класу

40 Моніторингове дослідження інтелектуальних здібностей учнів10В класу

41 Моніторингове дослідження інтелектуальних здібностей учнів10Г класу

42 Моніторингове дослідження інтелектуальних здібностей учнів 11А класу
Моніторингове дослідження інтелектуальних здібностей учнів 11А класу Рівень IQ Кількість учнів % Високий 9 40 Норма 14 60 Низький

43 Моніторингове дослідження інтелектуальних здібностей учнів 11В класу

44 Аналіз результатів моніторингового дослідження інтелектуальних здібностей
Даний вид моніторингового дослідження дає можливість виявити абстрактне мислення, мовні зв'язки, здатність до розуміння механічних зв'язків, логічне мислення, математичні здібності та просторову уяву в учнів. Вчителям-предметникам працювати над новими формами та методами роботи для покращення якості інтелектуальних здібностей учнів.

45 Моніторингове дослідження методичної роботи вчителів природничо-математичного циклу.
Мета моніторингового дослідження: дослідити рівень ефективності і доцільності роботи МО; врахувати результати моніторингу для планування подальшої роботи МО.

46 Моніторингове дослідження методичної роботи вчителів природничо-математичного циклу.

47 Моніторингове дослідження методичної роботи вчителів природничо-математичного циклу.

48 Моніторингове дослідження методичної роботи вчителів природничо-математичного циклу.

49 Моніторингове дослідження методичної роботи вчителів природничо-математичного циклу.
Складові педагогічної майстерності: духовність вчителя; знання свого предмета; розуміння мети і завдань навчання; уміння володіти технологією добору матеріалу; правильно добрати методи і засоби навчання; уявляти майбутній результат навчання; мотивація; артистизм; знання реальних можливостей дітей і вміння розвивати їхні здібності.

50 Моніторингове дослідження методичної роботи вчителів природничо-математичного циклу.

51 Аналіз результатів моніторингового дослідження методичної роботи вчителів природничо-математичного циклу. Рекомендації.   При вивченні діяльності методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу слід відзначити позитивну динаміку росту кожного члена МО але слід прийняти до уваги та активізувати роботу за слідуючими напрямками: продовжувати працювати над методично-науковими проблемами; використовувати в роботі форми методичної роботи, яка найбільше допомагають в роботі; розробити ефективний механізм обміном досвідом; продовжувати використовувати у своїй роботі елементи інноваційних освітніх технологій; займатися самоосвітою; підготувати матеріал до друку в фаховій пресі (кожен член МО); виявляти поточні питання та оперативно їх вирішувати.

52 Моніторинг методичної роботи вчителів трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва та основ здоров’я. Мета дослідження: з’ясувати ефективність діючої структури шкільної методичної роботи; внести пропозиції щодо її удосконалення; з’ясувати як відбувається процес самоосвіти участь кожного члена МО у методичній роботі.

53 Моніторинг методичної роботи вчителів трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва та основ здоров’я. Питання Відповідь 1.Чи ефективна діюча структура Вашої шкільної методичної роботи? Так (6). 2.Що вважаєте необхідним для удосконалення структури методичної роботи? Постійно діючі практичні семінари (2), самоосвіта (4). 3.Ваші пропозиції щодо проектування структури методичної роботи в наступному році Практична спрямованість методичної роботи (6). 4.Над якою індивідуальною науково-методичною темою Ви працюєте? Див. додаток 1. 5.Які актуальні проблеми Ви вважаєте необхідними обговорити на засіданні МО? Застосування інтерактивних технологій навчання (5), проекти нових програм (6), проектна технологія навчання (4).

54 Моніторинг методичної роботи вчителів трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва та основ здоров’я. 6.З яких питань потребуєте методичної допомоги? Застосування інтерактивних технологій навчання (4), проектна технологія навчання (5). 7.Що вам сподобалось у роботі МО, що пропонуєте для удосконалення його роботи? Систематичність проведення методичних засідань (5), актуальність обговорюваних на засіданнях питань (4), рекомендації щодо роботи з обдарованими дітьми та підготовка їх до олімпіад (3), практична направленість роботи (5). 8.Чи маєте ви друковані авторські роботи; які саме? Ні (6). 9.Які форми методичної роботи діють у вашому формуванні: семінар-практикум, круглі столи, ШППД, ШМВ, ТГ, педагогічні читання, конференції, майстер-клас, інше. Всі перелічені форми (6).

55 Моніторинг методичної роботи вчителів трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва та основ здоров’я. 10.Яка форма методичної роботи найбільше допомагає вам у вашій роботі? Майстер-класи (4), семінари-практикуми (6). 11.Назвіть складові частини педагогічної майстерності вчителя Висока фахова майстерність (5), сучасність (3), любов до дітей (4), толерантність (5), креативність (2), науковий підхід (5), використання новітніх педагогічних технологій (6). 12.Чи використовуєте інноваційні технології при викладанні предмету? Так (6). 13.Як відбувається процес самоосвіти: вивчення наукової літератури, вивчення сучасної педагогічної преси, відвідування уроків колег, друк у періодичній педагогічній пресі або інше. Вивчення наукової літератури (4), вивчення сучасної педагогічної преси (4), відвідування уроків колег(6) 14.Ваша активна участь у методичній роботі: педагогічна рада, наставництво, ШМВ, педагогічні читання, психолого-педагогічний семінар, методична рада, ТГ, науково-практична конференція, МО, клуб творчої педагогіки… педагогічна рада (6), педагогічні читання (3), психолого-педагогічний семінар (3), науково-практична конференція (2), МО (6)

56 Управлінський моніторинг
Мета: Для прийняття єдиних рішень в управлінській діяльності Злагоджених дій в контролі та керівництві Виявлення проблем в роботі та своєчасного їх усунення Створення плану дій на майбутнє для покращення управлінської діяльності.

57 Управлінський моніторинг
1) П.І.Б. 2) Який стаж роботи на управлінській посаді? 3) Який стиль керівництва Ви використовуєте у роботі з підлеглими? а)авторитарний; б)демократичний; в)ліберальний; 4) З якими проблемами Вам доводиться стикатися під час управлінської діяльності? 5) Які досягнення Ви маєте за час роботи на управлінській посаді? 6) Чи користуєтесь Ви у своїй роботі фаховою літературою? 7) Які інновації технології Ви б хотіли втілити у свою діяльність, для покращення Вашої роботи? 8) На Вашу думку, у якому напрямку потрібно реформувати управлінську освітянську діяльність, для того, щоб приблизити її до європейського рівня? 9) Яке з цих двох тверджень Вам близьке: а)справжній керівник повинен володіти тим видом діяльності, яким він керує, і брати у ньому участь; б)справжній керівник повинен вміти тільки керувати іншими і не обов’язково брати участь у діяльності. 10) Якому із двох видів керівництва Ви надаєте перевагу? а)той, який все вирішує сам; б)той, який завжди радиться і прислухається до думки інших; в)Ваш варіант. 11) Чи завжди Ви намагаєтесь у своїй роботі зрозуміти і гідно оцінити підлеглих? 12) На Вашу думку, чи вмієте Ви у дискусії на професійну тему переконати тих, хто з Вами не погоджується?

58 Управлінський моніторинг
9) З двох тверджень було вибране: а) справжній керівник повинен володіти тим видом діяльності, яким він керує, і брати у ньому участь; 10) Якому із двох видів керівництва Ви надаєте перевагу? Був вибраний варіант б)той, який завжди радиться і прислухається до думки інших;

59 Управлінський моніторинг Результати анкетування директора
3) Який стиль керівництва Ви використовуєте у роботі з підлеглими? а)авторитарний; б)демократичний; в)ліберальний Поєднання всіх стилів 4) З якими проблемами Вам доводиться стикатися під час управлінської діяльності? Фінансове забезпечення закладом 5) Які досягнення Ви маєте за час роботи на управлінській посаді? Особисте професійне зростання, зростання іміджу закладу, маю нагороди, подяки 6) Чи користуєтесь Ви у своїй роботі фаховою літературою? Так 7) Які інновації технології Ви б хотіли втілити у свою діяльність, для покращення Вашої роботи? Проектна, ІКТ. 8) На Вашу думку, у якому напрямку потрібно реформувати управлінську освітянську діяльність, для того, щоб приблизити її до європейського рівня? Зменшити паперовий бюрократизм

60 Управлінський моніторинг Результати анкетування директора
9) Яке з цих двох тверджень Вам близьке: а) справжній керівник повинен володіти тим видом діяльності, яким він керує, і брати у ньому участь; б) справжній керівник повинен вміти тільки керувати іншими і не обов’язково брати участь у діяльності. 10) Якому із двох видів керівництва Ви надаєте перевагу? а) той, який все вирішує сам; б) той, який завжди радиться і прислухається до думки інших; в) Ваш варіант. Розумне поєднання п. а) та п. б) 11) Чи завжди Ви намагаєтесь у своїй роботі зрозуміти і гідно оцінити підлеглих? Так 12) На Вашу думку, чи вмієте Ви у дискусії на професійну тему переконати тих, хто з Вами не погоджується? У більшості випадків

61 Підсумки моніторингу Підсумки моніторингу проводяться два рази на рік.
Підсумки моніторингу оформляються в схемах, таблицях, діаграмах, висвітлюються в довідково – аналітичних матеріалах, які мають конкретні, реально виконувані рекомендації. Підсумки моніторингу можуть обговорюватися на: Засіданнях педагогічної ради; Нарадах при директорові; Засіданнях методичної ради; Засіданнях ШМВ, ШПМ.

62 За результатами моніторингу
розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення, Видається наказ; Оформляється аналітична довідка; Здійснюється планування і прогнозування розвитку школи.

63 Дякуємо за увагу!


Download ppt "Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Similar presentations


Ads by Google