Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BASMUL. caracteristicile basmului S ă descoperim împreun ă !

Similar presentations


Presentation on theme: "BASMUL. caracteristicile basmului S ă descoperim împreun ă !"— Presentation transcript:

1 BASMUL

2 caracteristicile basmului S ă descoperim împreun ă !

3 Completeaz ă enunţurile : a.Autorul basmului “ Prâslea cel Voinic şi merele de aur”, ca al oric ă rei creaţii literare populare, care a circulat vreme îndelungat ă pe cale oral ă, este anonim şi colectiv. b.În basm, autorul popular îşi exprim ă ideile şi atitudinea în mod indirect, prin intermediul acţiunii şi al personajelor. c.Povestitorul relateaz ă faptele şi întâmpl ă rile la persoana a III-a. La click apar răspunsurile corecte

4 Alege din lista urm ă toare caracteristicile basmului : 1.O oper ă literar ă de mare întindere ; 2.O naraţiune în versuri sau în proz ă ; 3. Prezint ă înfruntarea dintre bine şi r ă u ; 4. Are final nefericit ; 5. Are o desf ă şurare în care evenimentele se petrec într-o ordine întâmpl ă toare ; 6. Foloseşte formule iniţiale,mediane şi finale ; 7. În acţiune realul nu se îmbin ă totdeauna cu supranaturalul ; 8. Este o oper ă care pune în valoare calit ă ţile de excepţie ale eroului salvator. La click apar răspunsurile corecte

5

6 Identific ă, dintre situaţiile specifice basmului, pe acelea la care particip ă Prâslea : 1.P ă zitul cu succes al merelor de aur ; 2.Plecarea de acas ă în c ă utarea hoţului ; 3.Vicleşugul pentru “pierderea” celui mai bun dintre fraţi ; 4.C ă l ă toria pe t ă râmul cel ă lalt ; 5.Lupta cu zmeul ; 6.Înşelarea corbului ; 7.Uciderea zgripsoroaicei ; 8.Ucenicia la argintar ; 9.Recunoaşterea adev ă ratului erou ; 10.Iertarea fraţilor vicleni. La click apar răspunsurile corecte

7

8 Selecteaz ă calit ă ţile drumului pe care îl face Prâslea : Drumul este f ă cut : 1.pentru a fi pe placul tat ă lui s ă u ; 2.pentru g ă sirea hoţilor ; 3.pentru cunoaşterea adev ă rului ; 4.pentru pedepsirea zmeilor ; 5.ca s ă -şi înveseleasc ă fraţii ; 6.pentru eliberarea fetelor de împ ă rat ; 7.ca s ă afle ce este pe lumea cealalt ă ; 8.ca s ă -şi îngrijoreze p ă rinţii ; 9.pentru eliberarea fiinţelor bune de sub dominaţia r ă ului ; 10.pentru maturizare şi înţelegerea vieţii. La click apar răspunsurile corecte

9

10 Alege calit ă ţile eroului, aşa cum sunt ele prezentate în c ă l ă toria pe care o face pe spatele zgripsoroaicei : dârzenie curaj supunere respectarea cuvântului dat spirit de sacrificiu laşitate obr ă znicie zgârcenie bun ă tate La click apar răspunsurile corecte

11 TEMĂ PENTRU ACASĂ Explic ă rolul pe care îl au în basm fiinţele supranaturale şi obiectele cu puteri miraculoase.

12


Download ppt "BASMUL. caracteristicile basmului S ă descoperim împreun ă !"

Similar presentations


Ads by Google