Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Портфоліо вчителя – це…

Similar presentations


Presentation on theme: "Портфоліо вчителя – це…"— Presentation transcript:

1 Портфоліо вчителя – це…
П – педагогічні інновації О – освітні маршрути Р – робота над собою Т – технології навчання Ф – фіксування результатів О – оцінка власних досягнень Л – любов до професії І – імпульс до активності О – об`єктивний погляд на себе

2 П О Р Т Ф О Л І О Токаренко Наталі Іванівни, заступника директора
з навчально-виховної роботи, вчителя української мови та літератури, Харківської загальноосвітньої школи № 140 Харківської міської ради Харківської області Токаренко Н.І. 2012 рік Токаренко Н.І.

3 Портрет автора Дата народження: 12 березня 1960
Портрет автора Дата народження: 12 березня 1960 Освіта: вища, у 2006 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Спеціальність: «українська мова та література», кваліфікація вчитель української мови та літератури Місце роботи:Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 140 Харківської міської ради Харківської області Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури Стаж роботи: 16 років Категорія: В Рік атестації: 2007 Курси підвищення кваліфікації: рік КВНЗ ХАНО Токаренко Н.І. Токаренко Н.І. 2012

4 Тема досвіду: Актуальність досвіду: Провідна наукова ідея:
Розвиток особистості засобами інноваційних технологій Провідна наукова ідея: пошук і впровадження нових активних підходів до навчання, удосконалення засобів і форм процесу навчання, з метою створення комфортних умов, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність, значущість Актуальність досвіду полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку освіти та суспільних відносин зростають вимоги до особистості як суб'єкта всіх соціальних процесів, виникає необхідність врахування фактору психологічної готовності молодої людини до здійснення тих чи інших дій у сучасних умовах, забезпечення шкільної молоді ефективним інструментарієм самореалізації та самовираження для досягнення життєвого успіху, а не тільки оволодіння сумою знань. Реалізація досвіду унеможливлює підготовку у загальноосвітній школі так званої «навченої безпорадності». Токаренко Н.І. 2012 Токаренко Н.І.

5 Навчально – методична проблема:
Шлях, який я обрала Мета впровадження досвіду: Інтенсифікація й оптимізація навчального процесу; підвищення ефективності уроку як основної одиниці навчально-виховної діяльності; активізація навчальної діяльності учнів на уроках літератури, підвищення інтересу до предмета та читацької активності; розвитку навичок самостійної та спільної діяльності; оптимізація соціально - особистісного росту школяра, формування компетентної дієздатної особистості Навчально – методична проблема: Стимулювання творчої активності учнів на уроках літератури шляхом використання інноваційних технологій Педагогічне кредо: “«Завтра урок. І творити його треба так, як митець творить вірші чи музику» (О.Захаренко) Тема самоосвіти: Впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес Токаренко Н.І. Токаренко Н.І. 2012

6 Сутність досвіду Теоретичною основою досвіду є технологія інтерактивного навчання (Дж. Шерман, Г.Фріц, С.Ренегар, Дж. Фредерік, М.Сілберман, О.Пометун, Л.Пироженко, Т.Ремех); технологія «Метод проектів» (В.Гузєєв); технологія колективного взаємонавчання (О. Рівін), технологія проблемного навчання (Дж. Дьюі, М.Махмутов, Т.Ільїна, Г.Вернер, В.Окоп, А.Матюшкін, П.Підкасистий); технологія комп'ютерного (інформаційного) навчання (А.Єршов). полягає в особливостях проектування педагогічного процесу, який базується на основі раціонального поєднання елементів названих вище інноваційних технологій, традиційних засобів навчання та розвитку особистості. Реалізація інноваційного підходу до навчання учнів дозволяє підняти на якісно новий рівень педагогічний процес, підвищити рівень навчальних досягнень, забезпечує психолого - емоційну комфортність і подальшу соціальну адаптованість школярів, готовність реалізувати особисті якості в індивідуальній чи колективній діяльності (в системі «учитель - учень», «учень - учень»). Особливо цінним є творчий підхід до створення системи роботи на різних етапах уроку в залежності від його типу та навчального матеріалу. Токаренко Н.І. 2012 Токаренко Н.І.

7 Інновації у професійній діяльності
Впровадження елементів інтерактивних технологій. Використання ІКТ,засобів мультимедіа. Використання проектних технологій. Токаренко Н.І. Токаренко Н.І.

8 Використання інтерактивних методик
На всіх етапах уроку використовую інтерактивні методики, які поєдную з традиційними: робота в парах, у малих групах, Використання інтерактивних прийомів: «Коло ідей», «Акваріум», «Асоціація», «Мікрофон», «Навчаючи - навчаюсь», «Мозковий штурм», «Незакінчені речення», «Ажурна пилка»,; Різні варіанти дискусійного навчання (дискусія, диспут, дебати); вправи «Відстрочена увага», «Лови помилку», «Своя опора», «Передай крейду», «Свої приклади», «Дружня порада»,«Створи символ»; Творча діяльність нестандартного спрямування: сенкан, «виступ у суді», інтерв'ю з письменником чи героєм, «створення» фільму, вернісаж ілюстрацій до твору, вернісаж ідей, рольова гра, літературна гра та ін. Токаренко Н.І. Токаренко Н.І. 2012

9 Використання інформаційно – комунікаційних технологій
Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо. За умови комбінованого поєднання слухового та зорового каналів інформації людина спроможна швидко засвоїти до 60% отриманої інформації. Таким чином, використання мультимедіа сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках. Досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу: - зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно; - полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу; - запам’ятовування навчального матеріалу на значний період; - збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень; - скорочення часу на розкриття проблеми. Токаренко Н.І. Токаренко Н.І.

10 Участь в обласних виставках педідей
Розробка електронних посібників Методичні рекомендації „ Використання на уроках світової літератури електронних засобів навчання ” Методичні розробки уроків з тем: «Лірика Ш.Бодлера», «Авангардистські й модерністські тенденції в поезії на початку XX століття»; Презентації уроків з тем: «Поема А.Ахматової «Реквієм», «Роман М.Булгакова «Майстер і Маргарита», «Своєрідність лірики Б.Пастернака» ; Електронні тест-таблиці з тем «Лірика ХІХ століття», «Лірика початку ХХ століття» Участь в обласних виставках педідей «Формування комунікативних компетентностей учнів при вивченні української мови та літератури», 2009 рік «Інтерактивні технології навчання на уроках української мови та літератури», 2012 рік Токаренко Н.І. Токаренко Н.І.

11 Опис загальношкільного проекту «200 років Великому Кобзареві
Опис загальношкільного проекту «200 років Великому Кобзареві. Як відзвітуються спадкоємці Заповіту? ». Паспорт проекту Мета проекту: вивчення творчості Тараса Григоровича Шевченка, виховання національної гідності, патріотизму, усвідомлення питання: Чи все зробили ми, нащадки Українського Пророка, кожен з нас, для виконання Його Заповіту? Завдання проекту: Дізнатися більше про життя та творчий шлях Великого Кобзаря; Глибше дослідити витоки творчості поета; Усвідомити, що громадська позиція людини - один із проявів духовності; Усвідомити, що без такої особистості, як Тарас Шевченко, Україна б можливо не існувала Довести, що здобуття незалежності – ідеал історичного розвитку нації. Шляхи реалізації: робота з додатковою літературою, пошук інформації в мережі інтернет, використання ПК, самостійна пошукова та дослідницька робота дітей з учителем, власна творчість учнів Тип проекту: довготривалий, груповий, змішаний (дослідницький, інформаційний, пошуковий, творчий) Форма презентації: Предметні тижні( березень 2012, 2013, 2014), Виконавці проекту: учні 5-11 класів Токаренко Н.І. Токаренко Н.І.

12 Відповідальний Клас Доручення
Колосовська Т.М Б Підготувати презентацію-подорож у дитинство поета. ( до ) Токаренко Н.І – А Дослідити період життя Т.Г. Шевченка у Санкт-Петербурзі ( до ) Курганська С.І А Довести у дослідженні вірша “Думка”, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідані як духовний спадок нащадкам (до ) Бабаєва Н.І – Б Довести, що усвідомлення громадської позиції людини - один із проявів духовності, на прикладі віршів “Мені однаково чи буду”, Думи мої, думи мої” (до ) Велігоря В.В – А Дослідити творчість Т. Шевченка. Раннього періоду.( презентація до ) Токаренко Н.І кл Проведення тижня “Шевченкініана” (5-7 березня 2012 за планом роботи закладу) (проміжні підсумки проекту) Курганська С.І А Дослідити життя поета у період заслання ( до ) Дмітрієва Л.О А Шевченко — художник. Презентація-екскурсія (до ) Токаренко Н.І А Дослідити і довести, що поема Т. Шевченка «Сон». Вершина політичної сатири (до ) Велігоря В.В – А На прикладі поеми «Гайдамаки» довести, що здобуття незалежності – ідеал історичного розвитку нації.(до ) Токаренко Н.І кл Шевченківські читання. (6-10 березня 2013 за планом роботи закладу) Дмітрієва Л.О – А Творчість Шевченка в музиці та художньому мистецтві. Презентація ( до ) Велігоря В.В А Т. Шевченко у вимірі українського поетичного словаЛітературна вітальня (до ) Бабаєва Н.І Б Мораль, етика, народознавство у творах Тараса Шевченка. Аналітичне дослідження(до ) Колосовська Т.М. 9 – 11кл «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття». Літературно-музична композиція, присвячена Т. Г. Дмітрієва Л.О Шевченку. ( до ) Токаренко Н.І А «Не вмре повік твоє святе ім’я».Сценарій святкового заходу до 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка ( до ) Токаренко Н.І кл. Чи все зробили ми, нащадки Українського Пророка, кожен з нас, - для виконання Його Заповіту? Підсумкове засідання шкільної “Шевченкініани” ( 9 березня 2014 року) Керівник проекту: Токаренко Н.І., учитель української мови та літератури Очікуваний результат: поглиблення знань учнів, формування власного ставлення до творчості Великого Кобзаря; виховання національної гідності, патріотизму; усвідомлення, що незалежність нації є ідеал її історичного розвитку;навчити працювати з додатковою літературою та іншими джерелами інформації; розвивати вміння виконувати певну роботу в співпраці з однолітками, співпереживати за спільну справу, поважати думку інших. Освітній продукт: презентації, альбоми, доповіді, реферати, сценарії свят, літературні вітальні. Токаренко Н.І.

13 Результативність навчальних досягнень при використанні
Інноваційних технологій Працюючи у паралелі двох класів, зазвичай, помічаєш психологічні, індивідуальні, навчальні особливості кожного з них. Таким чином, враховуючи ці особливості, ми визначаємося, які форми і методи застосовувати у тому чи іншому колективі. Наведу приклад паралелі 6-х класів, де я працюю другий рік. На початку роботи з класами було проведене анкетування учнів. За його результатами обрані для використання в роботі інтерактивні технології. У 6-А класі інтерактивні методи навчання використовуються постійно, у 6-Б класі здебільшого на уроках розвитку мовлення та позакласного читання. Наводжу тільки кінцевий результат моніторингового дослідження актуальності впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес: Навчальні досягнення учнів з світової літератури за період , н.р. Початковий Середній Достатній Високий 5-А І сем 2010 6 10 8 5-Б І сем 2010 11 3 5-А ІІ сем 2011 4 5-Б ІІ сем 2011 9 6-А І сем 2011 12 6-Б І сем 2011 6-А ІІ сем 2012 2 16 6-Б ІІ сем 2012 7 Токаренко Н.І.

14 Токаренко Н.І.

15 Токаренко Н.І.

16 Результативність роботи з учнями (2007-2011).
Учні - переможці Результативність роботи з учнями ( ). Нечипоренко Марінесса, 7 – А клас, переможець (І місце) районного етапу конкурсу ім. Петра Яцика, учасник обласного етапу, 2008 рік. Нечипореко Марінесса, 9– А клас, переможець(ІІІ місце) районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з зарубіжної літератури, 2010 рік Безкровна Ірина, 6 – А клас, переможець (І місце) районного етапу конкурсу ім. Петра Яцика, учасник обласного етапу, 2011 рік. Токаренко Н.І.

17 Для ефективного застосування методів та прийомів інтерактивного навчання необхідно детально планувати свою роботу . За допомогою психологічної служби, соціального педагога, за характеристиками класоводів початкових класів, за власними спостереженнями, ще на початку роботи в 5 класі досліджуємо психологічні, індивідуальні, навчальні особливості кожного з учнів. Таким чином, враховуючи ці особливості, ми визначаємося, які форми і методи застосовувати у тому чи іншому колективі. На початку роботи з класами проводиться анкетування учнів(приклади рефлексії – далі). Наступний крок – анкетування вчителя «Чи готові Ви впроваджувати інтерактивні прийоми навчання?» Не аби яку роль у цьому питання відіграє і виховання в сім’ї, необхідна тісна співпраця з батьками. За результатами цих попередніх етапів обираються для використання інтерактивні методи. Токаренко Н.І.

18 Токаренко Н.І. Тест для вчителів
«Чи готові Ви впроваджувати інтерактивні прийоми навчання?» ОБИРАЮЧИ МЕТОД ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ, ПОДУМАЙТЕ: 1. Якою є загальна картина класу? Скільки учнів у класі? Який вік учнів? Яким є досвід участі в інтерактивному навчанні мають учні? Чи спостерігається рівновага і формуванні груп, особливо у підлітковому віці? 2. Якими є рамкові умови застосування методу? Скільки часу потребує метод на уроці? Які особливості кабінету? Яке технічне обладнання наявне? Чи можна використовувати інші приміщення; Чи є необхідні матеріали проведення методу? 3. Як пов’язати метод і тему (як забезпечити зв’язок змісту уроку і методів навчання)? З яким змістом, якими питаннями та проблемами мають працювати учні? Які аспекти змісту будуть особливо виділені (акцентовані) за допомогою запланованого методу? Яких навчальних цілей треба досягти, забезпечуючи засвоєння учнями цієї теми? Які результати очікуються від учнів? Чи можна їх забезпечити, використовуючи цей метод? На якому етапі уроку буде використано цей метод? чи відповідає він потребам актуалізації, мотивації, побудови знань, рефлексії тощо? 4. Яким є ступінь готовності Вас як учителя до використання методу? Чи є у Вас досвід використання цього методу? Якщо досвід є, то що в ньому ви оцінюєте позитивно і які складності усвідомлюєте? Які побоювання виникають при використанні обраного методу? Які шляхи подолання можливих труднощів ви бачите? Чи відповідає обраний вами метод вашому звичайному стилю роботи? 5. Чи відповідає обраний метод поставленим цілям навчання? На розв’язання яких завдань спрямовано використання методу: на отримання інформації, виявлення взаємозв’язків, формуванню умінь, ставлень, презентацію учителем (учнями) власних знань та досвіду, спонукання до дії, надання допомоги учням у визначенні критеріїв діяльності тощо? Чи сприятиме метод створенню доброзичливої атмосфери, творчої роботі? Чи сприяє метод індивідуальній, груповій або фронтальній роботі класу? Токаренко Н.І.

19 Токаренко Н.І. Прийоми проведення рефлексії діяльності учнів
проведення рефлексії діяльності учнів І. Оцінювання вміння висловлювати власну думку 1. Ім’я, прізвище ____________ 2. Критерії оцінки ( 0 – потребує вдосконалення; 1 – задовільно; 2 – прекрасно) ІІ. Критерії Бали Примітка Я вмію підбирати аргументи та чітко висловлювати їх. 2. Я вмію робити логічні висновки. 3. Я успішно застосовую парафразування. 4. я вмію ставити запитання. 5. Я вмію сказати „ні”. 6. Я вмію аргументовано відповідати на критику. ІІІ. Оцінка діяльності роботи групи Показники: “Завжди”, “Звичайно”, “Іноді”, “Ніколи”. Ми перевіряли, чи всі учасники групи розуміють, що потрібно зробити. 2. Ми відповідали на запитання, даючи пояснення, коли це було необхідно. 3. Ми з’ясовували те, що нам було незрозуміло. 4. Ми допомагали одне одному, щоб усі могли зрозуміти і застосувати на практиці отриману інформацію. 5. Ми надавали всім можливість узяти участь в обговоренні, прийнятті рішення та представленні результатів роботи групи. ІУ. Самоцінювання участі в роботі групи Як добре я працював зі своїми товаришами. Я співробітничав з іншими, коли ми працювали на досягнення спільних цілей. 2. Я ретельно працював над завданням. 3. Я висловлював нові ідеї. 4. Я вносив конструктивні пропозиції. 5. Я підбадьорював інших. Токаренко Н.І.

20 ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ Токаренко Н.І. 20
За посадовими обов’язками заступника директора з НВР: організовую та контролюю методичну роботу закладу в цілому, виходячи з цього доводиться більше відвідувати уроки інших учителів, а ніж проводити своїх. Та при відвідуванні уроків ще більшим у нагоді стає знання та уміння застосовувати інтерактивні інноваційні технології. Адже зробити належну оцінку уроку, дати корисну пораду, знайти родзинку уроку, на мою думку, навіть важче, ніж провести свій: на тобі - додаткова відповідальність. Знову ж, за посадовими обов’язками, маю слушну нагоду досить активно ділиться досвідом роботи з колегами: постійні виступи на педагогічних радах, а по суті їх підготовка та організація, корегування та контроль роботи шкільних методичних об’єднань, участь у їх засіданнях. Впровадження власного досвіду здійснюю у межах закладу постійно, адже тема досвіду тісно пов’язана з методичною темою закладу: „Модернізація навчально-виховного процесу за рахунок підвищення професійної компетентності вчителя, поєднання динамічних традиційних та інноваційних форм і методів уроку на основі особистісно-орієнтованого навчання і виховання, спрямованих на становлення освіченої, демократично орієнтованої, відповідальної, національно свідомої, моральної і самодостатньої особистості”. Токаренко Н.І. 20

21 Організація та проведення районних семінарів
Підготовка районного семінару учителів української мови та літератури: «Використання елементів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української словесності. ЗНО як засіб підвищення якості середньої освіти», січень 2010 Підготовка районного семінару учителів зарубіжної літератури: «Використання елементів інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури», березень 2010 Токаренко Н.І. Токаренко Н.І. 2012

22 Мій блог Адреса: Токаренко Н.І.

23 “Запитуйте – відповідаю!”
Мій блог “Запитуйте – відповідаю!” Токаренко Н.І.

24 ВИЗНАЧЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ОБРАНОГО ДОСВІДУ
Використання на уроках інноваційних методів навчання, які більш затратні в часовому вимірі ніж традиційні, вимагає особливого підходу і до оцінювання знань учнів. Тому найчастіше у якості форм поточного оцінювання використовую тести, експрес-опитування, самооцінку. Введення самооцінки у педагогічний процес потребує достатньо тривалої роботи , проте знання колективу класу, знання індивідуальних особливостей конкретних учнів дозволяє користуватися таким досить складним прийомом: учні не тільки виставляють собі оцінки в балах, але й проводять змістовний самооцінювальний аналіз своєї діяльності на уроці (етап рефлексії). З метою активізації самооцінювальної діяльності учнів застосовую прийоми «уявний мікрофон», «незакінчене речення» та (обов'язкова умова!) чітко сформульовані критерії оцінювання участі учня у кожному виді навчальної діяльності протягом уроку. Упровадження інновацій окремо взятим учителем з окремо взятого предмета, на мою думку, робота невдячна, енергозатратна і рідко дає дуже високі результати навіть у того педагога, який активно пропагує нововведення: Тільки системна та систематична діяльність усього навчального закладу та висока професійність самих педагогів забезпечить виконання поставленої мети стовідсотково. Токаренко Н.І. 24 Токаренко Н.І. 2012


Download ppt "Портфоліо вчителя – це…"

Similar presentations


Ads by Google